Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Konferencje i seminaria krajowe

Aktualne

2002


Seminarium pt.: „PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ I UCIĄŻLIWOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W OCHRONIE ZDROWIA – WYBRANE ZAGADNIENIA”
Warszawa, 14 listopada 2002 r.  

Seminarium odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16


Program seminarium

12.00 Otwarcie seminarium
         - prof.dr hab.med. Danuta Koradecka
12.10 Zagrożenia biologiczne w ochronie zdrowia        
         - prof. dr hab. med. Janusz Cianciara – Wojewódzki Szpital
           Zakaźnych Warszawa
12.40 Nowoczesne środki ochrony indywidualnej dla pracowników
         ochrony zdrowia – prezentacja środków
         - dr Agnieszka Kurczewska

13.00 Przerwa na kawę/herbatę

13.10 Zawodowe czynniki ryzyka zaburzeń zdrowia reprodukcyjnego
     u pracowników ochrony zdrowia
         - dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska – Instytut Medycyny Pracy
13.30 Praca zmianowa w ochronie zdrowia
         - dr med. Krystyna Zużewicz  
13.50 Zapobieganie ryzyku urazów kręgosłupa podczas dźwigania ciężarów
         - dr Tomasz Tokarski
14.10 Badanie profilaktyczne pracowników ochrony zdrowia
         - przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy O/Warszawa

14.30 Dyskusja i zakończenie seminarium

Seminarium pt.: "PROFILAKTYKA UCIĄŻLIWOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W PRACY BIUROWEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA"
Warszawa, 14 października 2002 r.  

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy


Program seminarium

12.00 Otwarcie seminarium
         - prof.dr hab.med. Danuta Koradecka
12.10 Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w biurach
         - dr hab. Maria Konarska, prof. CIOP
12.30 Aspekty zdrowotne pracy z komputerami
         - dr med. Joanna Bugajska
12.45 Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących
         z komputerem
         - dr med. Joanna Bugajska
13.00 Obciążenie wzroku i badania okulistyczne u osób pracujących
         z komputerem
         - prof. dr hab. med. Danuta Trusiewicz, dr Alicja Kordalewska,
           dr Maria Niesłuchowska - Centrum Medycyny Kolejowej Warszawa  

13.20 Przerwa na kawę/herbatę

13.30 Obciążenie psychiczne i stres u pracowników wykonujących pracę biurową
         - dr Maria  Widerszal-Bazyl
13.40 Wymagania ergonomiczne dla stanowisk komputerowych
         - dr inż. Agnieszka Wolska
14.10 Badania profilaktyczne pracowników wykonujących pracę biurową
         - przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy O/Warszawa

14.30 Dyskusja i zakończenie seminarium

Seminarium nt: "FIZJOLOGICZNE ASPEKTY OCENY ODZIEŻY OCHRONNEJ"
kontynuacja - spotkanie II

Warszawa, 11 października 2002 r.

Seminarium organizowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie

Program seminarium

10.00 Otwarcie seminarium
         
10.10 Zastosowanie badań fizjologicznych do oceny higienicznych
         właściwości odzieży ochronnej
         - dr Anna Marszałek
10.30 Zastosowanie manekinów termicznych
         - dr Anna Marszałek
10.50 Wyznaczanie izolacyjności termicznej wg wymagań normy europejskiej
         - dr Anna Marszałek
11.10 Wymagania i metody testowania zestawów odzieżowych chroniących
         przed zimnem wg projektu normy europejskiej
         - dr Krzysztof Sołtyński

11.30 Przerwa na kawę/herbatę

11.40 Nowe kierunki konstrukcji odzieży chroniącej przed zimnem.
         Odzież inteligentna
         - dr inż. Agnieszka Kurczewska
12.00 Międzylaboratoryjne badania izolacyjności termicznej odzieży
         przeznaczonej do zimnego środowiska. Projekt "SUBZERO"
         - dr Krzysztof Sołtyński
12.20 Aspekty standaryzacji badań z wykonaniem manekina termicznego
         - mgr inż. Andrzej Sobolewski

12.40 Dyskusja i zakończenie seminarium

KOSZTY I KORZYŚCI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Kraków, 3 - 4 października 2002 r.  

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Program seminarium

              03 października 2002 r.

09.00 - 11.00  Jak obliczać społeczne koszty wypadków przy pracy
11.00 - 11.30  Przerwa na kawę
11.30 - 13.00  Jak przeprowadzać analizy kosztów i korzyści bezpieczeństwa
                     i higieny pracy w przedsiębiorstwie
13.00 - 14.00  Przerwa na obiad
14.00 - 16.00  Jak przeprowadzać analizy kosztów i korzyści bezpieczeństwa  
                     i higieny pracy w przedsiębiorstwie c.d.

              04 października 2002 r.

09.00 - 11.00  Jak obliczać i optymalizować koszty procesów zarządzania
                     bezpieczeństwem i higieną pracy
11.00 - 11.30  Przerwa na kawę
11.30 - 13.00  Ekonomiczne stymulatory poprawy warunków pracy  
13.00  Zakończenie seminarium i obiad

Każdy z uczestników otrzymuje:

• materiały szkoleniowe
• program komputerowy wspomagaj1cy prowadzenie analizy kosztów i korzyści bhp w przedsiębiorstwie

IV KONFERENCJA FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY
Seminarium pt.:
"BEZPIECZEŃSTWO PRZY PRACACH BUDOWLANYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW I PRAKTYKI"


Poznań, 25 września 2002 r.
 
Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy  
we współpracy z:
• Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,  
• Państwową Inspekcją Pracy,  
• Ministerstwem Gospodarki,  
• Polską Izbą Gospodarczą Budownictwa  
• Urzędem Dozoru Technicznego


Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Promocji
i Współpracy Naukowej z Zagranicą
tel.: 0- prefiks 22/623 36 83, fax 0-prefiks 22/ 623 32 64

Program Seminarium
 
11.00 Otwarcie seminarium
11.10 Stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych
         w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy
         - Tadeusz Zając - Główny  Inspektor Pracy
11.30 Wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
         budowach w świetle przepisów UE i krajowych
         - Kazimierz A. Kobylecki - Ministerstwo Infrastruktury
11.50 Europejskie i krajowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące rusztowań
         - Jarosław Bień - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Rusztowaniowych
         - Krystyna Myrcha - Centralny Instytut Ochrony Pracy
12.10 Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń do przemieszczania ładunków i osób
         przy wykonywaniu prac budowlanych
         - Marek Szymański - Urząd Dozoru Technicznego
12.30 Przerwa
12.50 Bezpieczeństwo użytkowania pilarek tarczowych i łańcuchowych stosowanych
         przy pracach budowlanych
         - Andrzej Dąbrowski, Mariusz Dąbrowski - Centralny Instytut Ochrony Pracy
13.10 Środki ochrony indywidualnej stosowane przy wykonywaniu
         prac budowlanych
         - Krzysztof Baszczyński - Centralny Instytut Ochrony Pracy
13.30 Czy budujemy bezpiecznie ?
         - Zbigniew Bachman - Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
13.50 Doświadczenia we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem
         w przedsiębiorstwie budowlanym
         - Krzysztof Trzeciński - Mostostal S.A. Warszawa
14.10 Przerwa
14.30 Doświadczenia przedstawicieli Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

15.00 Dyskusja i zakończenie seminarium

DOBÓR I PRZYSTOSOWANIE STANOWISK PRACY DO MOŻLIWOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

Warszawa, 17 września 2002

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy

XLIX OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI   OSA'2002

Warszawa – Stare Jabłonki
9-13 września 2002

Seminarium jest doroczną konferencją akustyków polskich (z udziałem gości
zagranicznych). Konferencja ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Celami konfe-
rencji są:
• wymiana myśli naukowej i doświadczeń różnych ośrodków badawczych
• integracja środowiska akustyków polskich
• promocja prac młodych adeptów akustyki
• ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami.

Tematyka Seminarium obejmowała wszystkie działy akustyki. Odbyło się
6 referatów plenarnych, ok. 100 referatów sekcyjnych w dwóch równoległych
sekcjach i kilkanaście prezentacji plakatowych. Zorganizowano także wystawy aparatury i sprzętu stosowanego w akustyce oraz wyrobów służących ochronie człowieka przed hałasem i wibracjami w środowisku pracy. Zorganizowany został tradycyjny konkurs im. Marka Kwieka na najlepszy referat, którego autorem jest młody pracownik nauki.

II Spotkanie uczestniów Krajowej Sieci Informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 9 lipca 2002

Międzynarodowa Konferencja BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRZEDEDNIU CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Kraków, 24 - 26 czerwca 2002

2001

III Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
nt. "Bezpieczeństwo pracy w okresie prezydentury Belgii w Unii Europejskiej"

24 września 2001 r. - Poznań
 
Jednym z głównych celów istnienia Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest wzajemna wymiana informacji wśród Liderów, a więc przedstawicieli tych przedsiębiorstw i firm, które przodują w tworzeniu warunków bezpiecznej pracy, wdrażając nowoczesne rozwiązania naukowe i techniczne służące poprawie warunków pracy. Aby to umożliwić, Instytut organizuje co roku (podczas Międzynarodowych Targów Środków Ochrony Pracy, Ratownictwa i Rehabilitacji SAWO) Konferencje Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w trakcie których Liderzy m.in.: mogą skorzystać z doświadczeń innych członków Forum, podzielić się z nimi własnymi doświadczeniami i problemami. W tym roku konferencja odbyła sie w dniu 24 września 2001 r. i jej tematem było bezpieczeństwo pracy w okresie prezydentury Belgii w Unii Europejskiej.

Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel przybliżenie uczestnikom programu i priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie BHP w okresie prezydentury Belgii, wskazanie kierunków współpracy, a także polityki polskich władz i polskich doświadczeń w tej dziedzinie.

Cenne dla uczestników okazały się informacje dotyczące prac nad nowymi dyrektywami, m.in. dot. hałasu, wibracji i azbestu.  
Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia Królestwa Belgii zwrócił uwagę na trwający właśnie Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2001 (kampanię informacyjną koordynowaną przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z siedzibą w Bilbao formą udziału Polski w tej kampanii była III Krajowa Konferencja nt. "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy", zorganizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach w dniach 1-2 października 2001 r.).

Szczególnie interesujące dla uczestników konferencji były informacje o zagrożeniach nazywanych "nowymi" i o doświadczeniach, jakie kraje członkowskie zgromadziły w tej dziedzinie, a także o wypracowanych w Belgii metodach walki z tymi zagrożeniami (przedstawiono informacje nt.: rozporządzenia dot. ochrony pracowników przed przemocą, molestowaniem psychicznym i fizycznym w pracy).

Wystąpienia te pozwoliły uświadomić uczestnikom, że ważne dla polityki europejskiej zagadnienia, takie jak rozwój gospodarczy skorelowany z właściwą polityką społeczną, budowanie więzi społecznych, zapewnienie równowagi między obowiązkami  zawodowymi i rodzinnymi, wyrównywanie szans pewnych grup pracowników, tworzenie miejsc pracy odpowiedniej jakości, stanowią również ważne elementy w polskiej polityce bhp.

W części konferencji dotyczącej doświadczeń członków Forum Liderów zostały zaprezentowane dwie firmy:  
- Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu - tegoroczny laureat Srebrnej
  Karty Lidera Bezpiecznej Pracy  
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Aflopa" w Pabianicach - tegoroczny
  laureat Zielonej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy.

Przedstawiciele zakładów zaprezentowali doswidczenia tychże firm w zakresie wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej.

XII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu NOISE CONTROL'01
24-26 września 2001 r.

Organizatorami Konferencji byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Techniki Budowlanej, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Akustyczne.
Patronat nad Konferencją objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej - Longin Komołowski, Minister Nauki i Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych - Andrzej Wiszniewski, Główny Inspektor Pracy - Tadeusz Zając oraz Minister Środowiska - Antoni Tokarczuk
Sponsorami Konferencji byli: Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BRÜEL & KJAER oraz Spółdzielnia Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń ORPEL

Celem Konferencji była popularyzacja najnowszych osiągnięć związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami zwalczania hałasu i drgań mechanicznych. Konferencja była przeznaczona dla osób zajmujących się tą problematyką w badaniach podstawowych, szkoleniach, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, doradztwie technicznym, w pracach legislacyjnych i normalizacyjnych dotyczących ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego, a także w działaniach z zakresu oceny zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej.

W Konferencji uczestniczyły 93 osoby z kraju i z zagranicy (Australia, Holandia, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, USA), zajmujące się problematyką zwalczania hałasu i drgań wibroakustycznych. Uczestnicy Konferencji reprezentowali między innymi instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie oraz przedsiębiorstwa. Ponadto dużą grupę stanowili przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z całego kraju oraz producentów i dystrybutorów aparatury pomiarowej i wyrobów dla ochrony przed hałasem i drganiami.

Konferencji towarzyszyło dziesiąte spotkanie grupy roboczej WG3 pn. "Danger signals and speech communication in noisy environments" Komitetu Technicznego ISO/TC159/SC5. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski (pracownik CIOP), którzy również aktywnie uczestniczyli w obradach Konferencji. W ramach spotkania grupy kontynuowano prace nad normą ISO 7731 dotyczącą akustycznych metod projektowania sygnałów bezpieczeństwa, normą ISO 9921 dotyczącą akustycznych zasad projektowania ostrzegawczych systemów słownych i komunikacji słownej w warunkach hałasu przemysłowego i hałasu występującego w miejscach publicznych oraz raportem technicznym ISO/TR,wersja 6 pn. Ergonomics - Construction and application of tests for speech technology systems, dotyczącym metod oceny jakości i testowania urządzeń automatycznego rozpoznawania mowy i syntezy mowy dla komunikacji z maszynami, urządzeniami
i systemami informacyjnymi.
Zagraniczni uczestnicy spotkania podkreślali aktywność Polski, w tym CIOP w europejskich pracach normalizacyjnych i ujednolicaniu norm polskich z normami europejskimi oraz postęp prac w oficjalnym tłumaczeniu norm z zakresu ochrony przed hałasem i wibracjami na język polski.

Seminarium pn. Nowoczesne urządzenia ochronne do maszyn
7 VI 2001 r.

Tematyka:

- Zasady stosowania urządzeń ochronnych do maszyn według norm europejskich
- Wybrane urządzenia ochronne do maszyn - charakterystyka funkcjonalna,
  wymagania, badania
- Stosowanie nowoczesnych systemów ochronnych przy obsłudze pras
  krawędziowych
- Wymagania dotyczące urządzeń ochronnych do pras mechanicznych i
  hydraulicznych
- Nowe Obszary zastosowań kurtyn świetlnych wyposażonych w funkcje zaślepiania
  ("blanking")
- Certyfikacja maszyn i urządzeń ochronnych w świetle przepisów krajowych
  związanych z wejściem Polski do UE
- Informacje o firmie "CONTRA" i "Labor" oraz prezentacja oferowanych produktów
  z obszaru techniki bezpieczeństwa

Seminarium pn.: " Zasady stosowania systemów ochronnych do maszyn"
10 V 2001 r.
Tematyka:

- Klasyfikacja związana z bezpieczeństwem systemów sterowania maszyn według
  PN-EN 954-1
- Systemy ochronne do maszyn
- Zademonstrowanie metodyki doboru urządzeń ochronnych, zgodnie z normami
  dotyczącymi bezpieczeństwa na przykładzie analizy stanowiska robota
  spawalniczego

Seminarium pn.: "Statyczne i dynamiczne obciążenia układu ruchu"
8 V 2001 r.
Tematyka:

- Obciążenie kończyn dolnych w skokach na przykładzie badań dziewcząt
  uprawiających gimnastykę artystyczną
- Dynamika uderzeń w sportach walki
- Wpływ pracy w warunkach statycznych i dynamicznych na wartości EMG
  wybranych mięśni kończyny dolnej
- Prezentacja tematyki CIOP w zakresie biomechaniki - wizyta w laboratoriach
  badawczych
- Zależność pomiędzy siłą mięśni a parametrami dynamicznymi rozwijanymi na
  platformie dynamometrycznej i ergometrze rowerowym
- Wybrane zagadnienia optymalizacji taktyki i techniki ruchu w sporcie
- Czynniki wpływające na obciążenie układu mięśniowo- szkieletowego oraz metody
  oceny

I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pn.: "Główne procedury zapobiegania i ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych"
13 III 2001 r.

Tematyka:

- Procedury przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - regulacje UE i
  nowe przepisy krajowe
- Zasady i podstawy identyfikacji obiektów zagrażających poważną przemysłową
  awarią chemiczną
- Metody oceny ryzyka przy sporządzaniu raportu bezpieczeństwa
- Obliczanie transportu w atmosferze i środowisku wodnym substancji
  niebezpiecznych, uwolnionych w wyniku awarii
- Szacowanie efektów oddziaływania na człowieka i środowisko niebezpiecznych
  substancji i energii, uwolnionych w wyniku awarii
- Audyty bezpieczeństwa instalacji procesowych
- Zasady sporządzania i wzorcowe plany operacyjno-ratownicze przygotowywane
  przez zakłady przemysłowe
- Systemy zintegrowanego zarządzania ochroną zdrowia, środowiska i
  bezpieczeństwem procesowym w zakładach przemysłowych
- Wymagania dotyczące planów operacyjno-ratowniczych z punktu widzenia
  Państwowej Straży Pożarnej
- Zintegrowane oceny ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem w obszarach
  przemysłowych

Seminarium nt. "Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem. Wybrane zagadnienia"
30 I 2001 r.
Tematyka:

- Metody badania oraz zasady klasyfikacji wysoko skutecznych filtrów powietrza
- Krajowy system oceny zgodności - certyfikacja filtrów powietrza i wentylatorów
- Oddziaływanie nawiewu wspomagającego na skuteczność odciągu miejscowego
- Komputerowy System Rejestracji Zagrożeń i Oceny Ryzyka Zawodowego oraz
  Dokumentowania Wypadków przy Pracy STER
- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

Seminarium nt. "Zasady doboru środków ochrony indywidualnej"
17 I 2001 r.
Tematyka:

- Rola środków ochrony indywidualnej w zabezpieczaniu pracowników w środowisku
  pracy
- Zasady doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Prezentacja
  przykładowych rozwiązań sprzętu i jego zastosowań. Warunki
  prawidłowej eksploatacji, przechowywania i konserwacji sprzętu
- Zasady doboru odzieży ochronnej
     * przed zimnem i wodą
     * przed substancjami chemicznymi i pyłami
- Dobór ochron rąk i nóg w zależności od występujących czynników niebezpiecznych
  i szkodliwych
- Ochrony oczu i twarzy. Rodzaje, budowa, znakowanie, podstawowe własności
  ochronne, zakres stosowania. Zasady doboru ochron oczu i twarzy
- Środki ochrony układu oddechowego. Podział, budowa, znakowanie, zastosowanie.
  Zasady doboru środków ochrony układu oddechowego w zależności od czynników
  szkodliwych. Warunki użytkowania, konserwacji i przechowywania poszczególnych
  rodzajów sprzętu
- Zasady doboru przemysłowych hełmów ochronnych. Przykłady rozwiązań, zasady
  stosowania, konserwacji i przechowywania
- Komputerowy system "Dobór" jako nowoczesne narzędzie wspomagające dobór
  środków ochrony indywidualnej.

Seminarium nt. "Zagrożenia i ochrona przed nielaserowym promieniowaniem optycznym w środowisku pracy"
16 I 2001 r.
Tematyka:

- Zagrożenia związane z ekspozycją na nielaserowe promieniowanie optyczne
  (nadfioletowe, widzialne, podczerwone).
- Zmiany kryteriów oceny zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym w
  środowisku pracy przyjęte przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN.
- Metody pomiaru nielaserowego promieniowania optycznego.
- Ocena ryzyka związanego z nielaserowym promieniowaniem optycznym -
  prezentacje programu STER
- Ochrona przed nielaserowym promieniowaniem optycznym.
- Certyfikacja środków ochrony indywidualnej przed nielaserowym
  promieniowaniem optycznym

Seminarium nt. "Zagrożenia chemiczne w środowisku pracy - identyfikacja, pomiar, ocena"
11 I 2001 r.
Tematyka:

- Walidacja procedur analitycznych do oznaczania substancji chemicznych w
  powietrzu na stanowiskach pracy
- Wdrażanie norm europejskich z zakresu ochrony czystości powietrza na
  stanowiskach pracy, do systemu Polskich Norm
- Nowe metody oznaczania substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach
  pracy
- Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się w procesach
  przetwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych
- Beryl w środowisku pracy - ocena narażenia
- Szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się podczas produkcji i stosowania
  mas bitumicznych
- Rozpuszczalniki organiczne - działanie toksyczne, łączne narażenie, monitoring
  biologiczny
- Komputerowy System Rejestracji Zagrożeń i Oceny Ryzyka Zawodowego oraz
  Dokumentowania Wypadków przy Pracy STER
- Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

2000

II Konferencja FL oraz seminarium "BHP po europejsku"

20 IX 2000

W ramach II Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, w dniu 20 września 2000 r. odbyło się seminarium pn. "BHP po europejsku".

W trakcie seminarium wygłoszonych zostało 7 referatów. Referenci reprezentowali: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektorat Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Zakłady Konfekcyjno-Odzieżowe TEOFILÓW S.A., Kopalnię Węgla Brunatnego BEŁCHATÓW i Cadbury WEDEL S.A.

W Konferencji uczestniczyło ponad 300 przedstawicieli przedsiębiorstw należących
do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz przedsiębiorstw spoza Forum, ale żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.

W czasie Konferencji prezentowano także wydawnictwa popularyzujące rozwiązania wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy.

Konferencja Biomechanika 2000
10-13 IX 2000 r.

W Konferencji zorganizowanej przy współpracy z Polskim Towarzystwem Biomechaniki
w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach wzięło udział 130 biomechanków. Problematyka naukowa konferencji obejmowała zagadnienia biomechaniki: sportu, inżynierskiej i medycznej, biomateriałów oraz biomechaniki pracy. Została ona uwzględniona w materiałach konferencyjnych, obejmujących 96 referatów zaprezentowanych podczas 12 sesji tematycznych oraz 4 sesji plakatowych, wydanych na łamach Acta of Bioengineering
and Biomechanics.
Konferencji towarzyszyła wystawa, na której zostały zaprezentowane nowatorskie rozwiązania i najnowsze osiągnięcia krajowych i zagranicznych producentów artykułów medycznych z zakresu ortopedii oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
Organizację Konferencji dofinansowali: Komitet Badań Naukowych i Urząd Kultury Fizycznej i Sportu.

II Międzynarodowa Konferencja ERGON-AXIA 2000 nt. "Ergonomia i bezpieczeństwo jako aspekty kompleksowego zarządzania jakością i produktywnością"
19-21 V 2000 r.

Organizatorami Konferencji byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Center of Industrial Ergonomics University of Louisville z Kentucky, USA. Patronat nad Konferencją objął Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski.
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i była skierowana do przedstawicieli międzynarodowej społeczności związanej z organizacją produkcji, bezpieczeństwem pracy i ergonomią.
Uczestniczyło w niej 123 przedstawicieli nauki oraz praktyków z Europy, obu Ameryk oraz Azji. Tematyka referatów obejmowała zagadnienia związane z zarządzaniem ergonomią oraz bezpieczeństwem pracy i higieną pracy dla systemowego doskonalenia procesów wpływających na jakość i efektywność działalności gospodarczej.
W ramach konferencji, w dniu 19 maja 2000 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy zorganizował Sesję Specjalną pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy. Na sesji zaprezentowano polski dorobek z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, osiągnięcia pracowników Instytutu oraz przeprowadzono dyskusję panelową na temat roli instytutów ochrony pracy w zjednoczonej Europie.

Konferencje zagraniczne


AKTUALNOŚCI

2002

Forum Acusticum Sevilla 2002
15.IX.2002, Sewilla, Hiszpania

4th World Congress on Stress
12-15. IX. 2002, Edynburg, Wielka Brytania

6th International Areosol Conference
08-13. IX .2002, Tajpei, Tajwan

International Network on the Prevention of Accidents and Trauma at Work
03-06. IX. 2002, Elsinore, Dania

XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI)
18-25 .VIII. 2002, Maastricht, Holandia

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP