Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Sprzęt ochrony głowy | Sprzęt ochrony twarzy i oczu | Sprzęt ochrony słuchu | Sprzęt ochrony układu oddechowego | Środki ochrony kończyn górnych | Środki ochrony kończyn dolnych | Odzież ochronna | Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości | Znaki bezpieczeństwa

Znakowanie rękawic ochronnych

Rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi
Parametry ochronne rękawic powinny być przedstawione za pomocą znaku graficznego, wraz z czterema liczbami określającymi poziomy skuteczności (rys. 1).

Rysunek 1.  Znakowanie rękawic ochronnych, chroniących przed czynnikami mechanicznymi
Rysunek 2. Znakowanie rękawic chroniących przed przecięciem przy uderzeniu

3. Rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową

Klasa X (od 0 do 4)
Rysunek 3. Znakowanie rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

4. Rękawice chroniące przed elektrycznością statyczną
Rysunek 4. Znakowanie rękawic chroniących przed elektrycznością statyczną

5. Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi
Rysunek 5. Znakowanie rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi

6. Rękawice chroniące przed mikroorganizmami
Rysunek 6. Znakowanie rękawic chroniących przed mikroorganizamami

Rękawice chroniące przed zimnem

Przy znaku graficznym dla rękawic chroniących przed zimnem powinien znajdować się kod cyfrowy.

Rysunek 7. Znakowanie rękawic chroniących przed zimnem

Rękawice chroniące przed gorącymi czynnikami termicznymi (gorąco i/lub ogień).

Znakowanie rękawic chroniących przed czynnikami termicznymi  powinno zawierać, oprócz znaku graficznego, informacje na temat poziomów skuteczności dla poszczególnych czynników. W przypadku, gdy rękawica nie jest badana na odporność na działanie jednego z czynników, zamiast poziomu skuteczności powinien być symbol "X".

Rysunek 8. Znakowanie rękawic chroniących przed czynnikami termicznymi

9. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i zanieczyszczeniami
radioaktywnymi
Rysunek 9. Znakowanie rękawic chroniących przed promieniowaniem jonizującym i zanieczyszczeniami radioaktywnymi

Znakowanie rękawic ochronnych

Każda rękawica przekazana do użytkownika powinna być oznakowana w sposób trwały, czytelny, widoczny.

Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:
 • nazwa, znak handlowy lub inne dane określające producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
 • nazwa rękawicy lub jej symbol pozwalający użytkownikowi zidentyfikować produkt z jego producentem lub autoryzowanym przedstawicielem,
 • oznaczenie wielkości,
 • oznaczenie "CE",
 • znak graficzny (wraz z kodem cyfrowym w przypadku odporności na czynniki mechaniczne i termiczne).

W przypadku rękawic strażackich - każda rękawica powinna być oznakowana numerem normy: PN-EN 659.

Jeżeli oznakowanie rękawic powoduje obniżenie poziomu wymagań lub uniemożliwia spełnianie funkcji ochronnych lub użytkowych, to może być ono umieszczone bezpośrednio na opakowaniu rękawic.

Każde opakowanie zawierające rękawice powinno być oznakowane i zawierać następujące informacje:
 • nazwa i pełny adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
 • nazwa rękawicy lub jej symbol,
 • oznaczenie wielkości,
 • znak graficzny (wraz z kodem cyfrowym j.w.).

Jeżeli właściwości ochronne rękawic mogą być znacząco obniżone przez starzenie (np. jeden lub kilka poziomów ulega obniżeniu po upływie roku od wyprodukowania rękawicy, a przed jej zużyciem) należy podawać termin ważności na rękawicy i na jej opakowaniu.

Rękawice ochronne stosowane do pracy z nożami ręcznymi powinny być znakowane w sposób trwały i widoczny. Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:
 • nazwa lub znak producenta lub importera,
 • dane dotyczące typu lub numeru modelu,
 • oznaczenie wielkości,
 • maksymalna dopuszczalna temperatura czyszczenia jeśli wynosi ona mniej niż 82°C,
 • znak graficzny,
 • oznaczenie "CE".

Informacje producenta

Do każdej pary rękawic przekazanej do użytkowania powinna być dołączona informacja producenta zawierająca co najmniej następujące dane:
 • nazwa i pełny adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
 • nazwa i symbol rękawicy,
 • informacja o dostępnym zakresie wielkości,
 • objaśnienie kodu cyfrowego przy znaku graficznym wraz z numerem odpowiedniej normy,
 • instrukcja przechowywania, użytkowania i konserwacji.

