Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2008 | 2/2008 | 3/2008 | 4/2008 | 5/2008 | 6/2008 | 7-8/2008 | 9/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (438) MARZEC 2008


Zagrożenie zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w Polsce
Jerzy S. Michalik, Agnieszka Gajek

"Analiza danych GIOŚ o liczbie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii w latach 2002-2006 oraz o liczbie zdarzeń o znamionach poważnej awarii w latach 2003-2006 wykazała, że zakłady "niesevesowskie" stwarzają duże zagrożenie. Świadczy o tym 216 zdarzeń w 730 zakładach "niesevesowskich" (81% wszystkich zdarzeń w zakładach stacjonarnych), podczas gdy w 341 zakładach "sevesowskich" takich zdarzeń było 46 (19%). "Wskaźnik awaryjności" w zakładach "niesevesowskich" jest ponad 3-krotnie wyższy niż w zakładach ZZR i ZDR.
Analiza wykazała dominujące zagrożenie transportu samochodowego w porównaniu z innymi rodzajami transportu niebezpiecznych substancji: 160 zdarzeń - ok. 68% wszystkich zdarzeń w transporcie.
W związku z tym, aktualne staje się opracowanie zaleceń i niezbędnych procedur zarządzania bezpieczeństwem w zakładach "niesevesowskich" oraz w odniesieniu do transportu samochodowego niebezpiecznych substancji. Jest to przedmiotem zadań badawczych, które zostały podjęte w CIOP-PIB w ramach programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" na lata 2008-2010."

Badanie cech użytkowych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem
Agnieszka Wolska, Marek Stefański

Przy wyborze systemu sterowania oświetleniem dla danego budynku, rodzaju pomieszczenia i wykonywanych w nim zadań powinny być brane pod uwagę parametry użytkowe systemu zapewniające pracownikom bezpieczeństwo i komfort widzenia, a nie tylko jego cena i aspekt energooszczędności. Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych wyników badań dwóch systemów sterowania oświetleniem: A (z czujnikiem światła odbitego od płaszczyzny roboczej) i B (z czujnikiem światła dziennego). Porównywanymi cechami użytkowymi obu systemów są: utrzymywanie przez system zadanego poziomu natężenia oświetlenia mieszanego oraz reakcje systemu na zmiany dynamiczne oświetlenia dziennego. Wyniki badań cech użytkowych systemów z różnymi czujnikami światła wskazują na znaczące różnice. Porównując badane cechy użytkowe można stwierdzić, że lepszym, spośród badanych, był systemem cyfrowy B. Charakteryzuje się on większą niezawodnością i szybkością działania, powtarzalnością wysterowania stateczników, dobrym utrzymywaniem zaprogramowanego poziomu natężenia oświetlenia i energooszczędnością. Jednak wybór systemu sterowania oświetleniem zleży od wielu czynników, spośród których najważniejsze zostały przedstawione w artykule.

Dopuszczenie dziecka do zatrudnienia w systemie Europejskiej Karty Społecznej
Katarzyna Łasak

W systemie Europejskiej Karty Społecznej zakazuje się zatrudniać dzieci poniżej 15. roku życia. Zakaz dotyczy każdego rodzaju pracy oraz trybu jej świadczenia. Wyjątek dotyczy pracy lekkiej. Uwzględnia się edukacyjny i integracyjny walor pracy w odniesieniu do młodego człowieka. Przy pracach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wolno zatrudnić dziecko po osiągnięciu wieku wyższego od minimalnego. Sam traktat wyraźnie przewiduje, że młody człowiek musi ukończyć 18 lat, aby znaleźć zatrudnienie przy pracach uznanych za szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Szczególną uwagę zwraca się w ust. 3 art. 7 Karty i Zrewidowanej Karty na sytuację dzieci obowiązkowo uczących się. Zezwala się na ich zatrudnienie, o ile nie pozbawia ono dzieci korzyści związanych ze zdobywaniem wykształcenia. Kładzie się nacisk na zgodność prawa i praktyki państwa z Kartą lub Zrewidowaną Kartą.

Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa
Małgorzata Pośniak, Zbigniew Makles

Prace z użyciem gazów technicznych w butlach należą do prac wyjątkowo niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu pracownika. W zależności od rodzaju gazu zagrożenia te mogą mieć charakter toksyczny, pożarowy i wybuchowy. W artykule zaprezentowano wybrane informacje o gazach technicznych, znakowaniu butli i pojemników, bezpieczeństwie pracy, podstawach detekcji gazów oraz przepisach prawnych dotyczących gazów technicznych i obchodzenia się z nimi.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Marzec 2008