Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 | 7/2012 | 8/2012 | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (486) MARZEC  2012


Zagrożenia wynikające ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin
Bartosz Piechowicz, Kinga Stawarczyk, Michał Stawarczyk

Chemiczne środki ochrony roślin należą do substancji, które w razie przedostania się do organizmu zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Nieumiejętne stosowanie tych preparatów może przyczynić się do wystąpienia wielu niepożądanych efektów zarówno u osób je stosujących, jak i u ich przyszłych pokoleń. W artykule zostały omówione niekorzystne skutki stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz podstawowe zasady pracy z tego typu substancjami.

Pestycydy w rolnictwie światowym - przegląd wybranych badań
Lucyna Kapka-Skrzypczak, Małgorzata Cyranka, Przemysław Biliński, Marcin Kruszewski

W artykule, powołując się na oryginalne publikacje, scharakteryzowano sposoby i częstotliwość wykorzystywania pestycydów na świecie. Uwzględniono także doniesienia dotyczące pośredniej ekspozycji na pestycydy domowników niezatrudnionych w rolnictwie. Problem ujęto w kontekście przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z pestycydami.

Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+
Katarzyna Hildt-Ciupińska, Joanna Bugajska, Elżbieta Łastowiecka-Moras, Marzena Malińska

Systematyczny wzrost udziału w populacji ogólnej osób po 50. roku życia skłania do podejmowania różnorodnych działań, mających na celu zminimalizowanie skutków nieuchronnego procesu starzenia się siły roboczej. Jednym z nich jest „zarządzanie wiekiem”, polegające na realizacji działań, które pozwalają na bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku. Są to m.in. działania z zakresu rekrutacji, ochrony zdrowia, warunków i organizacji pracy.

Organizacja procesu adaptacji zawodowej młodych pracowników
Anna Kazenas

W artykule zaprezentowano pojęcie adaptacji zawodowej i jej znaczenie dla optymalnego funkcjonowania pracownika. Przedstawiono m.in. konsekwencje ponoszone przez pracowników, wynikające z niewłaściwie przeprowadzonego procesu adaptacji. Omówiono również model komunikacyjnego wspomagania adaptacji do pracy, który może być wykorzystywany przez firmy przy tworzeniu programów umożliwiających szybką i efektywną adaptację.

Unormowania podstawowych pojęć z zakresu analizy bezpieczeństwa maszyn
Włodzimierz Rosochacki, Sławomir Pijanowski

W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych pojęć stosowanych w analizach bezpieczeństwa maszyn na tle przedmiotowych norm oraz innych publikacji z tego obszaru. Analizie poddano znaczenie takich pojęć jak: szkoda oraz zagrożenie. Wskazano na istniejącą niejednoznaczność niektórych terminów stosowanych w ocenie ryzyka maszyn. Zgłoszono postulat podjęcia niezbędnych prac zmierzających do sprecyzowania definicji pojęć obejmujących problematykę oceny bezpieczeństwa maszyn i przyjęcia wspólnej podstawowej terminologii.

Zagrożenie hałasem impulsowym wytwarzanym w przemyśle oraz podczas strzałów i eksplozji
Rafał Młyński, Jan Żera, Emil Kozłowski

Hałas impulsowy jest zagrożeniem dla słuchu występującym na wielu stanowiskach pracy, najczęściej związanych z obróbką metali oraz w obecności wystrzałów bądź eksplozji. Należy mieć na uwadze, że w przypadku silnych impulsów istnieje możliwość spowodowania trwałego ubytku słuchu nawet po jednej ekspozycji. W artykule przedstawiono właściwości hałasu impulsowego wytwarzanego przez 37 źródeł hałasu typowych dla przemysłu i zastosowań militarnych. Obliczono też liczbę minut lub dopuszczalną liczbę strzałów/eksplozji, na jakie mógłby być eksponowany pracownik na określonym stanowisku pracy.

Pracownicze projekty wynalazcze
Weronika Witkowska

W artykule przybliżono ważne aspekty prawne, które dotyczą sytuacji pracownika – twórcy wynalazczego rozwiązania, jak również sytuacji przedsiębiorstwa – pracodawcy, których znajomość jest niezbędna w celu zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności prawnej, a także maksymalizowania pojawiających się korzyści związanych z prawami wyłącznymi, chroniącymi wdrażane przemysłowo rozwiązania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Marzec 2012