Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wydarzenia 2014 | Kampania 2014 - KOMUNIKACJA | Kampania 2013 - "Bezpieczna szkoła" | Kampania 2013 - "Przez innowacje do bezpieczeństwa" | Wydarzenia 2013 | Kampania 2012-2013 - "Partnerstwo dla prewencji" | Wydarzenia 2012 | Kampania 2012 - "Prewencja wypadkowa" | Wydarzenia 2011 | Kampania 2011 - "Bezpieczne miejsce pracy" | Wydarzenia 2010 | Kampania społeczna 2010 - "Ryzyko zawodowe w przetwórstwie ..." | Kampania 2009 - "Ryzyko zawodowe w górnictwie" | Wydarzenia 2008 | Kampania 2008 - "Ryzyko zawodowe w budownictwie" | Wydarzenia - 2002-2007 | Seminarium "Młodzi pracownicy-bezpieczny start" 2006 | Piknik edukacyjny "Młodzi pracownicy-bezpieczny start" w Iławie 2006 | Tydzień walki z hałasem 2005 | Piknik edukacyjny w Lubawie 2005


Seminarium „Młodzi pracownicy
– bezpieczny start w pracy”


29 marca 2006 r., Poznań

Seminarium zostało zorganizowane przez CIOP-PIB pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, i stanowi ważny element polskiej edycji kampanii pn. „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” w 2006 roku. Odbyło się ono w ramach VIII Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy podczas 18. Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'06 w Poznaniu.


Swoją obecnością spotkanie uświetnili m.in. Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, przedstawiciele organów centralnych i regionalnych PIP, rzemiosła polskiego, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, jednostek edukacyjnych, mediów i in. Pani prof. Danuta Koradecka, prowadząca to spotkanie, szczególnie serdecznie zwróciła się do zaproszonej na to seminarium młodzieży ze szkół średnich i wyższych, a także uczestników z krótkim stażem pracy.

Prof. Stefan M. Kwiatkowski z Instytutu Badań Edukacyjnych mówił o standardach kwalifikacji zawodowych oraz oczekiwaniach pracodawców wobec ludzi młodych. Z uwagi na globalizujący się rynek pracy wymagane są od pracowników porównywalne kwalifikacje, a określają je standardy kwalifikacji, których opracowywanie rozpoczęto w Polsce w 1998 roku, a do końca 2007 r. ma ich być ok. 250.  Pan Profesor omówił strukturę standardu kwalifikacji zawodowych, jego komponenty i poziomy w aspekcie oczekiwań pracodawców. Zwrócił uwagę na znaczenie umiejętności dokonywania samooceny posiadanych kwalifikacji oraz edukacji ustawicznej, która jest niezbędna, aby sprostać wymaganiom rynku pracy.

Postawy młodych wobec ryzyka zawodowego przedstawiła dr Małgorzata Milczarek z CIOP-PIB. Szczegółowo omówiła uwarunkowania psychologiczne, społeczne oraz sytuacyjne, które wpływają na postawy młodych pracowników wobec ryzyka zawodowego. Do obecnych na sali pracodawców zaapelowała o otaczanie szczególną troską ludzi młodych w momencie, kiedy rozpoczynają swoje życie zawodowe, a pod adresem nauczycieli i rodziców o kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa od wczesnych lat dziecięcych.
 
Przedstawicielka Biura Karier z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Dorota Pisula mówiła o roli staży zawodowych w kształtowaniu „wyobrażeń” pracowników podejmujących pracę.
Biuro Karier z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza organizuje praktyki nadobowiązko-we i działania wolontariuszy, ukierunkowuje młodych ludzi na te dziedziny, w których mogą znajdować zatrudnienie. Wiele osób korzysta z kursów językowych za granicą, uczestniczy w programach Au Pair, Work & Travel. Popularny staje się wolontariat za granicą i praktyki zawodowe w międzynarodowych firmach poza Polską.
 Biuro, oferując swoje usługi zarówno studentom i absolwentom, jak i lokalnym pracodawcom, staje się pomostem między edukacją a rynkiem pracy, zatem ułatwia ono młodym ludziom płynne przejście od etapu edukacji do rozpoczęcia życia zawodowego.

Dr inż. Wiktor M. Zawieska, dyrektor Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w CIOP-PIB przedstawił założenia tegorocznej europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”. Polityka UE skoncentrowała się w br. na inwestowaniu w młodzież, gdyż jest to tożsame z inwestowa-niem w dobrobyt całego społeczeństwa europejskiego. Program polskiej edycji tegorocznej kampanii przewiduje m.in. takie wydarzenia, jak: oficjalnie inaugurująca kampanię konferencja prasowa w CIOP-PIB (19. czerwca br.), program medialny – do tego celu została  stworzona specjalnie strona internetowa www.mlodzipracownicy.pl, cykl szkoleń dla nauczycieli w zakresie bhp, konkursy, spotkania z młodzieżą, spotkania plenerowe i wiele innych przed-sięwzięć.
Zakończenie kampanii nastąpi w marcu 2007 roku. Dyrektor W.M. Zawieska apelował do młodzieży, na udział której organizatorzy bardzo liczą, aby czynnie wspierała działania tegorocznej kampanii.    

Natomiast przedstawiciele Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, pan Tadeusz Leszczyński z firmy Schenker Sp. z o.o. oraz pani Elżbieta Bożejewicz z Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB Sp z o.o., dzielili się z uczestnikami seminarium doświadczeniami swoich przedsiębiorstw w zakresie zatrudniania osób młodych w aspekcie bezpieczeństwa pracy.
Zwracali uwagę na doskonalenie i rozwój specjalistów z zakresu bhp, którzy z kolei w sposób profesjonalny przekazują wiedzę młodym pracownikom. Między innymi podkreślano rolę  brygadzisty, który powinien być opiekunem i nauczycielem młodego pracownika, co niewątpliwie przyczynia się do ograniczania liczby wypadków na stanowiskach pracy.   Podkreślano także znaczenie dobrej atmosfery w pracy, życzliwego stosunku do młodych pracowników oraz stwarzania im możliwości wykazywania się własnymi pomysłami i rozwiązaniami.

Dyskusja okrągłego stołu


Bardzo interesująco przebiegała dyskusja okrągłego stołu, w której wzięła udział młodzież wraz z nauczycielem oraz eksperci. Moderatorem dyskusji był Michał Olszański, znany dziennikarz radiowo-telewizyjny, co daje nadzieję na włączenie się mediów w tegoroczną kampanię informacyjną. Wspólnie zastanawiano się nad przyczynami tak dużej liczby wypadków przy pracy wśród młodych pracowników.

Problematyka jest bardzo złożona. Zwracano uwagę m.in. na brak w szkole przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, na to, że zbyt mało czasu poświęca się na zajęcia prak-tyczne oraz nieatrakcyjną formę przekazywania wiedzy, co powoduje u młodych ludzi duży stres w pierwszym okresie pracy. Z dyskusji wynikało, że młodzi ludzie wybierając pierwszą pracę kierują się głównie motywacją finansową, mniej troszcząc się o warunki pracy, także w czasie trwania stosunku pracy w obawie przed jej utratą.

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy przypomniał, że już w 2004 roku PIP dwukrotnie występowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmianę systemu szkolenia w zakresie bhp, o wprowadzenie nauczania bezpieczeństwa i higieny pracy jako przedmiotu. Niestety, nie uzyskano na to zgody.
Eksperci, biorący udział w dyskusji sugerowali, że przede wszystkim szkoła powinna wykształcić nawyk myślenia o bezpieczeństwie, wówczas świadomy zagrożeń młody człowiek, podejmując pracę zawodową będzie domagał się od pracodawcy dobrej jakości szkoleń.

Zwrócono także uwagę na przekonanie, które niestety pokutuje wśród pracodawców, szczególnie małych i średnich firm, że szkolenie w zakresie bhp jest zbyt kosztowne. Szkoda, bowiem dbanie o zdrowie pracownika jest obowiązkiem pracodawcy.

Na szczęście są jednostki edukacyjne, które prowadzą szkolenia w sposób profesjo-nalny i potwierdzony certyfikatami uznania kompetencji do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przyznawanymi przez CIOP-PIB.


Kolejnym dwóm jednostkom certyfikaty wręczono podczas seminarium, a otrzymali je: Zakład Doskonalenia Zawodowego z Poznania oraz Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy z Sieradza.

Na zakończenie spotkania pani prof. Danuta Koradecka, zwracając się do młodzieży zaapelowała, aby walczyli o swoje prawa, w tym o bezpieczeństwo pracy i rozmawiali o tym z pracodawcą, podobnie jak na dzisiejszym spotkaniu. Z satysfakcją odnotowała ich liczny udział i wyraziła nadzieję na ponowne spotkanie podczas konferencji prasowej w CIOP-PIB otwierającej kampanię 19 czerwca br. „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP