Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
Dane, raporty
.. | Stan sektora MSP | MS INDEKS - wskaźnik koniunktury informatycznej | Monitoring kondycji sektora MSP 2007 | Warunki dla funkcjonowania MSP (2006 r.) | INNOWACYJNOŚĆ 2006 | Przedsiębiorczość w Polsce w 2005 | Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w 2005 r. | Ocena poziomu wiarygodności ... (2004 r.) | Technologie niezbędne dla MSP

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2005


Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 21 czerwca 2005 r.


Na podstawie wstępu do raportu:

1 maja ub.r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Dla polskiej gospodarki jest to równocześnie wielka szansa, jak i ogromne wyzwanie. Konsekwencje przystąpienia do UE odczuwają wszystkie grupy społeczne, w tym również przedsiębiorcy. To oni doświadczają korzyści wynikających ze zwiększonego rynku konsumentów, w ramach którego mogą funkcjonować bez barier i ograniczeń. Jednocześnie jednak to polscy przedsiębiorcy muszą stawiać czoła rosnącym wymaganiom oraz konkurencji ze strony firm pochodzących z innych krajów Europy. Większość firm już od wielu lat zna realia rynku wspólnotowego, i nie tylko jest w stanie sprostać wyzwaniu uczestnictwa w nim, ale odnosi sukcesy na rynkach państw UE, a i polskie produkty są coraz częściej rozpoznawalne i doceniane.

Rozwój przedsiębiorczości ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu gospodarczego kraju. Realizacja nowych przedsięwzięć, zarówno przez przedsiębiorstwa nowo powstałe, jak i te restrukturyzowane prowadzi do wzrostu produktywności i konkurencyjności na rynku, co zmusza inne firmy do podejmowania inicjatyw poprawiających ich efektywność lub reorientacji ich działalności. Poprawa konkurencyjności poszczególnych firm pozytywnie oddziałuje na całą gospodarkę. Jej skutki odczuwają również inni uczestnicy rynku. O pozycji Polski w świecie w długiej perspektywie zadecydują właśnie te przedsiębiorstwa, które poprzez realizację kolejnych inicjatyw rozszerzają swoją działalność, wpływają ma poprawę konkurencyjności i innowacyjności. One kształtują pozytywny obraz Polski na rynkach zagranicznych, tworzą nowe stabilne miejsca pracy, dbają o ochronę środowiska naturalnego oraz wspierają lokalne społeczności.

Nie przypadkiem problematyka rozwoju przedsiębiorczości zajmuje ważne miejsce w Strategii Lizbońskiej, a także dokumentach z niej wynikających, takich jak Strategia Zrównoważonego Rozwoju, Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw czy Europejski Plan Działań na Rzecz Przedsiębiorczości. Także w Polsce przedsiębiorczość znajduje się w centrum dyskusji publicznej i zainteresowań Rządu.

W połowie 2003 r. po raz pierwszy został przygotowany raport „Przedsiębiorczość w Polsce”, w którym zostały poddane analizie najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w Polsce, oraz zawarte zostały rekomendacje dla dalszych działań niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorczości jako podstawowego warunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego. W roku 2004 ukazała się druga, a obecna to trzecia edycja raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”, która zawiera wszechstronną analizę aktualnych ekonomicznych i instytucjonalnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Stanowi także podsumowanie dotychczasowych zmian w zakresie szeroko rozumianego otoczenia działalności przedsiębiorców. W ciągu ostatnich dwóch lat działania mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości i wspierania inicjatyw w tym zakresie stały się jednym z priorytetów polityki gospodarczej. Warto również podkreślić, że zmiany jakie miały miejsce w sferze prawa gospodarczego, podatkowego, regulacji kształtujących stosunki pracodawcapracobiorca dostrzegli też sami przedsiębiorcy, wiele z nich oceniając bardzo pozytywnie.

Dorobek 2004 r. to przede wszystkim wejście w życie ustawy o swobodzie gospodarczej oraz praktyczne efekty obniżenia podatku dochodowego dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jednocześnie przedsiębiorcy nadal identyfikują problemy, które w ich uznaniu hamują rozwój przedsiębiorczości. Z tego też powodu raport został zakończony podsumowaniem zawierającym rekomendacje działań, których wdrożenie zaowocowałoby poprawą klimatu dla uczestników rynku.Raport powstał w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych (DAE) oraz Departamencie Przedsiębiorczości (DPB). W pracach nad nim udział brali: dyrektor DAE Maciej Bukowski, zastępca dyrektora DPB Stefan Drygas, a także pracownicy departamentów: Aneta Piątkowska, Karina Katzer, Magdalena Lebiedzka, Diana Łukaszek, Iga Magda, Kazimierz Miszczyk, Małgorzata Sarzalska, Julian Zawistowski, Marcin Zelman, Bożena Kujawa, Monika Dróżdż, Edyta Dziedzic, Adam Gniewecki, Justyna Jakubowska, Ewa Pardecka, Krzysztof Wójtowicz, Dorota Wtulich, Stanisław Wyszyński, Euzebiusz Zbieć oraz Marcin Zembaty. Fragmenty raportu powstały przy udziale Departamentu Konkurencyjności Gospodarki, Departamentu Innowacyjności i Departamentu Rynku Pracy.

ściągnij raport

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy