Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2007 | 2/2007 | 3/2007 | 4/2007 | 5/2007 | 6/2007 | 7-8/2007 | 9/2007 | 10/2007 | 11/2007 | 12/2007

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 5 (428) MAJ 2007


Ocena właściwości ochronnych środków ochrony indywidualnej w warunkach użytkowania oraz reprezentatywności metod badań
Alain Mayer

Ocena laboratoryjna właściwości ochronnych i użytkowych środków ochrony indywidualnej w wielu przypadkach pozostaje raczej teoretyczna. Znormalizowane metody badań, przyjęte i wykorzystane jako podstawa oceny, bardzo często mają charakter empiryczny i uproszczony. Często był to jedyny sposób umożliwiający przeprowadzenie powtarzalnych, odtwarzalnych i niepotrzebnie kosztownych badań. Pomimo to, często dają one zawyżone wyniki, Środki ochrony indywidualnej, które uzyskały pozytywne wyniki wszystkich badań laboratoryjnych, mogą w rzeczywistych warunkach użytkowania wydawać się mniej skuteczne i wygodne niż oczekiwano. Aby ograniczyć te rozbieżności, należy starać się skorelować wyniki uzyskane w laboratorium z wynikami uzyskanymi w warunkach użytkowania. Różnice powstają głównie wtedy, kiedy właściwości środków ochrony indywidualnej są ściśle powiązane z morfologicznymi i psychofizjologicznymi cechami przyszłych użytkowników oraz bardzo zróżnicowanym charakterem zadań, jakie mogą wykonywać. W artykule omówiono wyniki badań skuteczności środków ochrony indywidualnej słuchu, tzw. ochronników słuchu. Rezultatem tych badań jest zalecenie udoskonalenia procedury badania lub wprowadzenia współczynników korygujących wyniki podawane przez producentów.

Kształtowanie świadomości narażenia na hałas - interaktywne narzędzie internetowe
Etbin Tratnik

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych Republiki Słowenii opracowało narzędzie, którego celem jest poszerzanie świadomości dotyczącej narażenia na hałas. Narzędzie jest przeznaczone dla niefachowców, osób nie posiadających większej wiedzy o hałasie. Tematy obejmują informacje o hałasie, zagrożeniach w miejscu pracy, definicje istotnych parametrów hałasu, dane dotyczące interaktywnego miernika hałasu itd. Spopularyzowanie tego narzędzia ma na celu zwiększenie zainteresowania społecznego problemem ograniczania hałasu. Do prezentacji wykorzystano postać mima, który ułatwia zrozumienie tej tematyki m.in. przez. powiązanie tekstów z czynnościami fizycznymi, motywowanie użytkowników do interpretowania tekstów, a wreszcie wzmacnia efekt przez przedstawienie hałasu za pomocą jego przeciwieństwa, a mianowicie "niemej prezentacji". Z opisanym narzędziem można zapoznać się pod adresem: http://et2005.mddsz.gov.si/

Drgania i hałas w pojazdach drogowych
Piotr Kowalski

W artykule przedstawiono ocenę drgań mechanicznych i hałasu działających na kierowców różnych pojazdów drogowych. Oceny dokonano na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych. Badania na wybranych stanowiskach pracy wykazały porównywalne narażenia pochodzące od drgań działających przez kończyny górne i od drgań działających w sposób ogólny. W większości przypadków zarejestrowane poziomy hałasu były poniżej wartości dopuszczalnej (NDN). Mimo że drgania jak i hałas nie przekraczały wartości dopuszczalnych, pracownicy uskarżali się na dolegliwości związane z działaniem czynników wibroakustycznych. Metody oceny podane w odpowiednich normach nie pozwalają przy określaniu ryzyka zawodowego na uwzględnienie łącznego oddziaływania drgań i hałasu występujących jednocześnie.

Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny
Jerzy S. Michalik

Przedstawiono i przedyskutowano ilościową definicję poważnej awarii, ustanowioną przez polskie przepisy. Na podstawie oficjalnych danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przedstawiono informacje o wielkości zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi w Polsce (stan na koniec 2005 r.). Na podstawie danych Komisji Europejskiej (także omówionych w artykule), potencjał zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi sytuuje Polskę w czołówce państw UE. Przedstawiono informacje o poważnych awariach, jakie wydarzyły się w Polsce w 2005 r. oraz skrótowe opisy wybranych kilkunastu poważnych awarii.

Określanie warunków komfortu termicznego w pomieszczeniach za pomocą wskaźników PMV i PPD
Iwona Sudoł-Szopińska, Anna Chojnacka

Komfort termiczny jest, obok m.in. jakości powietrza wewnętrznego, poziomu hałasu, czy np. wystroju wnętrza, istotnym elementem pozytywnego odbioru otaczającego środowiska. Z uwagi na stale wydłużający się czas spędzany, zarówno w życiu zawodowym, jak i pozazawodowym w pomieszczeniach, w których warunki środowiska są sztucznie kształtowane przez urządzenia klimatyzacyjne, niezbędne jest zaprojektowanie parametrów powietrza wewnętrznego w taki sposób, aby przebywanie w nich nie prowadziło do zaburzeń zdrowotnych (np. zespół chorego budynku - Sick Building Syndrome).
W artykule przedstawiono metodę oceny pomieszczeń pod względem komfortu cieplnego, na podstawie normy PN-EN ISO 7730:2006: Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego. W sposób praktyczny zilustrowano prowadzenie takiej oceny na przykładzie pomieszczenia biurowego.

Kierowcy zawodowi poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2002-2004 - wybrane aspekty
Krystyna Zużewicz, Anna Łuczak, Maria Konarska

W artykule przedstawiono dane GUS dotyczące kierowców zawodowych poszkodowanych w wypadkach przy pracy podczas kierowania pojazdami mechanicznymi w latach 2002-2004. Dane te przeanalizowano w aspekcie wieku i stażu pracy kierowców oraz rodzaju pojazdu. Spośród 641 poszkodowanych podczas kierowania środkiem transportu, największą grupę stanowili kierowcy w wieku 40-49 lat, kierowcy samochodów ciężarowych - 38,8%, a autobusów - 33,4%. Statystyki te różnie kształtują się w zależności od sektora, w którym pracują kierowcy. Zwraca uwagę także zróżnicowanie stażu pracy poszkodowanych kierowców - w sektorze prywatnym: do 2 lat, w publicznym: 10-19 lat pracy. Dane te mogą posłużyć do określania kierunków działań profilaktycznych wśród kierowców.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
        Maj 2007