Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Jakie działania składają się na ocenę ryzyka zawodowego ? | Jakie informacje należy zebrać i w jaki sposób ? | Jak identyfikuje się zagrożenia ? | Jak oszacować ryzyko zawodowe związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami ? | Jak ustalić, czy ryzyko jest dopuszczalne ? | Jak udokumentować wyniki oceny ryzyka zawodowego ?


Jakie informacje należy zebrać i w jaki sposób ?

W celu oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami organizacyjnymi, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na wyniki oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, należy sprawdzić zgodność organizacji pracy z wymaganiami prawa, zwracając szczególną uwagę na dokumenty odnoszące się do:
 • kwalifikacji pracowników;
 • szkolenia i informowania pracowników;
 • badań lekarskich pracowników;
 • instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy;
 • oceny zgodności maszyn i innych urządzeń technicznych z wymaganiami bezpieczeństwa;
 • monitorowania stosowanych środków ochrony, w celu zapewnienia, że są one właściwie stosowane i że są skuteczne;
 • stanu pomieszczeń pracy;
 • organizacji czasu pracy, itp.;

Na podstawie analizy dostępnych dokumentów należy się upewnić, że wdrożono odpowiednie rozwiązania organizacyjne, zapewniające utrzymywanie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem w środowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych zespół oceniający ryzyko zawodowe powinien zgromadzić przede wszystkim informacje umożliwiające określenie:
 • Jakie zadania są realizowane na stanowisku pracy?
 • Jakie czynności i w jaki sposób są wykonywane podczas realizacji tych zadań, a także jaki jest czas wykonywania tych czynności?
 • Kto pracuje na ocenianych stanowiskach pracy, przy czym należy zwrócić uwagę na zidentyfikowanie tych pracowników, dla których ryzyko zawodowe związane z oddziaływaniem zagrożeń może być większe od przeciętnego, takich jak np. Kobiety w ciąży, młodociani, osoby starsze lub niepełnosprawni?
 • Jakie maszyny i inne urządzenia techniczne są stosowane na stanowisku pracy?
 • Jakie materiały są wykorzystywane w procesach technologicznych?
 • Jakie zagrożenia zidentyfikowano na ocenianych stanowiskach pracy?
 • Jakie środki ochrony są obecnie stosowane w celu ograniczenia związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami ryzyka zawodowego?
 • Czy i jakie wypadki przy pracy zarejestrowano na ocenianych stanowiskach pracy?
 • Jaki jest poziom absencji chorobowej osób pracujących na ocenianych stanowiskach i jakie mogą być jej przyczyny?
 • Jakie wymagania prawa i norm dotyczą ocenianego stanowiska pracy?

Informacje te można zebrać na podstawie analizy:
 • dokumentacji odnoszącej się do wykorzystywanych na stanowisku maszyn i urządzeń,
 • procedur technologicznych i instrukcji robocze,
 • wyników pomiarów czynników zagrażających (szkodliwych i niebezpiecznych, a także uciążliwych), występujących na stanowisku pracy,
 • wyników badań ankietowych odnoszących się do psychospołecznego środowiska pracy,
 • dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych i innych chorób związanych z pracą,
 • dokumentacji dotyczącej szkoleń i badań lekarskich pracowników,
 • rejestrów wypadków i chorób zawodowych,
 • aktów prawnych i norm technicznych,
a także:
 • obserwacji czynności, wykonywanych na stanowisku pracy (np. sprawdzenie, czy praca jest wykonywana zgodnie z ustalonymi procedurami),
 • wywiadów z pracownikami.  

W procesie zbierania informacji można zidentyfikować występowanie niezgodności z wymaganiami obowiązującego prawa, takich jak na przykład brak wymaganych szkoleń pracowników, brak badań lekarskich, brak dokumentów potwierdzających zgodność stosowanych maszyn i urządzeń z wymaganiami bezpieczeństwa, brak wyników pomiarów czynników szkodliwych, które są niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki, brak instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy i/lub zaznajomienia z nimi pracowników, brak informacji o psychospołecznym środowisku pracy itp.

Wynikiem tego etapu oceny ryzyka zawodowego jest zarówno pozyskanie informacji niezbędnych do oceny tego ryzyka, jak i identyfikacja  niezgodności z wymaganiami prawa na analizowanych obszarach.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP