Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2008 | 2/2008 | 3/2008 | 4/2008 | 5/2008 | 6/2008 | 7-8/2008 | 9/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008


BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 12 (447) GRUDZIEŃ 2008


Ochrona układu oddechowego przed bioaerozolami
Katarzyna Majchrzycka, Agnieszka Brochocka

W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z klasyfikacją i doborem sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolami. Przedstawiono zasady doboru klasy ochronnej filtrów i półmasek filtrujących w zależności od grupy ryzyka według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2000/54/EC. Ponadto zaprezentowano wyniki realizacji projektu celowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego podstawowym celem było opracowanie i wdrożenie do produkcji filtrów i półmasek filtrujących przeznaczonych do stosowania w narażeniu na czynniki biologiczne przenoszone drogą powietrzną. Opracowany sprzęt ochrony układu oddechowego zapewnia wysoką skuteczność wyłapywania cząstek bioaerozolu z przepływającego powietrza w fazie wdechu użytkownika oraz zdolność hamowania rozwoju mikroorganizmów zdeponowanych w czasie użytkowania w materiale filtracyjny (tzn. bioaktywność).

Praca z komputerem przenośnym - laptopy
Marzena Mieszkowska, Joanna Bugajska, Agnieszka Wolska

Komputer przenośny (laptop) jest obecnie coraz częściej stosowany w pracy zawodowej. W artykule przedstawiono ewentualne zagrożenia wynikające z pracy z tym urządzeniem, w szczególności zaś zwrócono uwagę na ryzyko występowania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wśród jego użytkowników. Problem ten jest bowiem nadal postrzegany jako jedno z istotniejszych zagrożeń w środowisku pracy.

Internetowe źródła informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy. Witryna Health and Safety Executive (HSE)
Barbara Szczepanowska

Artykuł jest kontynuacją prezentacji na łamach "Bezpieczeństwa Pracy" najlepszych internetowych źródeł informacji z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Zaprezentowano portal Health and Safety Executive (HSE) z Wielkiej Brytanii, który wg firmy ALEXA jest najczęściej wykorzystywany wśród europejskich rządowych portali związanych z tą tematyką. Omówiono strukturę portalu i zakres zawartych tam informacji. HSE pełni rolę Angielskiego Krajowego Centrum Informacji o BHP (CIS).

Pracownik młodociany w budownictwie - w ocenie uczniów wybranych szkół budowlanych
Lucyna Kapka, Agnieszka Kozłowska, Elżbieta Olewińska, Natalia Pawlas, Krystyna Pawlas

"Tematem opracowania była weryfikacja stanu wiedzy pracowników młodocianych zatrudnionych w przemyśle budowlanym w zakresie wymagań zdrowotnych oraz prawidłowych warunków pracy. Przeprowadzono wywiad ankietowy wśród reprezentatywnej grupy 110 pracowników młodocianych sektora budowlanego. Ankieta zawierała 82 pytania i została podzielona na sześć części (Szkoła, Umowa, Szkolenia, Pracodawca, Miejsce Pracy, Stanowisko Pracy).
Głównymi nieprawidłowościami wskazanymi przez ankietowanych były: brak wyposażenia pracowników w odzież ochronną oraz obuwie robocze, brak wyznaczenia stref niebezpiecznych na budowie, nieprzestrzeganie czasu pracy oraz nieudzielanie urlopu przysługującemu młodocianym i dopuszczanie do prac niedozwolonych pracownikom młodocianym."

Znaczenie elementów systemu zarządzania bhp - w opinii słuchaczy studium podyplomowego
Joanna Ejdys

"Sformalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Occupational Health and Safety Management Systems - OHSMS) stanowią zbiór zasad i powiązanych ze sobą elementów ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniających osiągnięcie celów organizacji w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz otoczenia. W Polsce wymagania systemu zarządzania bhp zostały określone w PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną - wymagania tej normy stanowią podstawę w procesie zewnętrznej certyfikacji.
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych na próbie 202 osób, uczestników studiów podyplomowych "Zarządzanie bhp". Badania dotyczyły oceny wagi wyróżnionych na podstawie PN-N 18001 elementów systemu zarządzania bhp oraz wiedzy niezbędnej w procesie doskonalenia systemu."

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
 Grudzień  2008