Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2008 | 2/2008 | 3/2008 | 4/2008 | 5/2008 | 6/2008 | 7-8/2008 | 9/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (436) STYCZEŃ 2008


Zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy (1)
Barbara Krzyśków

W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z ochroną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w zatrudnieniu niepracowniczym. Ponieważ grupa podmiotów wykonujących pracę w tej formie jest bardzo duża i zróżnicowana, w pierwszej części publikacji omówione zostały problemy ogólne związane z zatrudnieniem niepracowniczym, jego kwalifikacja oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego, zaś w drugiej zostanie omówiony zakres ochrony bhp w zatrudnieniu typu administracyjnoprawnego i ustrojowego oraz osób wykonujących pracę w ramach prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej i w ramach wolontariatu.

Ślady pestycydów - niebezpieczne dla człowieka i środowiska
Zbigniew Makles, Wojciech Domański

Chemiczne środki ochrony roślin mają olbrzymie znaczenie w powiększaniu efektywności i jakości produkcji rolnej. Jednak nieracjonalne ich stosowanie wywiera negatywny wpływ na środowisko i człowieka, jest przyczyną wielu chorób oraz zatruć pracowników rolnych i konsumentów produktów spożywczych. Prowadzona w UE strategia zrównoważonego stosowania pestycydów ma doprowadzić do eliminacji zagrożeń jakie związane są z ich stosowaniem. W artykule omówiono uregulowania prawne, kierunki działań zapobiegawczych i ochronnych w zakresie zdrowia człowieka, kryteria klasyfikacji pestycydów oraz problemy kontroli analitycznej śladowych pozostałości pestycydów w żywności na podstawie norm i procedur badawczych. Wskazano kierunki ograniczania zużycia pestycydów.

Wentylacja hybrydowa - rozwiązanie przyszłości w budownictwie
Anna Bogdan

"Obecnie stosowane systemy wentylacji i klimatyzacji są nastawione albo na zapewnienie komfortowego środowiska użytkownikom, albo na minimalizację zużycia energii przez wykorzystanie grawitacyjnego przepływu powietrza poprzez budynek.
Wentylacja hybrydowa, opracowana jako połączenie najistotniejszych zalet wentylacji naturalnej i mechanicznej, jest rozwiązaniem, które jednocześnie stwarza przyjazne człowiekowi środowisko pracy i umożliwia dostosowanie działania systemu do zmiennych warunków klimatycznych, a w konsekwencji - do racjonalizacji zużycia energii na cele eksploatacji budynku.
W artykule opisano możliwości zastosowania wentylacji hybrydowej, a także przedstawiono kilka wybranych przykładów budynków wyposażonych w system wentylacji hybrydowej."

Odpady komunalne i przemysłowe - charakterystyka, zagrożenia
Dorota Kondej

Wraz ze wzrostem poziomu życia poważnym problemem stają się odpady powstające w wyniku działalności bytowej i przemysłowej człowieka. Szczególne zagrożenie stwarzają odpady, które w swoim składzie zawierają metale (w tym metale ciężkie) i ich związki. W artykule scharakteryzowano odpady komunalne i przemysłowe zawierające metale, zasady gospodarki odpadami i zagrożenia zdrowotne wywołane przez odpady niebezpieczne.

Gaśnice w zakładach pracy - rodzaje, oznakowanie, konstrukcje i działanie (2)
Krzysztof Łangowski

W drugiej części publikacji na temat podręcznego sprzętu przeciwpożarowego zostały przedstawione kolejne aspekty dotyczące gaśnic, ich rodzaje ze względu na zastosowany środek gaśniczy i przeznaczenie oraz umiejscowienie czynnika napędowego. Omówiono także sposób oznakowania stosowany przez producentów krajowych oraz konstrukcję i działanie tych urządzeń.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Styczeń 2008