Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Konferencje i seminaria krajowe

ROK 2004

SEMINARIUM PT.: „Środki ochrony skóry w profilaktyce dermatoz zawodowych"
7 grudnia 2004 r., godz. 10.00

Seminarium odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy
- Państwowym instytucie Badawczym przy ul. Czerniakowskiej 16

Kontakt
-  w sprawach merytorycznych: mgr inż. Joanna Kurpiewska - tel. 0...22/ 623 46 87
-  w sprawach organizacyjnych: Anna Machałowska - tel. 0…22/ 623 36 83

Program seminarium

Mapa dojazdu do CIOP-PIB

KONFERENCJA dla Członków Sieci Ekspertów ds. BHP,
certyfikowanych przez CIOP-PIB

26 listopada 2004 r., Warszawa
Sala konferencyjna ZUS

W bieżącym roku CIOP-PIB kończy realizację zadania, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce
do standardów Unii Europejskiej”, którego celem jest utworzenie Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB.
Podstawowym zadaniem Ekspertów będzie szeroko pojęta popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa pracy oraz wspieranie działań służących poprawie warunków pracy
w polskich przedsiębiorstwach, głównie małych i średnich, w których dostęp do informacji, przepisów prawnych i rozwiązań dotyczących poprawy warunków pracy jest często utrudniony.

W dniu 26 listopada br. w Sali Konferencyjnej ZUS, przy ul. Czerniakowskiej 16
w Warszawie (wejście od strony CIOP-PIB), odbędzie się Konferencja połączona
z uroczystym wręczeniem certyfikatów członkom Sieci Ekspertów ds. BHP.
Chciałbym serdecznie zaprosić Pana Dyrektora do udziału w tej Konferencji.
W załączeniu przesyłam program spotkania.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności drogą elektroniczną na adres agkra@ciop.pl w terminie do dnia 24 listopada br.

Program konferencji

KONFERENCJA-FORUM pt.: „Certyfikacja – wymagania, doświadczenia i perspektywy po przystąpieniu do UE”,
16 listopada 2004r, godz. 10.00
- sala kongresowa, pawilon 15 - MTP w Poznaniu, ul. Głogowska 14.

Konferencji towarzyszą III Targi Usług Certyfikacyjnych, Badań Wyrobów, Wdrożenia Systemów Jakości i Oceny Personelu „CERTYFIKACJA”, które czynne będą w dniach 16–17.11.2004 r., w godzinach od 9 do 17 (pawilon 15 MTP).

Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Polskiego Centrum Akredytacji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Równolegle z forum odbywały się seminaria przygotowane przez urzędy, jednostki certyfikujące i firmy doradcze uczestniczące w targach, w tym seminarium nt. „Ocena zgodności urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu według wymagań UE”, organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, w dniu 16.11.2004 r. w godz. 13.30-14.30, w sali 503, pawilon 15. Zapraszamy do udziału w seminarium, jak również do zapoznania się z ofertą usług CIOP-PIB na naszym stoisku w Pawilonie 15.

Więcej informacji na stronie www.sawo.pl.SEMINARIUM I WARSZTATY: "Jak budować bezpiecznie"?


W dniach 28-29 października 2004 r., w Krakowie, w Sali konferencyjnej w budynku „Nowe Herbewo” (ul. Lubelska 29, Kraków) odbyło się seminarium i warsztaty pt. "Jak budować bezpiecznie", przeznaczone w szczególności dla pracowników zatrudnionych w sektorze budownictwa, właścicieli firm budowlanych, pracodawców, specjalistów bhp, zarządców nieruchomości.

Dokumentacja fotograficzna

Spotkanie to było nie tylko okazją do pozyskania nowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, ale także wydarzeniem zamykającym polską edycję kampanii Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2004 „Budować bezpiecznie”.
W programie seminarium znalazły się się m.in. prezentacje  nt.:
- zagadnień dotyczących zagrożeń występujących podczas pracy na budowie
  oraz metod zapobiegania im
- wymagań bhp podczas wykonywania robót budowlanych, wynikających z prawa i planu BIOZ
- kwalifikacji i uprawnień technicznych pracowników zatrudnionych
  w sektorze budowlanym
- środków ochrony indywidualnej stosowanych przy wykonywaniu prac budowlanych
a także warsztaty, podczas których można było zapoznać się z:
- zasadami dokonywania samokontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
- zasadami przekazywania przez firmę informacji do ZUS
  oraz mechanizmami różnicowania składki wypadkowej
- narzędziami wspomagającymi zarządzanie bezpiczeństwem i higieną pracy
  i ocenę ryzyka zawodowego
- praktycznymi aspektami tworzenia i stosowania planu BIOZ.

W ramach warsztatów odbył się m.in. pokaz pierwszej pomocy, stosowanej w wypadkach, które występują na stanowiskach pracy w budownictwie.

Po zakończeniu pierwszego dnia seminarium, podczas uroczystej kolacji odbyło się się wręczenie nagród laureatom konkursu „Nagroda za Dobrą Praktykę”.

Program seminarium

Seminarium zostało zorganizowane w ramach kampanii Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2004 „Budować bezpiecznie”, koordynowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Polską edycję kampanii organizuje Krajowy Punkt Centralny Agencji, którego rolę pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy –  Państwowy Instytut Badawczy.

Organizatorzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
- Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
- Zakład Ubezpieczeń SpołecznychSEMINARIUM NA TEMAT AKTYWNEJ OCHRONY PRZED HAŁASEM (HFM-111)


Na przełomie października i listopada 2004 r. odbyło się trzyczęściowe seminarium na temat aktywnej ochrony przed hałasem.

Organizatorzy:
- NATO,
- Research and Technology Organisation
przy udziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Pierwsze spotkanie seminaryjne miało miejsce w dniach 25-26 października 2004 r. w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie.

Dokumentacja fotograficzna

Kolejne spotkania odbyły się 28-29 października 2004 r. w Royal Military Academy w Brukseli oraz 9-10 listopada 2004 r. w Virginia Beach w USA.


Podczas części polskiej zostały zaprezentowane wykłady międzynarodowych i krajowych ekspertów w dziedzinie zagrożeń akustycznych, szczególnie w zakresie aktywnych metod zwalczania hałasu. Głównymi prelegentami byli: dr H. J. M. Steeneken, dr A. Dancer, M. R. McKinley, dr K. Buck i S. James.  Osiągnięcia CIOP-PIB w tej dziedzinie zaprezentowali: dr W. M. Zawieska, dr G. Makarewicz oraz dr J. Żera.

Językiem obowiązującym był jęz. angielski (przewidziane zostało tłumaczenie symultaniczne na jęz. polski). Uczestnicy seminarium mieli także okazję zapoznać się z osiągnięciami laboratoriów CIOP-PIB w zakresie opracowywania nowoczesnych metod aktywnych systemów redukcji hałasu.

Program seminarium

Ulotka informacyjna

General information

Seminarium było przeznaczone dla osób zarządzających przedsiębiorstwami z  różnych gałęzi przemysłu, pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych i wojskowych, międzynarodowych organizacji zajmujących się akustyką oraz dla przedstawicieli zakładów pracy zainteresowanych zagadnieniami związanymi z aktywnymi metodami ochrony przed hałasem.

Konferencja naukowo-techniczna z sesjami warsztatowymi ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM FUNKCJONALNYM
16-18 września 2004 r., Jurata

Adres konferencji: Hotel LIDO, ul. Wojska Polskiego 2084-141 Jurata

Hasło przewodnie konferencji:
„Polska w Unii Europejskiej: orientacja na jakość i bezpieczeństwo”

Główne zagadnienia konferencji:
- Koncepcja bezpieczeństwa funkcjonalnego w technice i gospodarce
- Norma IEC/EN 61508 i jej związki z normami sektorowymi, aspekty prawne  
  zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia
- Analiza zagrożeń oraz metody jakościowej i ilościowej oceny ryzyka według
  EN 61508 i IEC 61511
- Wyznaczanie poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL
  (safety integrity level)
- Modelowanie probabilistyczne systemów związanych z bezpieczeństwem
- Projektowanie systemów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych
  elektronicznych (E/E/PE) związanych z bezpieczeństwem
- Eksploatacja systemów E/E/PE, planowanie okresowej kontroli i obsługi
  profilaktycznej systemów związanych z bezpieczeństwem

Adres do korespondencji:
„Konferencja ZBF”
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
http://www.ely.pg.gda/kbf

Konferencja CZŁOWIEK I KOMPUTER

3 września 2004 r., Gdańsk

Organizatorzy: Polska Izba Turystyki i Telekomunikacji oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie

Honorowy Patronat: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Aleksander Kwaśniewski
Patronat Naukowy: Minister Nauki i Informatyzacji, Przwodniczący KBN - Prof. Michał Kleiber

Szczegółowe informacje:
www.e-people.plSeminarium: "Budować bezpiecznie - przepisy i praktyka" w ramach VI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy


15 czerwca 2004 r., Poznań

Patronem seminarium była Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (w Bilbao), a oganizatorem: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy

Dokumentacja fotograficzna

Program seminarium:

11.00 Otwarcie seminarium
11.10 Stan bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
         - Państwowa Inspekcja Pracy
11.25 Wymagania dotyczące nowych i użytkowanych urządzeń poddozorowych
         (dźwignic, dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa oraz urządzeń
         ciśnieniowych i prostych zbiorników ciśnieniowych)
         - Urząd Dozoru Technicznego
11.40 Minimalne wymagania bhp dotyczące budów, wynikające z przepisów
        implementujących dyrektywę 92/57/EWG
         - Ministerstwo Infrastruktury, CIOP-PIB
11.55 Wręczenie certyfikatów uznania kompetencji jednostkom edukacyjnym
         w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

12.05 Przerwa

12.20 Doświadczenia przedsiębiorstw budowlanych wprowadzających wymagania
         wynikające z dyrektyw UE
         - prezentacje uczestników Forum Liderów - Mostostal Siedlce S.A.,
         Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Skanska S.A.

13.00 Nowe wymagania bhp podczas wykonywania robót budowlanych
         - Ministerstwo Infrastruktury
13.15 Przepisy wprowadzające dyrektywę 2001/45/WE, dotyczącą użytkowania
         sprzętu do prac na wysokości
         - Ministerstwo Gospodarki i Pracy, CIOP-PIB  
13.30 Dostosowanie użytkowanego w budownictwie sprzętu roboczego do wymagań
         wynikających z dyrektyw UE
         - CIOP-PIB

13.45 Dyskusja

14.00 Pokaz montażu rusztowania i ruchomego podestu
         - Polska Izba Gospodarcza RusztowańXIII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control'04 "Badania i pomiary"


6-9 czerwca 2004 r., Gdynia

Dokumentacja fotograficzna

IV Krajowa Konferencja:
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie
Nowe wymagania i kierunki doskonalenia


17-18 maja 2004 r., Zakopane

zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego

Krajowa Konferencja poświęcona była zagadnieniom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Celem Konferencji było przedstawienie najnowszych koncepcji oraz praktycznych rozwiązań z tego zakresu, z uwzględnieniem metod i narzędzi doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w aspekcie wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz jego integracji z zarządzaniem przedsiębiorstwem jako całością. W szczególności zwrócono uwagę na znaczenie usprawnień ergonomicznych oraz identyfikowania czynników psychospołecznych i ograniczania związanego z nimi ryzyka zawodowego w procesie doskonalenia systemów zarządzania BHP.
Konferencja była okazją do spotkań i dyskusji w gronie specjalistów reprezentujących przedsiębiorstwa i ich organizacje, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje rządowe, organy nadzoru nad warunkami pracy oraz inne instytucje i organizacje działające w dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz zarządzania jakością.

Szczegółowy program Konferencji

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP