Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Jakie działania składają się na ocenę ryzyka zawodowego ? | Jakie informacje należy zebrać i w jaki sposób ? | Jak identyfikuje się zagrożenia ? | Jak oszacować ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami ? | Jak ustalić, czy ryzyko jest dopuszczalne ? | Jak udokumentować wyniki oceny ryzyka zawodowego ?


Jakie działania składają się na ocenę ryzyka zawodowego ?

Ocena ryzyka zawodowego może być traktowana jako proces wieloetapowy i przeprowadzana „krok po kroku” (rys.1). Wykonując ją należy kolejno:
  • zebrać informacje, potrzebne do oceny ryzyka zawodowego,
  • przeanalizować zebrane informacje i zidentyfikować występujące na stanowisku pracy zagrożenia,
  • oszacować ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami,
  • ocenić, czy ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami można zaakceptować, biorąc pod uwagę ustalone kryteria,
  • sformułować zalecenia odnośnie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe,
  • skonsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wyniki oceny i poinformować pracowników o tych wynikach. 

Zebrać potrzebne do oceny ryzyka informacje

Przeprowadzić identyfikację zagrożeń:
- Ustalić, jakie czynniki zagrażające występują na stanowisku pracy,
- Scharakteryzować narażenie pracowników na te czynniki (np. poprzez wyznaczenie parametrów charakteryzujących narażenie)
- Ustalić, kto jest narażony na oddziaływanie tych czynników

Oszacować ryzyko zawodowe związane z każdym ze zidentyfikowanych zagrożeń

Ocenić, czy ryzyko zawodowe jest dopuszczalne

Sformułować zalecenia odnośnie działań
eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe.
Uzgodnić kryteria oceny skuteczności wdrożonych działań.

Skonsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wyniki oceny ryzyka zawodowego oraz proponowane działania eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe.
Poinformować pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego

Wdrożyć zalecane działania eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe

Sprawdzać skuteczność wdrożonych działań

Przeprowadzać, jeżeli to potrzebne, działania korygujące

Rys. 1. Przebieg oceny  ryzyka zawodowego i wynikające z niej działania


Następstwem wykonanej  oceny powinno być zawsze:
  • wdrożenie,  jeżeli to potrzebne, działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe,  a w szczególności środków organizacyjnych oraz środków ochrony zbiorowej lub  indywidualnej,
  • poinformowanie  pracowników o ryzyku zawodowym oraz o stosowanych i planowanych w celu jego  ograniczenia środkach ochrony (organizacyjnych oraz środkach ochrony zbiorowej  i indywidualnej),
  • monitorowanie  skuteczności stosowanych środków ochrony,
  • przeprowadzanie,  jeżeli okaże się to potrzebne w wyniku monitorowania, działań korygujących:  wprowadzanie zmian do stosowanych środków ochrony.  

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP