Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
FAQ
.. | FAQ

Pytanie 1:
Prowadzę firmę i wykonuję kompleksowe usługi elektryczne między innymi elektryczne pomiary ochronne. Posiadam uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania elektrycznych pomiarów. Posiadam też uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie: sieci i instalacje elektryczne. Czy mogę wykonywać pomiary natężenia oświetlenia i wystawiać protokoły z pomiarów. Jest dużo rozbieżności w przepisach w tej sprawie. A chcę zmienić sprzęt do pomiarów w\w na bardziej profesjonalny co wiąże się z dosyć sporym wydatkiem. Czy muszę mieć dodatkowo zaświadczenia i kursy by wykonywać w\w zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej sprawie?


Aktualnie nie ma aktów prawnych ani norm, które określałyby zakres kompetencji jednostek wykonujących pomiary oświetlenia. Oświetlenie jest zaliczane do czynników uciążliwych w środowisku pracy, wobec czego nie stosuje się do pomiarów tego czynnika zapisów rozporządzenia MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które wyraźnie określa, jakie jednostki takie pomiary mogą wykonywać.
Brak przepisów odnośnie konieczności posiadania potwierdzonych kompetencji przez jednostki wykonujące pomiary oświetlenia nie oznacza jednak, że takie kompetencje nie można się starać. Potwierdzeniem takich kompetencji może być uzyskanie akredytacji laboratorium w zakresie pomiarów oświetlenia i/lub certyfikatu kompetencji specjalisty ds. pomiarów parametrów oświetlenia, które wydaje Polskie Centrum Akredytacji (PCA).               / mgr inż. Andrzej Pawlak, CIOP-PIB/


Pytanie 2:
Nawiązałem współpracę z niemieckim producentem butów ochronnych na które to producent ten posiada aktualne certyfikaty UE. Czy mogę te produkty wprowadzić bez jakichkolwiek dodatkowych uwarunkowań na rynek polski?


Buty ochronne, które maja być wprowadzone na rynek polski, zgodnie z naszymi przepisami musza spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności. Oznacza to, ze do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej - kiedy nastąpi wolny przepływ towarów - certyfikat unijny nie  wystarcza, aby sprzedawać buty w Polsce. Dostawca lub producent zobowiązany jest zdobyć nasz certyfikat uprawniający do oznaczania  obuwia znakiem B lub dokonać tzw. weryfikacji certyfikatu unijnego. Weryfikacja jest procedura prostsza i tańsza, ale nie uprawnia do umieszczania na wyrobie znaku bezpieczeństwa, co jednak  w takich okolicznościach, w świetle obecnie panujących przepisów, jest dopuszczalne. Certyfikat wydawany jest na podstawie badań laboratoryjnych przedstawionych przez wnioskodawcę, a wykonanych przez Jednostkę Notyfikowana. W przypadku nie posiadania takich badań należy je wykonać w laboratorium akredytowanym w Polsce lub zagranica. Do sprawozdania z badań należy dołączyć jeszcze kilka dokumentów (wniosek o przeprowadzenie certyfikacji, deklaracje zgodności, kwestionariusz oceny dostawcy, dokumentacje techniczna dla obuwia i egzemplarz wyrobu) i złożyć wszystko w ośrodku certyfikacji CIOP.    


Pytanie 3:
Kto jest uprawniony do wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. Czy może wykonywać takie pomiary osoba posiadająca ważne zaświadczenie "E" z wpisem uprawniony do wykonywania pomiarów?


Aktualnie nie ma aktów prawnych ani norm, które określałyby zakres kompetencji jednostek wykonujących pomiary oświetlenia. Oświetlenie jest zaliczane do czynników uciążliwych w środowisku pracy, wobec czego nie stosuje się do pomiarów tego czynnika zapisów rozporządzenia MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które wyraźnie określa, jakie jednostki takie pomiary mogą wykonywać.
Brak przepisów odnośnie konieczności posiadania potwierdzonych kompetencji przez jednostki wykonujące pomiary oświetlenia nie oznacza jednak, że takie kompetencje nie można się starać. Potwierdzeniem takich kompetencji może być uzyskanie akredytacji laboratorium w zakresie pomiarów oświetlenia i/lub certyfikatu kompetencji specjalisty ds. pomiarów parametrów oświetlenia, które wydaje Polskie Centrum Akredytacji (PCA).                 / mgr inż. Andrzej Pawlak, CIOP-PIB/


Pytanie 4:
W jaki sposób można korzystać z biblioteki CIOP-PIB? Czy ponosi się koszty i jakie? Czy można wykonać ksero z opracowania dotyczącego emisji rozpuszczalników?


Biblioteka prowadzi wypożyczenia na podstawie rewersów międzybibliotecznych, lub pismo instytucji czy uczelni, wypożyczenia bezpłatne, ale za przesyłke placi odbiorca, ksrokopie kosztuja 0,50 za stronę + VAT (powyżej 10 stron do arkusza wydawniczego 21 str.). Wszelkie pytania dotyczące biblioteki prosimy przesyłać na adres biblioteki CIOP-PIB – biblio@ciop.pl.

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy