Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Jakie działania składają się na ocenę ryzyka zawodowego ? | Jakie informacje należy zebrać i w jaki sposób ? | Jak identyfikuje się zagrożenia ? | Jak oszacować ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami ? | Jak ustalić, czy ryzyko jest dopuszczalne ? | Jak udokumentować wyniki oceny ryzyka zawodowego ?


Jak ustalić, czy ryzyko jest dopuszczalne ?

Po oszacowaniu ryzyka należy wyznaczyć jego dopuszczalność, czyli odpowiedzieć na pytanie: Czy ryzyko jest dopuszczalne, czyli czy można go zaakceptować i pracować w określonych warunkach bez szkody dla zdrowia?

Decyzja o przyjęciu ryzyka lub konieczności zastosowania odpowiednich  środków w celu jego redukcji wiąże się z ustaleniem kryteriów oceny. Podstawowym kryterium, które jest podstawą podejmowania decyzji o akceptacji ryzyka lub konieczności jego obniżenia są wymagania obowiązujących przepisów i norm technicznych.

Uznaje się,  że ryzyko jest odpowiednio kontrolowane i można je zaakceptować, jeżeli w wyniku oceny można stwierdzić, że:
  • spełnione są wymagania obowiązujących przepisów,
  • uwzględniono wymagania norm,
  • zasady ograniczania ryzyka są właściwie stosowane i że zapewniając ochronę pracowników uwzględniono najnowsze osiągnięcia techniki

Jeżeli stwierdza się, że obowiązujące wymagania prawa i norm nie są spełnione, ryzyka nie można zaakceptować
.

Na przykład:

Ryzyko związane z obecnością w powietrzu na stanowisku  pracy szkodliwych substancji chemicznych o stężeniu przekraczającym ustaloną  wartość najwyższego stężenia dopuszczalnego należy uznać za niedopuszczalne.  Oznacza to, że bez zastosowania odpowiednich środków ochrony praca w narażeniu  na te czynniki zagraża zdrowiu pracownika. Dopiero zastosowanie odpowiedniej  wentylacji oraz (jeżeli to nie wystarczy lub jest niemożliwe) środków ochrony  układu oddechowego umożliwia wykonywanie tej pracy bez szkody dla zdrowia.  Można wówczas uznać, że ryzyko zostało obniżone do poziomu akceptowalnego. Podobnie jest w przypadku czynników  fizycznych, których określone parametry nie mogą przekraczać ustalonych  najwyższych natężeń dopuszczalnych.

Tam, gdzie  przepisy lub normy nie ustalają jednoznacznych kryteriów, należy się kierować  przyjętymi ogólnie zasadami i uwzględniać wyniki analiz ekonomicznych oraz  opinie zainteresowanych.

Ogólne zasady  wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego, które zostało oszacowane wg  PN-N-18002 w skali trójstopniowej podano w tablicy 4, natomiast dla ryzyka  zawodowego oszacowanego w skali pięciostopniowej w tablicy 4.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP