Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wydarzenia 2014 | Kampania 2014 - KOMUNIKACJA | Kampania 2013 - "Bezpieczna szkoła" | Kampania 2013 - "Przez innowacje do bezpieczeństwa" | Wydarzenia 2013 | Kampania 2012-2013 - "Partnerstwo dla prewencji" | Wydarzenia 2012 | Kampania 2012 - "Prewencja wypadkowa" | Wydarzenia 2011 | Kampania 2011 - "Bezpieczne miejsce pracy" | Wydarzenia 2010 | Kampania społeczna 2010 - "Ryzyko zawodowe w przetwórstwie ..." | Kampania 2009 - "Ryzyko zawodowe w górnictwie" | Wydarzenia 2008 | Kampania 2008 - "Ryzyko zawodowe w budownictwie" | Wydarzenia - 2002-2007 | Seminarium "Młodzi pracownicy-bezpieczny start" 2006 | Piknik edukacyjny "Młodzi pracownicy-bezpieczny start" w Iławie 2006 | Tydzień walki z hałasem 2005 | Piknik edukacyjny w Lubawie 2005


Wydarzenia 2008

KAMPANIA INFORMACYJNA pn. Ergotest

W październiku 2007 r. rozpoczęła się druga edycja kampanii edukacyjnej pn. Ergotest, poświęconej ergonomii pracy biurowej.
CIOP-PIB jest partnerem merytorycznym kampanii.

Więcej informacji ...


OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"RYZYKO ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE"


więcej informacji o kampanii...Organizator kampanii:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy kampanii:
- Główny Inspektorat Pracy
- Urząd Dozoru Technicznego


Europejska Kampania na rzecz OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 2008 - 2009

W roku 2008 rozpoczęła się nowa europejska kampania informacyjna pn.

"Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy.
Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy"  

Kampania ta trwać będzie dwa lata – 2008-2009
i będzie poświęcona ocenie ryzyka zawodowego. Celem kampanii jest promowanie idei oceny ryzyka zawodowego jako procesu, w który powinni włączyć się zarówno pracodawcy, eksperci  jak i pracownicy. Ponadto promowane będzie proste ("krok po kroku") podejście do oceny ryzyka, a pracodawcy zachęcani będą do samodzielnego przeprowadzania oceny ryzyka. Jest to bowiem pierwszy krok do systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem.Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
28 kwietnia 2008

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych


Informacje (do pobrania):
nt. Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy -
nt. Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych -


W 2008 roku Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy stanowi impuls do organizowania kolejnej międzynarodowej kampanii mającej na celu szerokie  rozpowszechnianie zasad bezpiecznej, zdrowej i godnej pracy we wszystkich krajach. Głównym celem Kampanii jest podnoszenie społecznej świadomości na temat metod zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego zdrowia w pracy.

Podobnie jak w latach poprzednich, w wielu krajach na całym świecie będą organizowane w bieżącym roku uroczystości związane z obchodami tego Dnia zarówno przez organy rządowe, jak i organizacje pracodawców i pracowników w ramach trójstronnej współpracy obowiązującej w Międzynarodowej Organizacji Pracy. Organizacja ta uznała ten Dzień po raz pierwszy w 2001 r., a w 2003 r. proklamowała go jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W 2008 r. przewodnim hasłem kampanii ILO jest:

Moje życie, moja praca, moja bezpieczna praca:
zarządzanie ryzykiem w środowisku pracy

(My life, my work, my safe work: Managing risk in the work environment)

W tym roku ILO opracowało w języku angielskim francuskim i hiszpańskim raport pt. „ My life… my work…my safe work. Managing risk in the environment”. W raporcie tym stwierdzono, że pomimo wysiłków zmierzających do zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych, wciąż jest ich dużo. W 2005 r. ILO szacowało, że w skali światowej każdego roku ok. 2,2 miliona osób umiera rocznie z powodu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ma miejsce ok. 270 milionów  poważnych wypadków, a około 160 milionów pracowników zapada  na choroby zawodowe. Liczba wypadków śmiertelnych sukcesywnie wzrasta.

Raport ILO podkreśla znaczenie zarządzania ryzykiem w miejscu pracy, które prowadzi do ograniczania społecznych i ekonomicznych skutków wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W raporcie stwierdzono, że techniki zarządzania ryzykiem mogą pomóc w określaniu, przewidywaniu oraz ocenie zagrożeń i ryzyka, a następnie podejmowaniu działań umożliwiających kontrolę i eliminowanie tych zagrożeń. Raport wskazuje cztery najważniejsze kroki prowadzące do ograniczania ryzyka w miejscu pracy:
- eliminowanie lub zmniejszanie ryzyka u źródła, np. na etapie projektowania urządzeń
- zmniejszanie ryzyka przez stosowanie środków ochrony zbiorowej
- wprowadzanie procedur bezpiecznej pracy
- dostarczanie, stosowanie i konserwacja  środków ochrony indywidualnej.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy wymaga dobrej organizacji, wyraźnie sformułowanych zakresów obowiązków i ustalonych procedur dotyczących ryzyka. Wymaga ono także zapewnienia prawidłowego szkolenia, dostarczania informacji oraz opieki nad rozpoczynającymi pracę młodymi pracownikami, a także sprawowania nieustannego nadzoru. W raporcie określono krótko obowiązki pracodawców, pracowników instytucji rządowych.  

Raport ten, a także m.in. informacje ogólne dotyczące Światowego Dnia i informacje o obchodach organizowanych w różnych krajach w latach poprzednich, w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim można znaleźć na portalu Międzynarodowego Biura Pracy ILO:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/index.htm

Można stamtąd pobrać plakaty, zakładki i pocztówki, a następnie wydrukować je i rozpowszechniać w celu promowania obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Są tam także odnośniki do portali różnych organizacji i instytucji międzynarodowych, na których zamieszczono informacje związane z Dniem 28 kwietnia, np. International Trade Union Confederation (ITUC), International Social Security Association (ISSA), International Organisation of Employers (IOE).

Międzynarodowa Organizacja Pracy, podobnie jak wiele organizacji międzynarodowych  aktywnie zaangażowanych w  promowanie problematyki bhp, dąży do tego, aby – jak głosiło ubiegłoroczne hasło – godna praca stała się rzeczywistością.  
ILO zachęca  pracodawców, pracowników i organy władzy do wzajemnej współpracy, do organizowania obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, udziału w uroczystościach, a także do promowania problematyki bhp, w tym – oceny ryzyka.

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych

(International Commemoration Day  (ICD) for Dead and Injured Workers)
International Trade Union Confederation,  ITUC

Dzień ten obchodzony jest przez związki zawodowe na całym świecie jako dzień poświęcony pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypadkom przy pracy lub zapadli na choroby  zawodowe. 28 kwietnia ma także skupić uwagę na pracownikach narażonych na zagrożenia w pracy i prowadzić do konkretnych działań poprawiających warunki pracy.
Pierwsze oficjalne międzynarodowe obchody tego Dnia odbyły się w 1996 r. w ONZ w Nowym Jorku i od tej pory są organizowane w różnych formach na całym świecie na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym, a także lokalnym – w przedsiębiorstwach.
Dzień ten w 19 krajach, w tym w Polsce, został oficjalnie uznany przez rządy. Z okazji tego Dnia organizowane są uroczyste spotkania przedstawicieli instytucji rządowych wraz z przedstawicielami związków zawodowych, akcje szkoleniowo-informacyjne, uroczystości lokalne, a także kameralne spotkania pracowników. Symbolem tego Dnia jest paląca się świeca.

Od 1996 r. liczba uroczystości organizowanych z okazji tego Dnia ciągle rośnie i obecnie odbywają się one w ponad 120 krajach. W organizację obchodów i uroczystości związanych z Dniem 28 kwietnia w 2007 r. włączyło się ponad 10 milionów osób.
Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC), w wyniku międzynarodowych konsultacji, ustaliła, że główne hasło obchodów w 2008 r. brzmi:

Dobre zdrowie zawodowe dla wszystkich pracowników
(Good Occupational Health for All Workers)

ITUC podaje, że każdy związek zawodowy może sam zadecydować o brzmieniu swojego hasła, jednak musi się ono mieścić w ramach tego tematu. Może to być na przykład problem obsługi medycznej pracowników czy zapewnienie opieki przez publiczną służbę zdrowia w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Są to tematy bardzo aktualne i ważne, bowiem, jak podaje ITUC, na świecie ok. 36% populacji nie ma dostępu do służby zdrowia, a jej rola wobec osób poszkodowanych w środowisku pracy jest bardzo ważna.

W tym roku ITUC opracował dokument: „Monday 28 April, 2008 Backgrounder. The International Commemoration Day (ICD) For Dead and Injured Workers. Our Priority for 2008: Good Occupational Heath for All Workers”, który informuje o priorytetach ustanowionych na rok 2008. Dokument kończy się apelem do organizacji związkowych, aby jak najszerzej promowały Dzień 28 kwietnia, by informowały ITUC o obchodach tego Dnia w swoich krajach.

Wybrane adresy dokumentów i informacji w języku angielskim:
W Polsce dzień 28 kwietnia uchwałą Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 r. (Mon. Pol. nr 37, poz. 513) został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W 2008 roku w naszym kraju także odbędą się, organizowane w różnych formach – na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ILO), Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (ITUC).

W Sali Kolumnowej Sejmu RP, 28 kwietnia br. odbędzie się okolicznościowe spotkanie poświęcone chorobom zawodowym w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, zorganizowane przez Związek Zawodowy BUDOWLANI. Honorowym patronatem objął to środowiskowe spotkanie Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.

28 kwietnia br. związkowe obchody ogólnokrajowe zorganizuje w Łodzi Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. W ramach obchodów odbędzie się konferencja pt. „Skuteczność instytucji nadzoru nad ochroną zdrowia pracowników w Polsce”oraz msza święta.

Obchody regionalne zorganizują we Wrocławiu Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wspólnie z Głównym  Inspektoratem Pracy. 24 kwietnia br. odbędzie się tam seminarium pt. „Wpływ środowiska społecznego w pracy na zdrowie pracowników”, 27 kwietnia br. msza święta w intencji ofiar wypadków przy pracy, a wcześniej – wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych woj. dolnośląskiego – odbył się trzystopniowy konkurs wiedzy o prawie pracy, bezpieczeństwie i higienie pracy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) 24 kwietnia br. organizuje w Gdańsku uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego OPZZ, poświęcone obchodom tego Dnia.

Podobnie jak w latach ubiegłych odbędą się imprezy lokalne także w innych miastach oraz zakładach pracy, zostaną wyemitowane audycje i opublikowane informacje w mediach oraz na stronach internetowych różnych instytucji. Kilka szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizuje okolicznościowe imprezy związane z Dniem 28 kwietnia.

Skala społecznego zainteresowania problemami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy jest jednak stale zbyt mała.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Ogólnopolska kampania społeczna "Ryzyko zawodowe w budownictwie"

zobacz