W przypadku rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi należy dodatkowo podać listę badanych związków chemicznych i odpowiedni dla nich wskaźnik ochrony.

Dodatkowo, jeśli jest to konieczne należy podać:
 • wykaz substancji zawartych w materiale rękawicy, które uznane są za alergeny,
 • informacje dotyczące wyposażenia dodatkowego i części zapasowych,
 • informacje nt. rodzaju opakowania niezbędnego podczas transportu,
 • termin ważności - jeśli właściwości ochronne rękawic mogą być znacząco obniżone przez starzenie np. jeden lub kilku poziomów skuteczności obniża się po upływie określonego okresu czasu po wyprodukowaniu rękawicy, ale przed jej zużyciem,
 • zapis: "do celów specjalnych" w przypadku, gdy długość rękawicy jest inna niż zalecana w normie PN-EN 420. Należy wówczas podać przeznaczenie rękawic i powód, dla którego długość rękawic nie jest zgodna z normą PN-EN 420.

W przypadku rękawic ochronnych stosowanych do pracy z nożami ręcznymi informacja dla użytkowników powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • nazwa i adres producenta lub importera,
 • dane dotyczące typu lub numeru modelu,
 • oznaczenie wielkości,
 • maksymalna dopuszczalna temperatura czyszczenia jeśli wynosi ona mniej niż 82°C,
 • znak graficzny,
 • wskazanie rodzaju pracy, przy wykonywaniu której należy stosować rękawice,
 • instrukcja przechowywania,
 • wskazówka dotycząca wyboru właściwej wielkości rękawicy dla użytkownika,
 • wskazówka dotycząca właściwego ustawienia i wyregulowania rękawicy na użytkowniku,
 • ostrzeżenie, że ochrona jest ograniczona do przypadków przecięcia i przekłucia nożami ręcznymi,
 • ostrzeżenie, że ochronę należy stosować tylko w dostarczonej postaci,
 • instrukcję dotyczącą sposobu czyszczenia z ostrzeżeniem, że jakiekolwiek inne działanie może uszkodzić ochronę oraz ostrzeżenie o wpływie powtarzalnych cykli czyszczenia,
 • instrukcję dotyczącą sterylizacji z ostrzeżeniem, że jakiekolwiek inne działanie może uszkodzić ochronę,
 • ostrzeżenie o wpływie na poziom ochrony takich czynników jak: starzenie, użytkowanie ochron, środowisko zewnętrzne czy chemikalia łącznie z olejami i rozpuszczalnikami,
 • ostrzeżenie dotyczące rodzaju prac, przy wykonywaniu których środki ochrony mogłyby narazić użytkownika na ryzyko odniesienia obrażeń. W szczególności dotyczy to urządzeń napędzanych i maszyn z poruszającymi się elementami oraz faktu iż rękawica z plecionki metalowych pierścieni przewodzi elektryczność,
 • instrukcje dotyczące sprawdzania, badań i działań w przypadku, gdy pierścień lub pierścienie wypadną z plecionki,
 • kryteria pomocne podczas ustalania czy ochronę można naprawić czy wycofać całkowicie z użytkowania.

Znakowanie rękawic elektroizolacyjnych

   Każda rękawica elektroizolacyjna powinna być oznakowana w sposób trwały i widoczny.

Oznakowanie nie powinno pogarszać jakości rękawicy. W oznakowaniu rękawicy powinny być zawarte następujące informacje:
 • symbol podwójnego trójkąta,
 • nazwa, znak handlowy lub identyfikacyjny producenta,
 • klasa rękawic,
 • kategoria rękawic (jeśli dotyczy),
 • wielkość rękawic,
 • miesiąc i rok produkcji,
 • oznaczenie "CE".

Dodatkowo, na każdej rękawicy powinny być umieszczone odpowiednie elementy umożliwiające oznaczenie daty rozpoczęcia użytkowania rękawic oraz daty okresowych prób i przeglądów.

Jeżeli stosuje się oznaczenie barwne rękawic to kolor podwójnego trójkąta powinien być zgodny z następującym kodem:
klasa 00 - kolor beżowy,
klasa 0   - kolor czerwony,
klasa 1   - kolor biały,
klasa 2   - kolor żółty,
klasa 3   - kolor zielony,
klasa 4   - kolor pomarańczowy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93