Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Partnerstwo dla prewencji | Bezpieczeństwo eksploatacji | Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | CIS/ILO | PEROSH | Polska w UE - Dyrektywy | Współpraca z zagranicą

BHP za granicą - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy została powołana na podstawie Postanowienia Rady Europy nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. Regulamin funkcjonowania Agencji został ustalony na podstawie Postanowienia Rady Europy nr 1643/95 z dn. 29 czerwca 1995 r. Agencja ma siedzibę w Bilbao (Hiszpania).

Głównymi celami działalności Agencji są:

 • Gromadzenie i rozpowszechnianie w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej; zbiór informacji ma służyć określaniu krajowych priorytetów i programów oraz stanowić punkt wyjścia dla określania priorytetów i programów w skali całej UE.
 • Gromadzenie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o badaniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i innej działalności badawczej związanej z tą tematyką oraz upowszechnianie wyników badań i działalności naukowej.
 • Promocja i działanie na rzecz współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń wśród krajów członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym informacji o programach szkoleniowych.
 • Organizacja konferencji i seminariów oraz wymiana ekspertów z krajów członkowskich UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Udostępnianie organom Wspólnoty Europejskiej i krajom członkowskim informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, niezbędnej do formułowania i wdrażania skutecznej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników; w szczególności, udostępnianie Komisji Europejskiej informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej niezbędnej w celu realizacji zadań związanych z pracami legislacyjnymi i zasadami postępowania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz wpływu procesów legislacyjnych na działanie przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich.
 • Stworzenie, we współpracy z krajami członkowskimi UE, sieci i koordynowanie jej funkcjonowania, mając na względzie organy i instytucje krajowe, działające w ramach UE oraz międzynarodowe tworzące informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i świadczące w tej dziedzinie usługi.
 • Gromadzenie i udostępnianie informacji dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych (Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Pan-Amerykańska Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Morska itp.).
 • Udostępnianie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o metodach i narzędziach niezbędnych do prowadzenia działań prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Działanie na rzecz rozwoju przyszłych wspólnych działań programowych Wspólnoty Europejskiej związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy.

Agencja działa poprzez sieć, na którą składają się:

 • krajowe Centralne Punkty (ang. Focal Point) utworzone we wszystkich krajach członkowskich UE oraz w 13 krajach kandydujących do UE,
 • krajowe sieci informacyjne przy krajowych Centralnych Punktach,
 • centra tematyczne (ang. Topic Centres).

Agencja działa głównie za pośrednictwem Centralnych Punktów istniejących we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto utrzymuje własną witrynę Internetową oraz publikuje własne wydawnictwa. W 1999 roku Agencja podjęła działania na rzecz utworzenia następnych Centralnych Punktów w 10 krajach kandydujących do Unii Europejskiej (dotyczy to następujących krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja, Cypr, Malta). W Polsce funkcję Krajowego Punktu Centralnego, na podstawie decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy

zobacz