Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wykładowcy | Specjaliści | Specjaliści ds. pomiarów | Auditorzy | Konsultanci | Konsultanci BHP w MŚP

Kryteria certyfikacji kompetencji konsultantów w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

O certyfikat kompetencji konsultanta  w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mogą ubiegać się osoby, które:

- ukończyły studia wyższe poszerzone o studia podyplomowe z zakresu BHP

lub

- ukończyły studia wyższe techniczne lub uniwersyteckie o profilu nauk ścisłych ze specjalnością BHP

lub

- ukończyły studia wyższe oraz specjalizuja się w dziedzinie BHP

oraz

  • posiadają co najmniej trzy lata stażu pracy w charakterze pracownika wykonujacego czynności kontrolne związane z BHP lub wykonujacego i wdrażajacego prace naukowo-badawcze z dziedziny BHP
  • a także uczestniczyły w auditach systemów zarządzania BHP w okresie ostatnich 2 lat obejmujacych co najmniej 3 audity trwajace co najmniej 6 dni
  • oraz udokumentują przeprowadzenie wykładów na szkoleniach lub wygłoszenie referatów na seminariach w dziedzinie BHP w łącznej liczbie co najmniej 4 godz. w ostatnim roku działalności,
  • udokumentują aktywne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i sympozjach związanych z problematyką BHP w ostatnich dwóch latach działalności,
  • ukończyły szkolenie z zakresu zaawansowanych metod i systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w wymiarze co najmniej 45 godz.,
  • przeprowadziły konsultacje wspomagające przedsiębiorstwa we wdrażaniu lub doskonaleniu elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w wymiarze co najmniej 20 godz.

Ważność certyfikatu kompetencji konsultanata w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest odnawiana co 3 lata.

Mogą być uznawane zaświadczenia o szkoleniach ukończonych w jednostkach edukacyjnych znajdujących się w "Rejestrze jednostek edukacyjnych" prowadzonym w Ośrodku Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania.

Zaświadczenia o szkoleniach, ukończonych w jednostkach edukacyjnych o uznanych przez CIOP - PIB kompetencjach rozpatrywane są na mocy podpisanych umów.

Ponowna certyfikacja

Certyfikat kompetencji konsultanta w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higienyąpracy jest odnawiany co 3 lata.

Warunkiem  ponownej certyfikacji kompetencji jest:
  • przedłożenie dokumentów poświadczących podwyższaniekwalifikacji przez osobę o certyfikowanych kompetencjach konsultanta w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w jednostkach o uznanych przez Ośrodek w okresie ważności certyfikatuy
  • potwierdzenie, w wyniku nadzoru sprawowanego przez Ośrodek, przestrzegania przez konsultanta w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymagań będących podstawą przyznanego mu certyfikatu
  • brak uzasadnionych skarg, zgłaszanych do Ośrodka, na poziom wiedzy i umiejętności osoby o certyfikowanych kompetencjach oraz nadużywanie przez nią uprawnien w celu świadomego wprowadzania w błąd usługobiorów
  • aktywne uczestnictwo posiadacza certyfikatu jako konsultanta sysyemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w konsultacjach przeprowadzonych co najmniej w 3 przedsiębiorstwach w czasie trwania ważności certyfikatu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP