Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 | 7/2012 | 8/2012 | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9 (492) WRZESIEŃ  2012


Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy
Zofia Mockałło

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia innowacyjności. Przedstawione jest pojęcie innowacyjności oraz dane dotyczące innowacyjności w Polsce. Wyjaśniono jak innowacyjność zależy od psychospołecznych czynników środowiska pracy i przytoczono badania dokumentujące te związki. Wśród psychospołecznych warunków pracy, które związane są z innowacyjnością pracowników, należy wyróżnić: klimat dla kreatywności w miejscu pracy, styl przywództwa przełożonych, jakość relacji między przełożonymi a pracownikami, złożoność pracy, możliwości decyzyjne pracowników, a także różnice indywidualne (osobowość kreatywna, motywacja, poczucie własnej skuteczności, otwartość na doświadczenie).

Koszty absencji chorobowej i działania je ograniczające
Małgorzata Pęciłło

Z absencją chorobową wiążą się koszty, które ponoszą zarówno przedsiębiorstwa, jak i państwo. Jak wynika z danych Eurostatu, ok. 26% ogólnej absencji pracujących wynika z chorób związanych z pracą. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa na ogół nie zdają sobie sprawy z ekonomicznych skutków absencji chorobowej związanej z pracą, a co za tym idzie nie uwzględniają na ogół zagadnień odnoszących się do zarządzania tą absencją w doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Artykuł porusza problem ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztów absencji chorobowej związanej z pracą oraz wskazuje przykłady przedsiębiorstw, które zarządzając tą absencją uzyskały wymierne korzyści ekonomiczne.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne cieczy obróbkowych
Marcin Cyprowski

Ciecze obróbkowe są powszechnie stosowane podczas procesów mechanicznej obróbki metali. Obecność wody oraz różnych substancji organicznych sprawia, że w cieczach mogą rozwijać się drobnoustroje, głównie bakteryjne. Wśród nich mogą być obecne bakterie i grzyby potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Podczas pracy obrabiarek ciecz obróbkowa uwalniana jest do powietrza w postaci mgły olejowej, na cząstkach której transportowane są czynniki biologiczne. Stężenia bioaerozoli mogą przekraczać proponowane wartości dopuszczalne, stanowiąc zagrożenie szczególnie dla prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego osób narażonych.

Szkodliwe czynniki biologiczne w gabinetach stomatologicznych
Anna Ławniczek - Wałczyk, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Marcin Cyprowski, Rafał Górny

Anna Ławniczek-Wałczyk, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Marcin Cyprowski, Rafał L. Górny, s. 20-23
Głównym zagrożeniem zawodowym dla personelu medycznego w gabinetach stomatologicznych jest kontakt z krwią i śliną pacjenta oraz bioaerozol powstający podczas pracy z wysokoobrotowymi narzędziami stomatologicznymi. Pracownicy gabinetów stomatologicznych mogą być narażeni na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi (wirusy, bakterie, grzyby), które są potencjalnie chorobotwórcze. Stąd też, kluczowe w zapobieganiu zakażeniom jest przeprowadzenie rzetelnej oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.

Obciążenie fizyczne kobiet pracujących przy produkcji kwiatów
Piotr Kaczmarek

Ocenę ciężkości pracy kobiet zajmujących się uprawą róż w szklarni dokonano za pomocą badań wydatku energetycznego przeprowadzonych miernikiem MWE-1, służącym do pomiaru wentylacji minutowej płuc w czasie wykonywania wysiłku. Artykuł zawiera częściowe wyniki pomiarów przeprowadzonych w ciągu czterech miesięcy, które przedstawiają ilość zużytej energii na wykonanie typowych czynności przez pracownice. Omówiono również problem związany z brakiem literatury fachowej dotyczącej pracy kobiet w szklarniach, narażeniem ich na zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami, a także na ciężkość pracy.

Algorytm sterowania aktywnego układu dźwiękochłonno-izolacyjnego z wykorzystaniem sieci neuronowej i algorytmu genetycznego
Tomasz Krukowicz, Leszek Morzyński

W artykule przedstawiono algorytm sterowania aktywnym ustrojem dźwiękochłonno-izolacyjnym wykorzystującym materiały inteligentne. Algorytm działa w oparciu o sieci neuronowe i algorytm genetyczny. Opis algorytmu poprzedzono krótkim omówieniem materiałów inteligentnych wykorzystywanych do budowy aktywnych układów dźwiękochłonno-izolacyjnych z uwzględnieniem zjawisk degradujących skuteczność omawianych układów wykorzystujących klasyczne techniki sterowania. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych działania aktywnego układu dźwiękochłonno-izolacyjnego. Rezultaty przeprowadzonych symulacji pozwalają stwierdzić, że opracowany algorytm pozwoli na konstruowanie aktywnych ustrojów dźwiękochłonno-izolacyjnych o dużej efektywności.

Rola informacji w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy – międzynarodowe źródła informacji o „zielonej“ ekonomii
Barbara Szczepanowska

W artykule przedstawiono problematykę rozwoju nowego trendu ekonomicznego – „zielonej” gospodarki, który był m.in. tematem przewodnim w tym roku w kampaniach informacyjnych Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO. Przedstawiono wybrane źródła informacji z zakresu tej tematyki, w tym – zamieszczone w ramach portalu ILO. Naświetlono wagę upowszechniania wśród „zielonych” pracowników informacji z zakresu występujących zagrożeń zawodowych i sposobów ich unikania, zapewniania bezpiecznych i zdrowych zielonych miejsc pracy. Podkreślono także rolę placówek informacji w upowszechnianiu informacji z zakresu zielonych gospodarki, wspierających pracę specjalistów ds. bhp.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wrzesień 2012