Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki chemiczne i pyły - materiały informacyjne | Artykuły | Artykuły - zagrożenia chemiczne | Artykuły - zagrożenia pyłowe | Artykuły - wentylacja i klimatyzacja | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Czynniki chemiczne i pyłowe - Bibliografia

 • Jeżewska A: Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. PiMOŚP, 2013, nr 75, s. 127-138
 • Jeżewska A.: Chromatograficzna metoda oznaczania 4,4'-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) w powietrzu środowiska pracy. PiMOŚP, 2013, nr 75, s. 69-78
 • E. Dobrzyńska, M. Szewczyńska, M. Pośniak: Polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane dibenzodifurany w procesach wysoko-temperaturowej obróbki metali. Przemysł Chemiczny, 2012, nr 91/6, s. 1229-1233
 • Gołofit-Szymczak M, Zapór L.: Szkodliwe czynniki biologiczne w zakładach fryzjerskich. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2009, nr 1, s. 20-33
 • J. Skowroń: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2008 r.. PiMOŚP, 2009, nr 1(59), s. 203-209
 • J. Skowroń: 1,2,3-Trichloropropan. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.. PiMOŚP, 2009, nr 1(59), s. 69-104
 • K. Miranowicz-Dzierżawska:: n-Heksanal. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego.. PiMOŚP, 2009, nr 2(60), s. 79-83
 • M. Sokołowska M, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznański, W. Bal: Spectroscopic and thermodynamic determination of three distinct binding sites for Co(II) ions in human serum albumin.. JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2009, nr , s. 1003,1005-1013
 • Zapór L.: GHS - zmiany w systemie klasyfikacji i oznakowania substancji., (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium) VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2009
 • E. Gawęda, H. Puchalska: Rozporządzenie REACH - wymagania dotyczące karty charakterystyki substancji chemicznej.. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 2008, nr 10, s. 8
 • K. Miranowicz-Dzierżawska: Rozporządzenie REACH - sporządzanie raportu bezpieczeństwa chemicznego.. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 9(444), s. 10-13
 • Starek A., Szymczak W., Zapór L.: Hematological effects of four ethylene glycol monoalkyl ethers in short-term repeated exposure in rats.. Arch. Toxicol, 2008, nr 82(2), s. 125-136
 • Zapór L: Klasyfikacja szkodliwych substancji chemicznych. W "Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium"., Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o. o., Warszawa, 2008
 • E. Jankowska, M. Pośniak, E. Walicka.: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach biurowych dymem papierosowym. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, nr 10(433), s. 15-17
 • J. Skowroń: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2006 r. PiMOŚP, 2007, nr 1(51), s. 155-162
 • J. Skowroń: Czynniki rakotwórcze i mutagenne w świetle ustawodawstwa polskiego i Unii Europejskiej. PiMOŚP, 2007, nr 4(54), s. 5-43
 • K. Miranowicz-Dzierżawska: Rozporządzenie REACH - nowe prawo UE zwiększajšce bezpieczeństwo chemiczne.. PiMOŒP, 2007, nr 3(53), s. 5-16
 • Kurowska E, Zapór L, Bal W.: Proteomic search for markers of nickel(II) exposure in chromatin of A549 cells.. Toxicology Letters, 2007, nr , s. 172,212
 • L. Zapór: 1,3-Etylenotiomocznik. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.. PiMOŚP, 2007, nr 1(51), s. 57-95
 • M. Gołofit-Szymczak, L. Zapór: Zagrożenia biologiczne w oczyszczalni ścieków. Bezpieczeństwo pracy, 2007, nr 3, s. 26-28
 • Starek A., Jarosz J., Starek-Świechowicz B., Zapór L.: Haematological effects of 2-phenoxyethanol on vivo and haemolytic activity of 2-phenoxyacetic acid in vitro.. Acta Toxicologica, 2007, nr 15, s. 39-48
 • Starek A., Zapór L, Gołofit-Szymczak M.: Hematological effects of 2-methoxyethanol and 2-bytoxyethanol in short-term repeated exposure in rats.. Toxicology Letters, 2007, nr , s. 172,125
 • J. Skowroń: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r.. PiMOŚP, 2006, nr 1(47), s. 205-210
 • J.Skowroń: Sprawozdanie z działalności Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w 2005 r.. PiMOŚP, 2006, nr 1(47), s. 205-210
 • L. Zapór: Adypinian bis(2-etyloheksylu). Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego.. PiMOŚP, 2006, nr 4(50), s. 23-45
