Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 | 7/2012 | 8/2012 | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7 (490) LIPIEC  2012


Jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie indywidualnym?
Anna Groborz

W artykule przedstawiono podstawowe kierunki działań jakie rolnicy powinni podjąć w celu poprawy swojego bezpieczeństwa pracy, a także zminimalizowania narażenia na zagrożenia osób postronnych, zamieszkujących to samo gospodarstwo lub w nim pracujących. Rolnictwo jest jednym z najbardziej wypadkowych sektorów gospodarki i pomimo tendencji malejącej występowania wypadków śmiertelnych, należy propagować działania prewencyjne, takie jak: uczestnictwo w szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa pracy, kształcenie nawyku stosowania prawidłowych technik pracy podczas podnoszenia i przemieszczania ciężkich przedmiotów, utrzymywanie bezpiecznego miejsca pracy oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Zagrożenia pyłami w zawodzie kominiarza
Marek Chyc, Bogna Burzała, Renata Szczygłowska

Sadza, pył, palne i toksyczne związki chemiczne są jednym z wielu zagrożeń występujących na stanowisku pracy kominiarza. Kominiarze narażeni są na działanie niebezpiecznych związków chemicznych, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny (PCDD/F) i metale ciężkie. Powyższe czynniki powodują choroby zawodowe, spośród których nowotwory są najgroźniejszymi. Środki ochrony osobistej są w stanie skutecznie chronić pracownika przed działaniem trucizn.

Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach (2)
Krystyna Myrcha, Mariusz Dąbrowski

W artykule przedstawiono praktyczne metody identyfikacji „słabych punktów” w szkołach z wykorzystaniem przygotowanych list kontrolnych. Przedstawiono również podstawowe zasady ograniczania ryzyka wypadkowego w szkołach oraz zaproponowano procedury bezpiecznego postępowania. Wszystkie te przedstawione narzędzia mogą ułatwić dyrektorom szkół realizację wymagań prawnych dotyczących okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa oraz ograniczania wypadkowości.

Promocja zdrowia w miejscu pracy - dobre praktyki (2)
Marzena Malińska, Anna Namysł, Katarzyna Hildt-Ciupińska

W nawiązaniu do opisanej we wcześniejszej publikacji („BP” nr 6) promocji zdrowia w miejscu pracy, w artykule omówiono przykłady dobrych praktyk promocji zdrowego stylu życia w polskich oraz zagranicznych zakładach pracy. Zwrócono uwagę na skuteczność oraz potrzebę tworzenia programów promocji zdrowia w miejscu pracy. Na podstawie przeglądu literatury wyróżniono kilka najważniejszych inicjatyw w tym zakresie dotyczących: aktywności ruchowej, badań profilaktycznych, diety, palenia tytoniu, redukcji stresu, pakietów socjalnych i warunków pracy.

Jak zmienia się olśnienie przykre przy różnym położeniu oka obserwatora?
Agnieszka Wolska

Olśnienie przykre jest jednym z parametrów oświetlenia, który nie jest oceniany w sposób obiektywny – pomiarowy na stanowiskach pracy. Jego ocena dokonywana jest dotychczas wyłącznie podczas projektowania oświetlenia wnętrz. Miarą oceny ograniczenia olśnienia jest ujednolicony wskaźnik oceny olśnienia (UGR), którego wartość dla charakterystycznych punktów w pomieszczeniu wyznaczana jest obliczeniowo i porównywana z wymaganiami PN-EN 12464-1 [1]. W artykule przedstawiono jak zmienia się wartość UGR odzwierciedlająca wielkość olśnienia przykrego przy różnym położeniu obserwatora względem źródła olśnienia na przykładzie pomieszczenia biurowego oraz praktyczne wnioski dla użytkowników.

Sygnalizacja skuteczności rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi
Rafał Hrynyk

Całogumowe rękawice ochronne stanowią podstawowe wyposażenie pracowników narażonych na kontakt z ciekłymi substancjami chemicznymi. Niezależnie od rodzaju materiału z jakiego wykonane zostały rękawice oraz skuteczności ochronnej rękawic w kontakcie z ciekłymi substancjami chemicznymi czas ich użytkowania jest ograniczony.
W artykule określono podstawowe wymagania wobec rękawic całogumowych, a w szczególności czasy przebicia chemicznego rękawic, określane w badaniach laboratoryjnych oraz odpowiadające im poziomy skuteczności. Omówiono również podstawowe problemy związane z użytkowaniem tego typu rękawic oraz zaprezentowano aktualne sposoby sygnalizacji przebicia chemicznego, z uwzględnieniem opracowanej w CIOP-PIB metody wykorzystującej mikrokapsuły zamykające barwniki wskaźnikowe.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Lipiec 2012