Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2007 | 2/2007 | 3/2007 | 4/2007 | 5/2007 | 6/2007 | 7-8/2007 | 9/2007 | 10/2007 | 11/2007 | 12/2007

BEZPIECZEŃSTWO PRACY  NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (429) CZERWIEC 2007


Telepraca - nowe problemy prawne do rozwiązania
Barbara Krzyśków, Maria Konarska

Telepraca jest formą organizacji i/lub wykonywania pracy, za pomocą technologii informatycznej, w związku z umową o pracę/zatrudnieniem, gdzie praca, która mogłaby być wykonywana w siedzibie pracodawcy, jest świadczona poza nią, na podstawie stałych zasad. W wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji prawnej telepracownika wskazane jest konkretyzowanie praw i obowiązków stron stosunku pracy specyficznych dla tej formy organizacji pracy, a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim w układach zbiorowych i w umowach o pracę.

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych atmosferą wybuchową
Wojciech Domański, Zbigniew Makles

Palne substancje chemiczne tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Do zainicjowania wybuchu są niezbędne trzy elementy (składowe): paliwo, źródło zapłonu i utleniacz. Utleniaczem w powietrzu jest tlen. W artykule przedstawiono zasady identyfikacji zagrożenia wybuchem, klasyfikacje stref wybuchowych, klasyfikacje źródeł zapłonu, kryteria klasyfikacji urządzeń pracujących w środowisku atmosfery wybuchowej oraz zasady postępowania przy ocenie ryzyka na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Komfort termiczny w pomieszczeniach biurowych w aspekcie norm
Anna Chojnacka, Iwona Sudoł-Szopińska

"Zapewnienie pracownikom poczucia komfortu cieplnego poprzez regulację odpowiednich parametrów środowiska pracy przekłada się, m.in. na zmniejszenie liczby popełnianych błędów, ograniczenie liczby wypadków oraz chorób zawodowych, a także poprawę wydajności pracy oraz jakości produktów i usług. Dokument przygotowany przez Centrum Tematyczne Research on Work and Health Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wykazał, że dyskomfort termiczny jest identyfikowany jako jeden z głównych fizycznych czynników ryzyka w środowisku pracy. W 2005 roku w warunkach mikroklimatu gorącego zatrudnionych było 17,4 tys., zimnego - 18,3 tys. pracowników w Polsce.
W tym artykule przedstawiono możliwości analizy środowiska pracy pod względem komfortu termicznego, na podstawie norm: PN-78/B-03421, PN-ISO 7730:2006(U), prEN 15251. Zwrócono przede wszystkim uwagę na ich aspekt praktyczny, tzn. możliwość projektowania budynków i pomieszczeń spełniających wymagania komfortu cieplnego oraz ocenę komfortu termicznego pomieszczeń."

Badania wpływu porowatości materiałów filtracyjnych na proces filtracji aerozoli cieczy
Tomasz Jankowski

Włókninowe materiały filtracyjne znajdują szerokie zastosowanie w filtrach powietrza systemów wentylacji. Prognozowanie zastosowania filtrów powietrza do ochrony człowieka powinno uwzględniać zachowanie najkorzystniejszych warunków filtracji cząstek aerozoli przy zróżnicowaniu stężeń aerozoli obecnych w środowisku pracy oraz różnych prędkościach przepływu aerozolu w systemach wentylacji. W artykule przedstawiono wyniki badania oporów przepływu i skuteczności w procesie filtracji cząstek aerozolu cieczy przez włókninowe materiały filtracyjne, w aspekcie lokalnych zmian wielkości porów we włókninach.

Azbest - jak ograniczać ryzyko - Podręcznik dobrych praktyk
Mieczysław Foltyn

W artykule omówiono Azbest - Podręcznik dobrych praktyk opracowany przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), przeznaczony dla pracodawców, pracowników i inspektorów pracy. Podręcznik został przetłumaczony i wydany przez Główny Inspektorat Pracy. Przedstawione w nim dobre praktyki mają służyć zmniejszaniu narażania na kontakt z azbestem w środowisku pracy. Autor omówił treść podręcznika, podając przykład procedury, której zastosowanie może zmniejszyć narażenie na azbest podczas jego usuwania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Czerwiec 2007