Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje podstawowe | Jak planować działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego ? | Jak informować pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego ? | Jak monitorować skuteczność stosowanych środków ochronnych ? | Kiedy przeprowadzać przegląd i weryfikację oceny ryzyka zawodowego ?


Jak informować pracowników
o wynikach oceny ryzyka zawodowego ?

Informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą, związanym z nimi ryzkiem zawodowym oraz stosowanych środkach ochrony ograniczających to ryzyko należy, zgodnie z wymaganiami prawa, do podstawowych obowiązków pracodawcy.  

Informowanie  pracowników o ryzyku zawodowym i środkach ochrony stosowanych w celu jego  ograniczenia oznacza w szczególności konieczność przekazania pracownikom  informacji o:
  • zagrożeniach  występujących w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy oraz o możliwych do  wystąpienia niekorzystnych skutkach tych zagrożeń dla zdrowia i życia  pracowników,
  • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z występującymi zagrożeniami.

Przekazując pracownikom  informacje o ryzyku zawodowym i środkach ochrony stosowanych w celu jego  ograniczenia należy zadbać o to, by zostały one przez nich właściwie zrozumiane. Nie  można ograniczyć informowania o ryzyku zawodowym do przekazania pracownikom dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie oceny do podpisania. 

Informacje  dotyczące ryzyka zawodowego można przekazać podczas szkoleń lub zorganizowanych  w tym celu zebrań. Ważne jest zapewnienie, że informacje te będą pamiętane  przez cały czas wykonywania pracy. W tym celu powinny być one okresowo  powtarzane. Przekaz formalny powinien być wzmacniany przez przekazywanie  informacji istotnych dla wykonywania określonych prac w bezpośrednich  kontaktach przedstawicieli kadry kierowniczej, pracowników nadzoru oraz osób  wykonujących zadania służb bhp z pracownikami. 

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP