Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

Komputerowy system STER (obecnie w wersji 7.0) wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie


zobacz
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zarządzanie BHP - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Serwis BHPZARZĄDZANIE  BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Tematy badawcze - streszczenia
Serwis nt. systemowego zarządzania BHP
PORADNIK wdrażania systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie
ARTYKUŁY
Nowości wydawnicze

Analiza wpływu systemu zarządzania na poziom bezpieczeństwa pracy w polskich przedsiębiorstwach

Podstawowym celem projektu było zbadanie zależności między funkcjonującym w przedsiębiorstwie systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) a poziomem bezpieczeństwa i wskazanie rozwiązań mających decydujący wpływ na skuteczne wdrożenie skutecznego systemu zarządzania BHP, zgodnego z wymaganiami polskiej normy PN-N-18001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania".
W projekcie opracowano metodykę badań systemów zarządzania BHP, która umożliwia analizę i ocenę:
- struktury poszczególnych elementów systemu zarządzania i ich zgodności z
  wymaganiami normy PN-N-18001,
- zgodności poszczególnych elementów systemu zarządzania BHP z wymaganiami
  prawa,
- sposobu funkcjonowania elementów systemu zarządzania BHP, związanego przede
  wszystkim z ukształtowaną w przedsiębiorstwie kulturą bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
Przygotowany został kwestionariusz do badania systemów zarządzania BHP i ich skuteczności, od której zależy osiągany w przedsiębiorstwie poziom bezpieczeństwa. Za podstawową miarę poziomu bezpieczeństwa pracy przyjęto wskaźnik wypadków przy pracy (obliczany jako liczba wypadków przy pracy na 1000 pracujących). Przypisanie odpowiedziom na pytania kwestionariusza wartości punktowych umożliwiło ocenę funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania BHP w kategoriach ilościowych - dla systemów lub ich elementów w pełni spełniających wymagania wynikające z prawa, normy PN-N-18001 oraz funkcjonujących w sposób sprzyjający kształtowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa i higieny pracy stopień zgodności z wymaganiami normy PN-N-18001 oceniano jako 100%, zaś brak określonego elementu systemu zarządzania powodował przypisanie temu elementowi oceny 0%.
W celu ułatwienia rejestrowania i analizy wyników badań opracowano program komputerowy, który może być również być stosowany do oceny różnych aspektów zarządzania BHP w przedsiębiorstwie i wspomagać auditowanie oraz przegląd wstępny systemu zarządzania BHP.
Przeprowadzono - z wykorzystaniem opracowanej metodyki - badania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w 71 przedsiębiorstwach różnej wielkości, należących do różnych działalności. Na podstawie wyników badań:
- oceniono zgodność funkcjonujących w badanych przedsiębiorstwach systemów
  zarządzania BHP i ich elementów z wymaganiami normy PN-N-18001
  (z równoczesnym uwzględnieniem wymagań prawa oraz sposobu funkcjonowania
  sprzyjającego kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy),
- przeanalizowano zależności między stopniem zgodności funkcjonującego w
  przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z
  wymaganiami normy PN-N-18001 a poziomem bezpieczeństwa i higieny pracy dla
  grup przedsiębiorstw reprezentujących przemysł hutniczy, pozostałą działalność
  produkcyjną oraz handel i usługi.
Z oceny systemów zarządzania BHP, ukształtowanych w badanych przedsiębiorstwach pod wpływam wymagań prawa wynika, że w dużym stopniu spełniają one wymagania normy PN-N-18001. W grupach badanych przedsiębiorstw należących do tej samej działalności (hutnictwo, pozostała działalność produkcyjna oraz działalność usługowa i handlowa) stwierdzono istnienie związku między oceną zgodności systemu zarządzania BHP z wymaganiami normy PN-N-18001 a wskaźnikami wypadkowości.
Na przykład w przedsiębiorstwach przemysłu hutniczego, w których system zarządzania

bezpieczeństwem i higieną pracy jest w znacznym stopniu zgodny z normą PN-N-18001, wskaźniki wypadków były ponad trzykrotnie mniejsze niż w tych przedsiębiorstwach, których funkcjonowanie w zakresie BHP było nastawione przede wszystkim na spełnienie wymagań obowiązujących przepisów. Natomiast w przedsiębiorstwach reprezentujących działalność usługową i handlową, które charakteryzują się wysoka oceną systemu zarządzania BHP wskaźniki wypadków były o około 30% niższe niż w przedsiębiorstw handlowych i usługowych, w których zgodność systemu zarządzania BHP z polską normą została oceniona nisko.
Na podstawie szczegółowej analizy wyników badań i analiz przypadków określono podstawowe warunki skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania BHP, wskazując na decydujące znaczenie czynników związanych z kulturą bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań opracowano poradnik wdrażania systemu zarządzania BHP, w którym zwrócono szczególną uwagę na projektowanie tych elementów systemu zarządzania BHP, które wpływają na ukształtowanie w przedsiębiorstwie wysokiej kultury bezpieczeństwa. Wskazano właściwości elementów systemu zarządzania BHP, od których przede wszystkim zależy kształtowanie postaw i zachowań pracowników wobec bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc decydujące o skuteczności i zdolności doskonalenia systemów zarządzania BHP, wdrażanych w przedsiębiorstwach zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-N-18001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania".

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Pracownia Zarządzania  i Oceny Ryzyka

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i jak go wdrożyć w przedsiębiorstwie ? (ulotka .pdf)

zobacz
PORADNIK wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie


zobacz
System internetowej oceny ON-LINE zarządzania bezpieczeństwem, higieny pracy i kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

zobacz