 • A. Biernacki: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 2, s. 14-17
 • E. Gawęda: Procesy rafinacji metali ciężkich. Metody oceny narażenia zawodowego. Przemysł Chemiczny, 2005, nr 84(1), s. 9-13
 • E. Gawęda: Arsen i jego związki w środowisku pracy - zagrożenia, ocena narażenia. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 3(404), s. 26
 • H. Puchalska, U. Kołodyńska: Jakie akty prawne dotyczą wymagań przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych?. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 1(402), s. 26
 • J. Skowroń: XLVII posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. NDS i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 1(402), s. 22
 • L. Zapór: Substancje niebezpieczne - ostrożnie! Benzotiazol. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 1(402), s. 24
 • M. Gołofit-Szymczak, J. Skowroń: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 3(404), s. 29
 • W. Domański, Z. Makles: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek Zagrożeń betonu i tworzyw sztucznych. , 2005, nr 3(404), s. 20
 • Z. Makles: Nanomateriały- nowe możliwości, nowe zagrożenia. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 2(403), s. 2
 • A. Jeżewska: 2-Ethylhexanol - determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski) , Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • A. Jeżewska: 2-Etyloheksan-1-ol - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2004, nr 4(42), s. 61-66
 • A. Jeżewska: 3-(2,3-Epoksypropoksy)propan- metoda oznaczania. PiMOŚP, 2004, nr 4(42), s. 53-60
 • A. Jeżewska: 2-Chlorobuta-1,3-dien - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2004, nr 4(42), s. 39-46
 • A.Gajek, J. S. Michalik: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom, (W: III Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym") BMP sp. z o.o.,Z.A. Puławy S.A., Puławy - Kazimierz Dolny 7 - 8 czerwca, 2004
 • D. Kondej, E. Jankowska: Dust particles at industrial and office workplaces. Journal of Aerosol Science, 2004, nr VII, s. 1123
 • D. Kondej, E. Jankowska: Dust particles at industrial and office workplaces, (W: European Aerozol Conference) , Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • D. Kondej, E. Jankowska: Pyły na stanowiskach pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 10(339), s. 16
 • E. Gawęda: Narażenie zawodowe na metale ciężkie i metaloidy oraz ich związki w procesach rafinacji metali ciężkich. Medycyna Pracy, 2004, nr 55 (4), s. 307-312
 • E. Gawęda: Szkodliwe substancje chemiczne emitowane przez wybrane urządzenia biurowe podczas ich pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 4(393), s. 18
 • E. Gawęda: Assessment of Exposure to Heavy and Carcinogenic Metals in Heavy Metal Refining Processes, (W: Proceedings 3rd International Conferenceon Occupational Risk) , Santiago de Compostela, Spain, 2-4 June, 2004
 • E. Jankowska: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, (W: European Aerozol Conference) , Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • E. Jankowska: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres. Journal of Aerosol Science, 2004, nr VII, s. 975
 • E. Jankowska, D. Kondej, T. Jankowski, M. Gliński: Fine particles suspended In orfice air. Journal of Aerosol Science, 2004, nr VII, s. 913
 • E. Jankowska, D. Kondej, T. Jankowski, M. Gliński: Fine particles suspended In orfice air, (W: European Aerozol Conference) , Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • E. Jankowska, M. Pośniak: Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Ergonomia pracy biurowej PAN, 2004, nr , s. 123
 • E. Kozieł: Benzotiazol- metoda oznaczania. PiMOŚP, 2004, nr 4(42), s. 19-24
 • E. Kozieł, W. Domański, M. Pośniak: Occupational Exposure to Sulfur and Nitrogen Organic Compounds in Polish Rubber industry, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety ProfessionalsGeorgia World Congress Center) , Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • E.Kozieł, I. Makhniashvili: Chromatographic method of determination of benzothiazole in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski) , Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • I. Makhniashvili, M. Pośniak, M. Szewczyńska: Chemical Hazards in Polish Iron Foundries, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety ProfessionalsGeorgia World Congress Center) , Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • J. Kowalska: Disiarczek dimetylu - metoda oznaczania. PIMOŚP, 2004, nr 4(42), s. 47-52
 • J. Kowalska: Dimethyl disulfide - gas chromatographic determination method in workplace air, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski) , Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • J. Kurpiewska, J. Liwkowicz, K. Benczek: Środki ochrony skory. Zastosowanie, wymagania, certyfikacja. Przemysł Chemiczny, 2004, nr 83/11, s. 1-2
 • J. S. Michalik: Zagrożenia chemiczne i radiologiczne w Polsce - ich ocena, prognozowanie, metody przeciwdziałania, (W: XXIII Konferencja Naukowa "Ratownictwo chemiczne i materiały niebezpieczne - bezpieczeństwo i zagrożenia") Fundacja Ekologiczna Zielonych "Ratujmy Świat", Łódż, 29 czerwca, 2004
 • J. S. Michalik: Implementacja Dyrektywy Seveso II w Polsce. Dostosowanie polskich przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym do aktualnych regulacji UE - zakres niezbędnych zmian, (W: Materiały Seminarium Projekt PHARE PL 0105.04.01 "Control of Seveso II Accidents - Technical Assistance, Poland") , Częstochowa, 14 oraz 21 czerwca, 2004
 • J. S. Michalik: Development of tools supporting the implementation of the Seveso II Directive requirements in Poland, (W: Proceedings of the 11-th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries - Loss Prevention 2004 - Full Texts) PetroChemEng, Praha, 31 maja - 3 czerwca, 2004
 • J. S. Michalik, W.Domański: Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 2(391), s. 22
 • J.S. Michalik: Uzupełnienia i zmiany 7 przepisów Dyrektywy Seveso II. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 9(398), s. 8
 • K. Benczek: Czynniki chemiczne w środowisku pracy, (W: Seminarium BHP PTPiREE) , Szklarska Poręba, 24-27 maj, 2004
 • K. Benczek, M. Gliński: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach, (W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie) , Zakopane-Koscielisko 2-4 czerwca, 2004
 • M. Galwas-Zakrzewska: Biocydy w środowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 11(400), s. 26-28
 • M. Gliński: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 7). Ruchome stanowiska pracy. Rynek Instalacyjny, 2004, nr 5, s.
 • M. Gliński: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 4). Przykłady ograniczenia emisji pyłów. Rynek Instalacyjnynr, 2004, nr 1/2, s. 69-76
 • M. Pośniak, D. Koradecka: Assessment of Occupational Risk Posed by Chemical Compounds. Coal Industry Publishing House, 2004, nr , s. 532
 • M. Pośniak, I. Makhniashvili, E. Kozieł, E. Jankowska: Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku pracy biurowej - ocena narażenia. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 6(395), s. 21
 • M. Szewczyńska, E. Ekiert, M. Trojanowicz, M. Gościńska: HPLC determination of select phenols and amines in environmental samples using enzymatic biosensors and amperometric detection, (W: XXVIIIth Sympozjum Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, Uniwersytet Śląski) , Szczyrk 7-9 czerwca, 2004
 • M.Gliński: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 6). Spawanie łukowe i technologie pokrewne - przykłady zastosowań. Rynek Instalacyjny, 2004, nr 4, s. 75-81
 • T. Jankowski, E. Jankowska: Investigation of aerosol emission using tracer gas method. Journal of Aerosol Science, 2004, nr VII, s. 1145
 • W. Domański, E. Kozieł: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas produkcji wyrobów gumowych. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2004, nr 5 (18), s. 6
 • W. Zatorski: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004) , Warszawa, 25-27.02, 2004
 • W. Zatorski: Chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: European Aerozol Conference) , Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • W. Zatorski: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004) , Paryż, Francja, 4-9 lipiec 2004, 2004
 • W. Zatorski, Z. Brzozowski: Synthesis of PUR-PIR foams with bromine and red phosphorus flame retardants, (W: III Polish-Ukrainian Conference nt.Polymers of Special Applications Politechnika Radomska) , Radom 15-18 czerwca, 2004
 • Wojciech Domański: Dianowe żywice epoksydowe- zagrożenia czynnikami chemicznymi. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 9(398), s. 16
 • Z. Makles: Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu i transporcie ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 1(390), s. 15
 • Z. Makles, M. Galwas-Zakrzewska: Ozon bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 6(395), s. 25
 • A. Jeżewska: Akrylaldehyd - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2003, nr 4(38), s. 7-12
 • A. Jeżewska: 2-Izopropoksyetanol - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2003, nr 4(38), s. 99-104
 • A. Jeżewska: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoiden - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2003, nr 4(38), s. 185-190
 • A. Jeżewska: 1-Chloro-1-nitropropan - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2003, nr 4(38), s. 25-30
 • E. Jankowska, D. Kondej: Mass and number dust concentrations at industrial and office workplaces. Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, nr I, s. 393-394
 • E. Jankowska, D. Kondej, M. Pośniak: Subiektywna ocena jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Medycyna Pracy, 2003, nr 54(5), s. 437-444
 • E. Jankowska, D. Kondej, T. Jankowski: Particle size distribution and aerosol concentration at office workplaces. Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, nr I, s. 391-392
 • E. Jankowska, M. Pośniak: Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 2(379), s. 5
 • E. Jankowska, T. Jankowski, D. Kondej: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniu pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 1(378), s. 17
 • I. Makhniashvili: Nitrowe pochodne wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 3(380), s. 17-20
 • J. Kowalska: 2-Fenoksyetanol - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2003, nr 4(38), s. 65-70
 • J. Skowroń: XLI Posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 3(380), s. 31
 • M. Galwas-Zakrzewska: Biopaliwa a ochrona środowiska, (W: Seminarium pt. Niebezpieczne substancje chemiczne w środowisku – zapobieganie zagrożeniom) , Płock 18-19 listopada, 2003
 • M. Galwas-Zakrzewska, R. Pohorecki: Enzymatic membrane reactor, (W: Proceedings of 4th European Congress of Chemical Engineering) , Granada, Spain, 21-25 September, 2003
 • M. Galwas-Zakrzewska, R. Pohorecki: Enzymatic hydrolysis of tannins, (W: Proceedings of the South African Chemical Engineering Congress) , Sun City, South Africa, 3-5 September, 2003
 • M. Galwas-Zakrzewska, Z. Makles: Biopaliwa w polityce ekologicznej Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 7-8(384-385), s. 40
 • M. Galwas-Zakrzewska, Z. Makles: Wpływ biokomponentów na skład salin silnikowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 11(388), s. 10-13
 • M. Pośniak: Spaliny silników Diesla - zasady i metody oceny narażenia zawodowego. Medycyna Pracy, 2003, nr 54 (4), s. 389-393
 • M. Pośniak, I. Makhniashvili, E. Kozieł, J. Kowalska: Spaliny silników Diesla - narażenie na substancje chemiczne w zajezdniach autobusowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2003, nr XXXVI (1), s. 75-80
 • M. Pośniak, I. Makhniashvili, E. Kozieł, J. Kowalska: Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons During Diesel. JOSE, 2003, nr 1(9), s. 69-73
 • M. Szewczyńska, M. Wcisło, M. Trojanowicz, J. Saar, D. Compagnone: HPLC determination of selected amines with enzymatic biosensor for amperometric detection. Chemii Analitycznej, 2003, nr 48, s. 591
 • W. Domański: Selection of Capillary Columns for Separation of N-Nitrosamines in Mixtures by Gas Chromatography. Chemia Analityczna, 2003, nr 48, s. s. 203-209
 • W. Domański: Zagrożenia nitrozoaminami na stanowiskach pracy w przemyśle gumowym. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 4(381), s. 20
 • W. Domański: Narażenie na pary rozpuszczalników podczas procesów uszlachetniania skór "craft". Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 1(378), s. 27
 • Z. Makles, M. Pośniak: Substancje emitowane z palących się świec. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 6(383), s. 28
 • A. Jeżewska: Naftalen - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, nr 4(34), s. 109
 • A. Jeżewska: Octan izobutylu - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, nr 4(34), s. 121
 • A. Jeżewska: Octan 2-metoksy-1-metyloetylu - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, nr 4(34), s. 127
 • E. Gawęda: Substancje o szybkim działaniu - ocena ryzyka zawodowego. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 1 (366), s. 23
 • E. Jankowska: Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 3(368), s. 10-13
 • E. Jankowska, T. Jankowski: Investigation of air flow distribution in working room. SIGURNOST, 2002, nr 44, s. 1-13
 • J. Kurpiewska, J. Liwkowicz, K.Benczek: Ochrona skóry rąk. Inspektor Pracy, 2002, nr 7-8, s. 13-16
 • J. Kurpiewska, K. Benczek: Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 12(377), s. 21
 • J.S. Michalik: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (3). Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 1(366), s. 11-16
 • J.S. Michalik: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne.. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 2(367), s. 16-19
 • J.S. Michalik, A. Gajek: Przewidywanie powstawania w trakcie awarii niebezpiecznych substancji chemicznych, nieobecnych w warunkach normalnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 11(376), s. 15
 • J.S. Michalik, A. Gajek: Substancje niebezpieczne powstające podczas poważnych awarii przemysłowych. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 10(375), s. 14
 • J.S. Michalik, W. Domański: Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, CIOP, Warszawa, 2002
 • K. Benczek, M. Gliński: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, Pod red.: E. Kowala) Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • M. Gliński: Edukacja w zakresie zapewnienia dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, (W: Materiały Konferencyjne) PW, Warszawa, 2002
 • M. Gliński: Dust Emission and Efficiency of Local Exhaust Ventilation During Cast Iron Grinding. JOSE, 2002, nr 1(8), s. 97-105
 • M. Gliński: Ograniczanie pylenia podczas szlifowania żeliwa. Medycyna Pracy, 2002, nr 1(53), s. 89
 • M. Gliński: Metody określania skuteczności wentylacji ogólnej i miejscowej, (W: Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej "Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym") , Zakopane-Krościenko, 2002
 • M. Gliński: Zapobieganie niewłaściwym parametrom mikroklimatu - rozwiązania techniczne i organizacyjne. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 12(377), s.
 • M. Pośniak, I. Makhniashvili, E. Kozieł, J. Kowalska: Narażenie zawodowe kierowców wózków widłowych na spaliny silników Diesla. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2002, nr 2(XXXV), s. 187-193
 • M. Trojanowicz, M. Szewczyńska, M. Wcisło: Electrochemical Flow Measurements. Recent Advances. Electroanalysis, 2002, nr 15 (5-6), s. 1
 • M. Trojanowicz, P. Drzewicz, M. Szewczyńska, [i inni]: Radiolytic degradation and toxicity changes in g-irradiated solution of 2,4-dichlorophenol. Rad. Phys. Chem., 2002, nr 65, s. 357
 • W. Domański: N-Nitrozodietyloamina i N-nitrozodimetylo-amina - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, nr 4/34, s. 115
 • Z. K. Brzozowski, D. Kijeńska, W. Zatorski: New achievements in fire-safe polyurethane foams. Designed Monomers & Polymers, 2002, nr 2-3, s. 183-193
 • A. Brzozowski: Pyły, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • A. Jeżewska: Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V) - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 4(30), s. 48-53
 • A.Lisowski, E.Jankowska, A.Thorpe, R.C.Brown.: Performance of textile fibre filter material measured with monodisperse and standard aerosols. Powder Technology, 2001, nr 118, s. 149-159
 • D. Kijeńska, W. Zatorski: Królowa izolacji. Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, nr 5, s.
 • E. Jankowska: Metody badania wysoko skutecznych metariałów filtracyjnych. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 1, s. 11-14
 • E. Jankowska: Badanie filtrów powietrza metodą zliczania cząstek, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy) , Łódź, 2001
 • E. Jankowska, T. Jankowski: Kompleksowa metoda badania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • E. Jankowska, T. Jankowski: Znaczniki gazowe w technice wentylacyjnej. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9(362), s. 15-19
 • E. Jankowska, T. Jankowski, D. Kondej: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w wybranych pomieszczeniach pracy, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy) , Łódź, 2001
 • G. Szlagowska, A. Derugo: Wzorcowanie pompek indywidualnych do pobierania próbek powietrza. LAB - Laboratoria - Aparatura - Badania, 2001, nr 1, s.
 • J. Liwkowicz, K. Benczek, J. Kurpiewska: Wodoodporne kremy ochronne. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • J. Liwkowicz, K. Benczek, J. Kurpiewska: Ochrona skóry rąk przed substancjami szkodliwymi. Przegląd Lekarski, 2001, nr supl. 5, s.
 • K. Benczek, J. Kurpiewska, J. Wojtuński: Stanowisko do badania aparatów do pomiarów zanieczyszczeń chemicznych powietrza. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2001, nr 2, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Zagrożenia środowiskowe. Geny wrażliwości środowiskowej. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 6, s.
 • L. Pietrzak: Ocena szkodliwości procesów technologicznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr , s.
 • M. Gliński: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Miazek-Kula: Prop-2-yn-1-ol - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 4(30), s. 104-109
 • M. Miazek-Kula: Trimetyloamina - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 4(30), s. 105-110
 • M. Miazek-Kula: N-Butyloamina - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 4(30), s. 24-28
 • M. Miazek-Kula: N-Etylomorfolina - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 4(30), s. 42-47
 • M. Pośniak: Air sampling and gas-chromatographic determination of chlorodinitrobenzene isomers in the working environment. Acta Chromatographica, 2001, nr 11, s. 232-243
 • M. Pośniak, E. Kozieł, A. Jeżewska: Wytyczne do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne wydzielajace się w procesie przestwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych i ograniczania związanego z nimi ryzyka zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Pośniak, E. Kozieł, A. Jeżewska: Occupational exposure to harmful chemical substances while processing phenol-formaldehyde resins. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2001, nr 7, s. 263-276
 • M. Pośniak, H. Puchalska, J. Skowroń, [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1. Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Pośniak, I. Makhniashvili, E. Kozieł, J. Kowalska: Spaliny silników Diesla - zagrożenie dla zdrowia pracowników. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 9, s. 11-15
 • M. Pośniak, I. Makhniashvili, E. Kozieł, J. Kowalska: Spaliny silników Diesla w środowisku pracy - pomiar i ocena narażenia na substancje chemiczne, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Pośniak, I. Makhniashvili, J. Kowalska: Substancje chemiczne w procesach przetwórstwa mas bitumicznych - pomiar, ocena i ograniczenie narażenia zawodowego, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Pośniak, (red. opracownia): Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1889 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Szewczyńska, M. Pośniak, A. Jeżewska: Ocena zagrożenia dioksynami środowiska naturalnego oraz metody ich oznaczania w spalinach i powietrzu atmosferycznym. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2001, nr 4(XXXIV), s. 267-275
 • W. Domański: Substancje rakotwórcze w przemyśle gumowym. Elastomery, 2001, nr 1, s.
 • W. Domański: Zagrożenia chemiczne w garbarniach, CIOP, Warszawa, 2001
 • W. Zatorski, Z. Brzozowski: Tworzywa spienione. Plastics Review, 2001, nr 2(24), s. 69-73
 • Z. Brzozowski, D. Kijeńska, W. Zatorski: Palność polimerów. Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, nr 8, s.
 • Z. K. Brzozowski, D. Kijeńska, W. Zatorski: Palność polimerów cz.2 Sposoby zmniejszania palności tworzyw sztucznych. Plastics Reviev, 2001, nr 9, s.
 • A. Lisowski, E. Jankowska, A. Thorpe, R. C. Brown: Penetration of monodisperse and polydisperse aerosols throught textile fibre filters. Journal of Aerosol Science, 2000, nr 31, s. 206-207
 • E. Jankowska, T. Reponem, K. Willeke, S. A. Grinshpun, K. J. Choi.: Collection of fungal spores on air filters and spore reentrainment from filters into air. Journal of Aerosol Science, 2000, nr 8(31), s. 969-978

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP