Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Co to jest ryzyko zawodowe ? | Co to jest ocena ryzyka zawodowego ? | Jakie są cele oceny ryzyka zawodowego ? | Czego wymaga prawo ?


Co to jest ryzyko zawodowe ?

Ryzyko zawodowe jest to ryzyko ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaną pracą. Jest ono konsekwencją występowania zagrożeń i określa prawdopodobieństwo, z jakim mogą one spowodować różnej ciężkości urazy lub zachorowania.

W przepisach prawa (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Natomiast zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy ryzyko zawodowe to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników, powodowanego tym zdarzeniem.

Wszystkie  definicje ryzyka zawodowego, bez względu na sposób ich sformułowania, ujmują  równocześnie dwa elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia urazu, choroby lub  pogorszenia stanu psychofizycznego wskutek   występującego w środowisku pracy zagrożenia (również w przypadku, gdy w  definicji występuje określenie „straty”, odnosi się to do zdrowia pracownika)  oraz ich następstwa. Ryzyko to ponosi pracownik w związku z wykonywaną przez  niego pracą.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93