CIOP
.. | Informacje ogólne | Patronaty | Partnerzy kampanii | Jak się włączyć | Materiały do pobrania | Materiały dla prasy

O kampanii

„Partnerstwo dla prewencji” jest hasłem kolejnej  europejskiej kampanii informacyjnej z cyklu Zdrowe  i bezpieczne miejsce pracy.
 Wyniki badań potwierdzają, że  bez względu na wielkość organizacji, kluczowe znaczenie dla powodzenia w  zarządzaniu bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy mają działania kierownictwa  wyższego szczebla oraz aktywny udział pracowników. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych zagrożeń (ESENER) pokazuje,  że zaangażowanie pracowników, połączone z zaangażowaniem kierownictwa, prowadzi  do znaczącego poprawienia warunków bezpieczeństwa
 i higieny pracy. Na przykład, w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie  zaangażowania pracowników i kierownictwa, prawdopodobieństwo posiadania  udokumentowanej polityki bhp jest dziesięciokrotnie wyższe1,  co z kolei wpływa na jakość działań podejmowanych w tym zakresie.

 W  związku z powyższym, kampania szczególnie koncentruje się na zapobieganiu ryzyku zawodowemu dzięki:

 • przywództwie kadry kierowniczej i zachęcaniu       menedżerów wyższego szczebla do aktywnego zaangażowania w zagadnienia       dotyczące bezpieczeństwa pracy
 • partycypacji pracowników, czyli zachęcaniu       pracowników i       ich przedstawicieli do współpracy z kadrą zarządzającą w       zakresie ograniczania ryzyka zawodowego.

Kampania,  koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy obejmuje  kraje należące do Unii Europejskiej i do niej kandydujące, jak też kraje EFTA.  W Polsce jest realizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy  Instytut Badawczy.  

Cele  kampanii:
 • promowanie współpracy  pracodawców i pracowników w zakresie działań prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia
 • podnoszenie świadomości, że  zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest prawnym obowiązkiem pracodawcy  oraz że bezpieczeństwem pracy należy zarządzać, podobnie jak innymi procesami w  przedsiębiorstwie
 • dostarczenie niezbędnych  informacji oraz narzędzi wspierających promowanie prewencji i kształtowania  kultury bezpieczeństwa, w szczególności wśród małych i średnich przedsiębiorstw
 • dostarczenie pracodawcom  prostych materiałów informacyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem zawodowym
 • włączanie działań związanych  z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy
     w politykę społecznej odpowiedzialności biznesu
 • budowanie kultury  bezpieczeństwa w Europie.

Kampania  podkreśla znaczenie „przywództwa” kadry zarządzającej w zakresie bhp i  zaangażowania pracowników w działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa  pracy. Badania i obserwacje wskazują, że partnerstwo w działaniach pracodawców  i pracowników na rzecz bezpieczeństwa pracy niesie ze sobą wiele korzyści. W  przedsiębiorstwach, które praktykują takie podejście obserwuje się niższy  wskaźnik wypadków i absencji chorobowej, większą świadomość występowania  zagrożeń w miejscu pracy i lepszą ich kontrolę. W takich przedsiębiorstwach,  dzięki współpracy pracodawców i pracowników, częściej powstają nowe,  ekonomiczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy,
 a pracownicy deklarują zadowolenie z warunków pracy.

Adresaci  kampanii:
 • pracodawcy i organizacje ich  zrzeszające
 • kadra kierownicza
 • pracownicy i ich  przedstawiciele
 • specjaliści ds. bhp i inne  zainteresowane strony
  (np. inspektorzy pracy, eksperci, wykładowcy, studenci, itp.)1 Europejskie  badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) przeprowadzono  wiosną 2009 r. Badanie objęło 31 krajów europejskich, w tym 27 państw członkowskich  UE, Chorwację, Turcję, Norwegię i Szwajcarię. Przeprowadzono 36 tys.  wywiadów z managerami i przedstawicielami ds. BHP w oddziałach zatrudniających  co najmniej dziesięciu pracowników wśród przedsiębiorstw zarówno państwowych,  jak i prywatnych ze wszystkich sektorów działalności gospodarczej. Gromadząc  opinie kierowników i przedstawicieli pracowników z całej Europy, badanie  dostarcza najważniejszych informacji na temat obecnego sposobu zarządzania  kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy w europejskich przedsiębiorstwach, ze  szczególnym uwzględnieniem stosunkowo nowych czynników ryzyka  psychospołecznego, takich jak: stres związany z pracą, przemoc i  prześladowanie. http://www.esener.eu

Na górę strony

Wyszukiwarka


Dzień BHP w Browarze w Elblągu (Grupa Żywiec S.A.)


Otwarcie wystawy plakatów z edycji "50+"

Ogólnopolska Kampania Społeczna 2012
"PREWENCJA WYPADKOWA"

Linia

Patronat:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93