Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2008 | 2/2008 | 3/2008 | 4/2008 | 5/2008 | 6/2008 | 7-8/2008 | 9/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (439) KWIECIEŃ 2008


Ocena energetyczna budynków według dyrektywy 2002/91/WE
Anna Bogdan

"Jakość środowiska wewnętrznego w budynku wiąże się z jego charakterystyką energetyczną budynku. Od 1 stycznia 2009 r. wszystkie nowo powstające budynki, a także niektóre termomodernizowane powinny, przed oddaniem do użytkowania, uzyskać świadectwo energetyczne określające klasę zużycia energii na cele eksploatacji budynku w stosunku do jakości środowiska wewnętrznego, obejmującego jakość powietrza (stężenie zanieczyszczeń, zapachy itp.) oraz środowisko cieplne.
Niniejszy artykuł powstał w celu przybliżenia czytelnikom zmian wynikających z wprowadzenia dyrektywy 2002/91/WE, której celem jest promocja poprawy jakości energetycznej budynków, przy uwzględnieniu typowych dla danego kraju zewnętrznych i wewnętrznych warunków klimatycznych, dzięki czemu możliwe będzie zredukowanie globalnego zużycia energii, a tym samym spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych."

Zagrożenia chemiczne i pyłowe w procesach produkcji wyrobów metalowych
Ewa Gawęda

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące szkodliwych czynników chemicznych oraz pyłów występujących na stanowiskach produkcji wyrobów metalowych. Opisano procesy produkcyjne i materiały stosowane do produkcji. Wskazano czynniki chemiczne, które powinny być przedmiotem pomiarów oraz oceny narażenia zawodowego w poszczególnych grupach procesów.

Wzorce do badania penetracji materiałów filtracyjnych
Krzysztof Makowski

W artykule przedstawiono opracowane wzorce filtracji służące do oceny powtarzalności wskazań aparatury pomiarowej stosowanej do wyznaczania penetracji aerozoli testowych przez materiały filtracyjne stosowane w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Wzorce mogą być stosowane do oceny rezultatów z użyciem zarówno aerozolu chlorku sodu, jak i mgły oleju parafinowego.

Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane
Marek Stefański, Tomasz Strawiński

Wykorzystanie energii elektrycznej do napędu maszyn i urządzeń w zakładach produkujących materiały budowlane jest powszechne. Jest to dominujący nośnik energii, bez którego ich funkcjonowanie praktycznie nie byłoby możliwe. Stąd bezpieczeństwo osób zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach w istotny sposób zależy od stanu maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznej je zasilającej. W artykule przedstawiono najczęstsze nieprawidłowości elektryczne wraz z licznymi przykładami, jak również prawidłowe rozwiązania przedstawionych niezgodności.

Gaśnice w zakładach pracy - parametry (3)
Krzysztof Łangowski

W trzeciej części publikacji na temat gaśnic omówiono najważniejsze dane techniczno-użytkowe, które zamieszczają w swoich materiałach reklamowych ich producenci. Wyjaśniono między innymi, co to jest minimalna skuteczność gaśnicza, zakres temperatur działania, ciśnienie maksymalne, minimalny czas działania itp. oraz w jaki sposób są one ustalane, podając w formie tabelarycznej ich wartości. W artykule wspomniano także o czynnikach napędowych, wymieniając je i porównując właściwości dwu z nich: azotu i ditlenku węgla.

Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw
Małgorzata Suchecka, Andrzej Biernacki

W artykule przedstawiono nowy, opracowany w CIOP-PIB, prosty program komputerowy MIKRO-BHP, wspomagający merytorycznie i funkcjonalnie prowadzenie podstawowych działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Program jest przeznaczony dla małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw zatrudniających poniżej 10 pracowników. Wspomaga on charakteryzowanie warunków bhp na stanowiskach pracy, identyfikowanie zagrożeń zawodowych oraz prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowanie właściwych działań prewencyjnych. Umożliwia także generowanie niezbędnych dokumentów (np. dokumentacji powypadkowej). Zawarte w programie, wyprofilowane branżowo materiały informacyjne dotyczące przepisów prawnych w zakresie bhp, zagrożeń zawodowych oraz związanych z nimi sugerowanych środków prewencyjnych, ułatwiają podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu bhp w firmie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Kwiecień 2008