Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Doskonalenie oceny (listy kontrolne) | Listy kontrolne

Doskonalenie oceny ryzyka zawodowego (listy kontrolne)  

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna skutkować zarówno zmniejszeniem liczby wypadków i dolegliwości związanych z pracą, jak i zwiększeniem świadomości występujących w pracy zagrożeń i potrzeby stosowania środków ochrony ograniczających związane z nimi ryzyko zawodowe, a także zwiększeniem wartości przywiązywanej do bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz zaufania do kadry kierowniczej i przedstawicieli pracowników ds. bhp, wpływając w ten sposób na podniesienie kultury bezpieczeństwa.

Aby zwiększyć skuteczność przeprowadzanych w przedsiębiorstwie ocen ryzyka zawodowego warto jest się przyjrzeć, w jaki sposób zostały one zorganizowane i jak są przeprowadzane. Można przy tym wykorzystać opracowane w tym celu listy pytań kontrolnych, które odnoszą się do działań istotnych z punktu widzenia skuteczności oceny ryzyka zawodowego, a mianowicie:
 • wyznaczenie osób do koordynowania i realizacji działań związanych z oceną ryzyka zawodowego,
 • zapewnienie kompetencji osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego,
 • zapewnienie udziału pracowników i kadry kierowniczej w ocenie ryzyka zawodowego,
 • określenie zakresu oceny ryzyka zawodowego,
 • pozyskiwanie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego,
 • identyfikacja zagrożeń,
 • oszacowanie ryzyka zawodowego,
 • wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego,
 • działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego,
 • dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • informowanie o ryzyku zawodowym.
 • monitorowanie skuteczności środków ochrony i przegląd oceny ryzyka zawodowego

Realizacja każdego z wymienionych wyżej działań może być oceniona na podstawie odpowiedzi na zawarte w listach pytania, za pomocą wskaźnika przyjmującego wartości od 0 (w przypadku udzielenia odpowiedzi „nie” na wszystkie pytania odnoszące się do określonego działania) do 10 (w przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” na wszystkie pytania odnoszące się do określonego działania), przy czym:
 • wartość powyżej 9 oznacza bardzo dobrą realizację działań,
 • wartość powyżej 7 do 9 oznacza dobrą organizację działań,
 • wartość 7 i poniżej wskazuje na potrzebę poprawy działań w określonym obszarze, zaś wartość mniejsza od 5 na konieczność tej poprawy.

Planując działania zmierzające do doskonalenia oceny ryzyka zawodowego należy przeanalizować te pytania, na które udzielono odpowiedzi „nie” oraz ustalić: „dlaczego nie?” oraz „co można tu poprawić?”.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP