Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2007 | 2/2007 | 3/2007 | 4/2007 | 5/2007 | 6/2007 | 7-8/2007 | 9/2007 | 10/2007 | 11/2007 | 12/2007

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (425) LUTY 2007


Ocena skuteczności działań w zakresie doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach
Zofia Pawłowska

Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinno prowadzić do zwiększenia jego skuteczności, wyrażającego się zarówno poprawą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu działań realizowanych w procesie doskonalenia na wybrane mierniki funkcjonowania przedsiębiorstwa i wskazano te działania, których realizacja ma największy wpływ na zwiększenie skuteczności zarządzania.

Metoda badania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych
Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, Elżbieta Jankowska

W artykule zaprezentowano przyczyny i charakterystykę typowych warunków ekspozycji pracowników biurowych na pola elektromagnetyczne. Omówiono zasady ograniczania ekspozycji zawodowej i pozazawodowej, ustalone krajowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami dyrektyw europejskich. Podano wymagania odnośnie do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych i zasady interpretacji ich wyników. Przeanalizowano także warunki umożliwiające odstąpienie od wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych na stanowisku pracy w budynkach biurowych.

Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach środowiska zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ
Iwona Sudoł-Szopińska, Anna Chojnacka

Ocena narażenia pracowników na oddziaływanie środowiska zimnego jest przeprowadzana za pomocą dwóch wskaźników: WCI (wind chill index) oraz IREQ (required clothing insulation), z których pierwszy opisuje wpływ miejscowego chłodzenia organizmu przez zimny strumień powietrza, drugi zaś określa izolacyjność cieplną odzieży ochronnej, wymaganą w celu zapobiegania oziębieniu całego ciała. W artykule przedstawiono metodę oceny obciążenia środowiskiem zimnym na przykładzie stanowiska pracy w chłodni, opierając się na obowiązującej normie PN-87/N-08009 Ergonomia. Środowiska zimne. Metoda oceny ujemnego obciążenia termicznego oparta na wskaźnikach WCI i IREQ oraz wg procedury obliczeniowej zawartej w raporcie technicznym ISO/TR 11079:1993 Evaluation of cold environments - Determination of required clothing insulation (IREQ). Na podstawie praktycznego przykładu wskazano na różnice obliczeniowe szacowanego ryzyka uzyskiwane przy postępowaniu zgodnym z wytycznymi powyższych norm.

"STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie"
Małgorzata Piętka, Andrzej Biernacki

W artykule przedstawiono propozycję rozbudowanej wersji systemu STER 6.5, pod nazwą STER 6.5 SP wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, przeznaczonego do wykorzystywania w jednostkach organizacyjnych zatrudniających zarówno pracowników cywilnych jak i funkcjonariuszy. Wersja specjalna systemu STER 6.5 została rozbudowana m.in. o listę specyficznych zagrożeń związanych z pełnieniem służby przez funkcjonariuszy, o metodykę oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem tych zagrożeń oraz o nowy moduł ANALIZA, umożliwiający zestawianie i analizowanie w obrębie rozbudowanej hierarchicznie organizacji danych zagregowanych nt. zagrożeń zawodowych, przedsięwziętych środków prewencji oraz wypadków przy pracy z uwzględnieniem wybranych pomiędzy nimi zależności.

Metale ciężkie - korzyści i zagrożenie dla zdrowia i środowiska
Dorota Kondej

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania metali ciężkich w środowisku życia i pracy człowieka. Scharakteryzowano wybrane metale ciężkie niezbędne dla zdrowia człowieka oraz toksyczne metale ciężkie. Opisano objawy zatrucia wybranymi metalami ciężkimi oraz sposoby zapobiegania im.

Oczyszczanie sprężonego powietrza z rozpylonego oleju metodą bezwładnościowego wytrącania
Kazimierz Bednarek

W artykule przedstawiono opracowany i wypróbowany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie sposób oczyszczania sprężonego powietrza z rozpylonego oleju metodą bezwładnościowego wytrącania, którego skuteczność może dochodzić do 97%. Opisano sposób wykonania i wyniki doświadczalnych badań oczyszczania sprężonego powietrza tą metodą - laboratoryjnych i w zakładzie przemysłowym, w których uzyskano skuteczność odolejania wynoszącą około 94%.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Luty 2007