Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Jak planować działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego ? | Jak informować pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego ? | Jak monitorować skuteczność stosowanych środków ochronnych ? | Kiedy przeprowadzać przegląd i weryfikację oceny ryzyka zawodowego ?


Jak monitorować skuteczność stosowanych
środków ochronnych ?

Dla  zapewnienia, że wprowadzone w celu ograniczania ryzyka zawodowego środki  ochrony są stale skuteczne, konieczne jest ich monitorowanie. W procesie monitorowania  bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być stosowane różne rozwiązania, na  przykład:
  • inspekcja pomieszczeń i stanowisk  pracy, przeprowadzana przez specjalistów ds. bhp z udziałem kierowników  analizowanych obszarów i przedstawicieli pracowników lub bezpośrednio przez  pracodawcę,
  • pomiary stężeń i natężeń czynników  szkodliwych i niebezpiecznych,
  • obserwacja zachowań pracowników pod  kątem stosowania istniejących środków ochrony oraz wykrywania zachowań i  działań powodujących zagrożenia,
  • badania ankietowe przeprowadzane wśród  pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • obserwacje przeprowadzane przez samych  pracowników, np. w ramach auditów zachowań niebezpiecznych,
  • analiza absencji chorobowej i zdarzeń  potencjalnie wypadkowych, itp.

Wynikiem  monitorowania może być w szczególności zainicjowanie ponownej oceny ryzyka  zawodowego, zmiana stosowanych środków ochrony, w tym procedur bezpiecznej  pracy lub podjęcie dodatkowych badań w określonych obszarach, np. w celu  pogłębionej diagnozy psychospołecznego środowiska pracy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP