Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O kryteriach | Szkolenia specjalistyczne

Kryteria certyfikacji kompetencji specjalistów ds. pomiarów parametrów warunków pracy

Przyznawane są certyfikaty kompetencji osobom specjalizującym się w pomiarach środowisku pracy w zakresie:
  • drgań mechanicznych,
  • pomiarów akustycznych
  • czynników chemicznych i pyłów,
  • obciążenia i komfortu termicznego,
  • oświetlenia elektrycznego i dziennego.

O certyfikat kompetencji specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy mogą ubiegać się osoby, które:

- mają ukończone studia wyższe lub policealne studium dla techników
  bezpieczeństwa i higieny pracy i 2 lata pracy w zakresie pomiarów parametrów
  warunków pracy

lub

- mają średnie wykształcenie techniczne lub biologiczne lub średnie wykształcenie
  ogólne uzupełnione o studium policealne z zakresu odpowiadającego wnioskowi
  i co najmniej 4-letni staż pracy w zakresie pomiarów parametrów warunków pracy

oraz

- ukończyli specjalistyczne szkolenie związane tematycznie z pomiarami
  parametrów warunków pracy w wybranym zakresie,
- zaliczą sprawdzian teoretyczny i praktyczny związany tematycznie z pomiarami
  parametrów warunków pracy w wybranym zakresie
- przedstawią przykładowe sprawozdania z badań parametrów warunków pracy w wybranym zakresie
- dysponują i przedstawią do oceny:
*aparaturę pomiarową z opisem nazwy, typu, dokładności pomiaru,
*dokumenty potwierdzające status wzorcowania i/lub sprawdzania,
*dokumentację odnośnie do własności, leasingu, wynajmu stałego,
*opis sposobu przechowywania i zapewnienia spójności pomiarowej, wzorce odniesienia/kalibratora,
*udokumentowany nadzór metrologiczny aparatury do badań i pomiarów (poprawne świadectwo wzorcowania lub sprawdzania, harmonogram wzorcowań/sprawdzeń), okresowy przegląd i konserwacja).

Uznawane są zaświadczenia o szkoleniach ukończonych w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku o wydanie certyfiaktu kompetencji, w jednostkach edukacyjnych uwzględnionych w "Rejestrze jednostek edukacyjnych", prowadzopnym w Ośrodku.

Ważność certyfikatu kompetencji specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy jest odnawiana co 6 lat.

Ponowna certyfikacja

Certyfikat kompetencji specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy jest odnawiany co 6 lat.

Warunkiem  ponownej certyfikacji kompetencji jest:
  • przedłożenie dokumentów poświadczających podwyższanie kwalifikacji przez osobę o certyfikowanych kompetencjach specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy w jednostkach edukacyjnych uznanych przez Ośrodek w okresie ważności certyfikatu
  • potwierdzenie, w wyniku nadzoru sprawowanego przez Ośrodek, przestrzegania przez specjalistę ds. pomiarów parametrów warunków pracy wymagań będących podstawą przyznanego certyfikatu
  • brak uzasadnionych skarg, zgłaszanych do Ośrodka, na poziom wiedzy i umiejętności osoby o certyfikowanych kompetencjach oraz nadużywanie przez nią uprawnień w celu świadomego wprowadzania w błąd usługobiorców
  • kontynuowanie przez posiadacza certyfikatu działalności związanej z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatem tj.przedstawienie do oceny dokumentacji wykonanych przez siebie 2 pomiarów
  • przedstawienie do oceny aktualnej dokumentacji sprzętu pomiarowego zawierajacej: oips aparatury pomiarowej z opisem nazwy, typu, dokładności pomiaru, dokumenty potwierdzające status wzorcowania i/lub sprawdzania, dokumentację odnośnie do własności, leasingu, wynajmu stałego, opis sposobu przechowywania i zapewnienia spójności pomiarowej, wzorce odniesienia/kalibratora, udokumentowany nadzór metrologiczny aparatury do badań i pomiarów (poprawne świadectwo wzorcowania lub sprawdzania, harmonogram wzorcowań/sprawdzeń, okresowy przegląd i konserwacja).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP