Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki chemiczne i pyły - materiały informacyjne | Artykuły | Artykuły - zagrożenia chemiczne | Artykuły - zagrożenia pyłowe | Artykuły - wentylacja i klimatyzacja | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Czynniki chemiczne i pyłowe - Nowości wydawnicze

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2012
- Pod red. Danuty Augustyńskiej i Małgorzaty PośniakPublikacja jest adresowana do pracodawców i pracowników w celu ułatwienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Zawiera objaśnienia podstawowych pojęć, wymagania dotyczące środowiska pracy, metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, zasady oceny narażenia zawodowego. Uwzględniono następujące czynniki szkodliwe: substancje chemiczne, pyły, czynniki fizyczne – hałas, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne, pola elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne, promieniowanie laserowe, promieniowanie jonizujące, mikroklimat. W wykazach obowiązujących wartości NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy uwzględniono zmiany wprowadzone w latach 2011-2012 do polskiego prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Format: 11 x 19 cm
Stron: 412
ISBN: 978-83-7373-130-1
Cena: 25,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Zasady ograniczania i eliminowania narażenia na zanieczyszczenia pyłowe emitowane podczas obróbki skrawaniem
- Tomasz JankowskiW publikacji przedstawiono zalecenia dotyczące ograniczania narażenia na szkodliwe substancje występujące w powietrzu środowiska pracy na skutek prowadzenia procesu obróbki skrawaniem. Zalecenia te, opracowane m.in. na podstawie wyników badań wykonanych w CIOP-PIB, obejmują reprezentatywne rodzaje obróbki skrawaniem: szlifowanie, cięcie, frezowanie i wiercenie. Przedstawiono charakterystykę obróbki skrawaniem, rodzaje zagrożeń zanieczyszczeniami pyłowymi emitowanymi podczas tego procesu oraz założenia odnośnie do wymagań skuteczności hermetyzacji źródeł emisji zanieczyszczeń związanych z obszarem działania maszyny i systemu wychwytywania oraz czynnościami obsługowymi wykonywanymi przez pracowników.

Format: 16,5 x 24 - B5
Stron: 30
ISBN: 978-83-7373-114-1
Cena: 15,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

Zagrożenia chemiczne w procesach wysokotemperaturowej obróbki metali
- Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata PośniakBroszura zawiera najważniejsze informacje na temat procesów wysokotemperaturowej obróbki metali, podczas których oznaczano wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) we frakcjach drobnodyspersyjnych emitowanych pyłów. Przedstawiono syntetyczne wyniki oznaczania WWA w rozdzielonych frakcjach pyłów, metody ich wyizolowania z powietrza oraz podstawowe właściwości toksykologiczne zidentyfikowanych związków. Zaproponowano zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych w pyłach drobnodyspersyjnych.

Format: B5
Stron: 25
ISBN: 978-83-7373-089-2
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym i kaletniczym
- Wojciech DomańskiW opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje o zagrożeniach chemicznych występujących na stanowiskach pracy podczas klejenia wykrojów, produkcji spodów obuwia z mieszanki gumowej, polichlorku winylu i poliuretanów oraz podczas procesów wykończeniowych, takich jak korekta apretury, wybielanie spodów, usuwanie plam itp. Omówiono zasady oceny ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem na stanowiskach pracy substancji chemicznych oraz przedstawiono sposoby ograniczania zagrożeń wynikających z ich obecności.

Format: B5
Stron: 41
ISBN: 978-83-7373-091-5
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

ZESPÓŁ CHOREGO BUDYNKU. OCENA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY
- red. Elżbieta Jankowska, Małgorzata PośniakZespół chorego budynku przejawia się m.in. zmęczeniem, uczuciem duszności, bólami i zawrotami głowy, drażliwością, obniżeniem zdolności koncentracji, podrażnieniem błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych i zmianami skórnymi. Dolegliwości te wiążą się z długotrwałym przebywaniem w pomieszczeniach, zwłaszcza biurowych, o niewłaściwych parametrach środowiska. W monografii przedstawiono opracowane w CIOP-PIB zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych (parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, elektryczności statycznej i oświetlenia). Książka jest adresowana przede wszystkim do projektantów budynków i pomieszczeń pracy, pracowników służb nadzoru i kontroli warunków pracy oraz wszystkich zainteresowanych poprawą warunków pracy i prozdrowotnymi rozwiązaniami w budownictwie.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 160
ISBN: 978-83-7373-023-6
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2009
Status: dostepny

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
- redaktor naukowy prof. dr hab. med. Danuta KoradeckaMonografia "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest kompendium wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Najważniejsze zagadnienia tej dziedziny ujęto w pięciu głównych blokach tematycznych: możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy, podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy, prawna ochrona pracy, skutki zagrożeń w procesach pracy, podstawowe kierunki kształtowania warunków bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 775
ISBN: 978-83-7373-045-8
Cena: 100,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

Ocena łącznego narażenia na promieniowanie UV i fototoksyczne substancje chemiczne przy układaniu asfaltów
- Małgorzata Pośniak, Agnieszka Wolska, Małgorzata SzewczyńskaLiczną grupę zawodową wśród pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy przy budowie dróg stanowią w Polsce osoby narażone jednocześnie na oddziaływanie naturalnego promieniowania UV oraz fototoksyczne substancje chemiczne. W publikacji omówiono skutki oddziaływania tych dwóch czynników, a także przedstawiono metodę oceny ryzyka zawodowego związanego z łącznym narażeniem na ultrafiolet i substancje drażniące, uczulające i fototoksyczne, takie jak: węglowodory aromatyczne, aldehydy czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Format: 14,5 x 21 cm - A5
Stron: 20
ISBN: 978-83-7373-109-7
Rok wydania: 2011
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Pomiary stężeń metali we frakcjach pyłów emitowanych w procesach obróbki materiałów matalowych
- D. Kondej, E. GawędaPublikacja dotyczy zagadnień związanych z pomiarami stężeń metali we frakcjach pyłów emitowanych w procesach obróbki materiałów metalowych. Przedstawiono w niej przegląd definicji frakcji pyłów spotykanych podczas badań środowiska pracy, próbniki umożliwiające pobieranie frakcji pyłów o różnych zakresach wymiarów, metody przygotowania próbek do oznaczania metali z uwzględnieniem sposobu ich pobierania na różnego rodzaju filtry i stosowanej metody instrumentalnej, a także wyniki badań zawartości metali we frakcjach pyłów emitowanych w wybranych procesach obróbki materiałów metalowych.

Format: B5
Stron: 31
ISBN: 978-83-7373-097-7
Rok wydania: 2010
Status: naklad wyczerpany

Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych firmach sprzątających
- M. Gołofit-Szymczak, E. DobrzyńskaW broszurze przedstawiono: podstawowe informacje na temat szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych występujących na stanowiskach pracy personelu sprzątającego, procedurę oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami oraz sposoby jego ograniczania i eliminowania. Publikacja zawiera listę kontrolną dotyczącą, m.in. identyfikacji niebezpiecznych czynników chemicznych, ich magazynowania (przechowywania), warunków stosowania, identyfikacji szkodliwych czynników biologicznych, zasad profilaktyki i stosowania środków ochrony indywidualnej.

Format: B5
Stron: 23
ISBN: 978-83-7373-088-5
Rok wydania: 2010
Status: naklad wyczerpany

Zagrożenia chemiczne i biologiczne w małych zakładach gastronomicznych
- L. Zapór, J. KowalskaPublikacja jest adresowana do pracodawców małych przedsiębiorstw gastronomicznych, którym ma ułatwić przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych. Zawiera listę kontrolną pomocną w przeprowadzeniu analizy ryzyka zawodowego i jego ograniczania.

Format: B5
ISBN: 978-83-7373-093-9
Rok wydania: 2010
Status: naklad wyczerpany

Zagrożenia chemiczne w zakładach tekstylno-odzieżowych
- E. Dobrzyńska, M. PośniakW poradniku przedstawiono charakterystykę zagrożeń chemicznych i pyłowych wynikających z procesów technologicznych realizowanych w zakładach tekstylnych i odzieżowych, zasady postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem inhalacyjnym i dermalnym na substancje chemiczne oraz zalecenia do profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej. Zawarte w poradniku wytyczne stanowią narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem zawodowym w odniesieniu do niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych oraz pyłów w omawianych zakładach.

Format: A5
Stron: 45
ISBN: 978-83-7373-090-8
Rok wydania: 2010
Status: naklad wyczerpany

Zagrożenia spalinami silników Diesla
- M. Pośniak, E. Jankowska, M. Szewczyńska, L. Zapór, A. Brochocka, P. PietrowskiSilniki Diesla są używane w niemal wszystkich pojazdach przemysłowych i znacznej liczbie samochodów. Niestety, silniki te są źródłem spalin niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego, stanowią zatem zagrożenie dla ogółu populacji, zwłaszcza osób narażonych zawodowo na kontakt z nimi. W publikacji przedstawiono kryteria i zasady oceny narażenia zawodowego na spaliny silników Diesla, metody badania parametrów fizykochemicznych spalin, przykładowe wyniki badań, sposoby ograniczania narażenia na spaliny: środki ochrony zbiorowej (wentylacja i klimatyzacja) oraz środki ochrony indywidualnej, osobne miejsce poświęcając środkom ochrony zawierającym struktury filtracyjno-sorpcyjne, preferowane ze względu na ich bardzo dobre własności ochronne.

Format: B5
Stron: 55
ISBN: 978-83-7373-081-6
Rok wydania: 2010
Status: naklad wyczerpany

OCENA RYZYKA CHEMICZNEGO W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH POLIGRAFICZNYCH. PORADNIK
- M. Pośniak, J. KowalskaPublikacja adresowana do pracodawców z małych przedsiębiorstw poligraficznych, w których substancje chemiczne stanowią grupę czynników najczęściej stosowanych, jako pomoc w stworzeniu listy występujących zagrożeń. Przedstawiono w niej główne fazy proce-su oceny ryzyka: sporządzenie wykazu stosowanych substancji i materiałów chemicznych, klasyfikację potencjalnych zagrożeń, w tym kategorie zagrożeń i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, wyznaczanie poziomów ryzyka i określenie działań prewencyjnych. W poradniku przedstawiono także przykładową, uproszczoną ocenę ryzyka chemicznego w małym zakładzie poligraficznym.

Format: 14,5 x 21 cm - A5
Stron: 34
ISBN: 978-83-7373-072-4
Rok wydania: 2009
Status: naklad wyczerpany

SPALANIE ODPADÓW - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. PośniakPrzyczyną niekontrolowanego spalania odpadów jest przede wszystkim mała świadomość zagrożeń, które procesy te wywołują. Spalane substancje mogą ulegać różnym przemianom biochemicznym i termicznym, a produkty tych przemian - negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, a także środowisko pracy i życia. W publikacji przedstawiono negatywne skutki niekontrolowanego spalania odpadów, tj. różnego rodzaju paliw i materiałów oraz śmieci w paleniskach domowych, obowiązujące w Polsce przepisy prawne dotyczące emisji spalin i zalecenia dla odpowiednich organów ochrony środowiska, które mogą pomóc w skutecznym ograniczaniu emisji produktów spalania odpadów.

Format: 14,5 x 21 cm - A5
Stron: 28
ISBN: 978-83-7373-071-7
Rok wydania: 2009
Status: naklad wyczerpany

POMIARY I OCENA STĘŻEŃ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I PYŁÓW W ŚRODOWISKU PRACY
- J.P. GromiecCelem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie zasad prowadzenia pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy na podstawie norm PN-Z-04008-7:2002 i PN-EN 689:2002. Zadaniem wytycznych nie jest powtarzanie ani zastępowanie postanowień zawartych w normach, lecz możliwie przystępne ich wyjaśnienie i uzasadnienie. Ich zakres tematyczny w dużym stopniu wynika z zapytań, uwag i wątpliwości zgłaszanych do instytutów naukowo-badawczych przez pracowników służb inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, laboratoriów higieny pracy i działów BHP zakładów pracy.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 55
ISBN: 83-7373-126-1
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w wersji elektronicznej:
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ CHEMICZNYCH W PROCESIE PRODUKCJI LEKÓW
- M. Pośniak, D. BartoszkoW przemyśle farmaceutycznym wykorzystuje się wiele szkodliwych substancji chemicznych, które charakteryzują się szerokim spektrum właściwości toksycznych i fizykochemicznych. Pracownik może być narażony na substancje czynne farmakologicznie, substancje pomocnicze, jak nośniki, wypełniacze i rozpuszczalniki, a także na środki odkażające. Celem poradnika jest wskazanie głównych zagrożeń chemicznych związanych ze specyfiką produkcji farmaceutycznej, ocena potencjalnego wpływu szkodliwych substancji chemicznych na zdrowie pracownika produkcyjnego oraz wskazanie metod zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami ich oddziaływania. Przedstawiono także propozycję metody oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na środki farmakologicznie czynne oraz przykładową ocenę ryzyka, ilościową i jakościową, przy produkcji leku cytostatycznego Hydroxycarbamidum 100 mg (kapsułki) i Hydrocortisonum 20 mg (tabletki)

Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym
- W. DomańskiW publikacji omówiono zagrożenia chemiczne występujące na kolejnych etapach produkcji gumy: podczas przygotowywania surowców, wykonywania mieszanek gumowych, przygotowywania półfabrykatów, konfekcjonowania wyrobów, wulkanizacji, wykańczania, magazynowania i dystrybucji wyrobów. Podano wskazówki dotyczące oceny narażenia zawodowego, w tym sposoby identyfikacji zagrożeń i pomiarów substancji chemicznych w powietrzu, a także oceny ryzyka zawodowego i metod jego ograniczania. Przedstawiono również zasady stosowania środków ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej, odpowiednie do poszczególnych procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu gumowego. Istotnym uzupełnieniem opracowania jest podana w ujęciu tabelarycznym charakterystyka 92 substancji chemicznych najczęściej stosowanych w procesach produkcji wyrobów gumowych.

OCENA ZAGROŻENIA PYŁAMI EMITOWANYMI Z MASZYN DO POMIESZCZEŃ PRACY
- Tomasz Jankowski, Elżbieta JankowskaJednym z podstawowych warunków bezpiecznej pracy jest eliminacja zagrożenia pracowników pyłami w pomieszczeniach roboczych. Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej oraz polskim prawem pylące maszyny produkcyjne muszą być wyposażone w odpowiednie środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem, tzn. obudowy lub instalacje wentylacji miejscowej. Z uwagi na to w niniejszym opracowaniu przedstawiono metody oceny zagrożenia pyłami z maszyn wyposażonych w instalacje wentylacji miejscowej. Przedstawiono również wyniki badania emisji pyłów z piły tarczowej stołowej, wyposażonej w instalację wentylacji miejscowej. Badania przeprowadzono w pomieszczeniu warsztatu stolarskiego.

ZALECENIA, DOTYCZĄCE POPRAWY WARUNKÓW PRACY W ODLEWNIACH ŻELIWA
- Ivan Makhniashvili, Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Ekiert, Małgorzata PośniakPodczas całego procesu produkcji odlewów pracownicy są narażeni na działanie niebezpiecznych i uciążliwych czynników, takich jak substancje chemiczne, pyły, hałas i drgania, mikroklimat, czynniki mechaniczne czy obciążenie pracą fizyczną, które mogą być przyczyną chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy, w tym - śmiertelnych. W opracowaniu omówiono sposób oceny ryzyka zawodowego w odlewniach oraz podano, wynikające z tej oceny, szczegółowe zalecenia dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych na poszczególnych stanowiskach pracy. Ponieważ w odlewniach żeliwa ryzyko zawodowe jest zwykle duże, w broszurze podano również zalecenia dotyczące konieczności szkolenia i informowania pracowników na temat zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROFILAKTYKA TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W GALWANIZERNIACH. ZALECENIA
- W. Domański, J. SurgiewiczZalecenia dotyczą kształtowania odpowiednich warunków pracy i mają na celu ograniczanie i eliminowanie narażenia na szkodliwe substancje chemiczne występujące w środowisku pracy na stanowiskach elektrolitycznego nakładania powłok metalowych. Zalecane działania wynikają z zasad i norm przyjętych i obowiązujących w Polsce. Składają się na nie: ocena i ograniczanie ryzyka, dostosowanie warunków pracy do pojedynczego człowieka, stosowanie nowych rozwiązań technicznych, zastępowanie czynników niebezpiecznych bezpiecznymi lub mniej szkodliwymi, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, szkolenie pracowników w dziedzinie bhp. Zalecenia opracowano na podstawie analizy literatury, informacji ze stacji sanitarno-epidemiologicznych i zakładów produkcyjnych oraz badań wykonanych na stanowiskach pracy w galwanizerniach.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI NA STANOWISKACH RAFINACJI METALI CIĘŻKICH
- E. Gawęda, D. KondejZalecenia mają na celu ograniczenie i eliminowanie narażenia na szkodliwe substancje chemiczne występujące na stanowiskach pracy przy rafinacji metali ciężkich oraz innych stanowiskach, na których istnieje narażenie na metale i ich związki (hutnictwo, metalurgia, spawanie i lutowanie, wytwarzanie detali i akcesoriów metalowych itp.). Zalecenia obejmują wytyczne do oceny zgodności warunków pracy z NDS i NDSCh, a także zalecenia techniczne (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej) i organizacyjne (postulowane zmiany w zakresie organizacji pracy, działalność informacyjno-szkoleniowa) do poprawy warunków pracy. Pozycja zawiera też wybrane teksty wytycznych UE oraz Zjednoczonego Królestwa dotyczące programu zapobiegania poważnym awariom oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem w zakładach kategorii ZDR i ZZR (tłum. na jęz. polski). Wytyczne są przeznaczone dla służb bhp w zakładach produkujących metale ciężkie, laboratoriów higieny środowiska pracy i stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP