Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Dobór środków ochrony indywidualnej - materiały informacyjne | Grupy czynników szkodliwych | Typy środków ochrony indywidualnej | Zasady znakowania | Tematy badawcze - streszczenia | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP)


Dobór środków ochrony indywidualnej - Artykuły


Ochrony rąk stosowane podczas prac wykonywanych nożami ręcznymi
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2005, str. 38-41

mgr inż. Agnieszka Andrzejewska,
mgr inż. Katarzyna Szczecińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule omówiono zagadnienia dotyczące stosowania ochron rąk przy pracach, podczas wykonywania których występuje ryzyko ukłuć i przecięć nożami ręcznymi. Omówiono rodzaje stosowanych ochron rąk, tj. rękawic ochronnych i ochron ramion, z wyszczególnieniem różnych ich typów i konstrukcji. Przedstawiono podstawowe informacje przydatne przy doborze, jak również stosowaniu ochron rąk przeznaczonych do prac nożami ręcznymi.

Dobór warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych - wytyczne dla projektantów
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2005, str. 10-13

dr inż. Anna Kaczmarska,
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Engel
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
dr inż. Jan Sikora
Akademia Górniczo-Hutnicza
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Hałas niskoczęstotliwościowy jest zwykle bardzo słabo redukowany przez typowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w zakresie niskich częstotliwości oraz zalecenia dla projektantów dotyczące prawidłowego doboru warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w tym zakresie.

Ochronniki słuchu - przepisy, rozwiązania konstrukcyjne, metody doboru
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 4/2005, str. 2-5

dr inż. Ewa Kotarbińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


W artykule przedstawiono podstawy prawne dotyczące stosowania ochronników słuchu, zawarte w rozporządzeniach krajowych oraz w dyrektywie europejskiej. Omówiono konstrukcje klasycznych nauszników i wkładek przeciwhałasowych oraz nowoczesnych ochronników słuchu z układami elektronicznymi. Zdefiniowano wielkości charakteryzujące skuteczność działania ochronników słuchu oraz omówiono standardowe metody doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas. Opisano wpływ przerw w stosowaniu ochronników słuchu na skuteczność ochrony.

Wskaźnik ochrony - podstawowe kryterium doboru sprzętu ochrony układu oddechowego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2003, str. 25-27

dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Autorka omawia początkowy etap prac zmierzających do ustalenia procedury doboru skuteczności sprzętu ochrony układu oddechowego, opartej na wskaśniku ochrony. W artykule przedstawiono kierunki badań prowadzonych w UE i w USA oraz założenia do krajowego programu badań ukierunkowanych na wyznaczenie wartości wskaśników ochrony różnych typów sprzętu.

Jak zmniejszyć dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2003, str. 23-24

dr inż. Grażyna Bartkowiak,
Dariusz Błażejewski
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


Szczelna (barierowa) odzież ochronna jest bardzo często źródłem obciążenia cieplnego jej użytkownika, gdyż utrudnia odprowadzanie potu i wymianę ciepła oraz pary wodnej między ciałem i otoczeniem. Dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez stosowanie pod nią odpowiedniej odzieży podbarierowej. Najlepsze właściwości pod względem kształtowania korzystnego mikroklimatu przy skórze użytkownika wykazuje odzież podbarierowa,wykonana z dwuwarstwowej dzianiny poliestrowo-wiskozowej.

Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2002, str. 21-24

mgr. inż. Joanna Kurpiewska,
dr Krzysztof Benczek
Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy


Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych -kremach, żelach i emulsjach.Wartykule przedyskutowano stosowane metody badania, oznaczania i klasyfikacji preparatów chroniących przed UVA i UVB.

Dobór środków ochrony indywidualnej w profilaktyce zespołu wibracyjnego
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 9/2002, str. 10-12

dr inż. Jolanta Koton,
dr inż. Piotr Kowalski
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W artykule przedstawiono wyniki badań skutecznoúci ochrony wnoszonej przez wybrane rękawice antywibracyjne przy ich zastosowaniu do prac różnymi narzędziami ręcznymi. Wykazano, że rękawice antywibracyjne są pomocnym úrodkiem w profilaktyce zespołu wibracyjnego, choć nie zawsze ograniczają ryzyko zawodowe pojawienia się tej choroby do poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę zdrowia. Wykazano też, że rękawice antywibracyjne powinny być dobierane do narzędzi lub ich typów.

Odzież ostrzegawcza - wymagania i ocena materiałów
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 6/2002, str. 20-23

mgr. inż. Adam Pościk,
mgr. inż. Krzysztof Łężak
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Zagrożenia związane z potrąceniem przez pojazdy samochodowe należą do najpoważniejszych, ze względu na ciężkość następstw. Jednym ze skutecznych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg jest poprawa ich widzialności, przez zastosowanie odzieży ostrzegawczej. Zadaniem tego typu odzieży jest wizualne sygnalizowanie obecności jej użytkownika o każdej porze dnia oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdu, światłem latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi na drogach miejskich. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji odzieży ostrzegawczej oraz właściwości fotometrycznych stosowanych materiałów.

Przemysłowe hełmy ochronne a zabezpieczenie głowy przed uderzeniami bocznymi
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/2002, str. 10-13

dr inż. Krzysztof Baszczyński
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W publikacji przedstawiono problematyką wypadków przy pracy związanych z uderzeniami w głową człowieka nastąpującymi z kierunków bocznych. Zaprezentowano, opracowaną w CIOP, metodyką badań zdolnoúci amortyzacji i odpornoúci na przebicie przemysłowych hełmów ochronnych poddawanych uderzeniom bocznym. Omówiono uzyskane wyniki badań, których obiektami były powszechnie stosowane w Polsce hełmy ochronne, dokonano ich oceny i wskazano na metody poprawy parametrów ochronnych.

Alergia na lateks u pracowników służby zdrowia i możliwości jej ograniczania
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2002, str. 4-7

dr inż. Wiesława Kamińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Zwulkanizowany lateks kauczuku naturalnego jest znany jako powszechnie stosowany i doskonały materiał barierowy dla zakażeń przenoszonych przez krew, takich jak HIV i wirusy zapalenia wątroby typu B i C. Z jego stosowaniem wiąże siÍ jednak wiele problemów, z których najważniejszym jest możliwość rozwoju natychmiastowej nadwrażliwości na białka lateksu. Niniejszy artykuł stanowi przegląd prac badawczych, dotyczących występowania i ograniczania reakcji alergicznych na rękawice lateksowe u pracowników służby zdrowia.

Komputerowe metody doboru ochronników słuchu - program DOBOS3
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2002, str. 9-11

mgr. inż. Dariusz Puto,
dr inż. Ewa Kotarbińska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Prawidłowy dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na jest bardzo istotnym elementem w procesie ochrony słuchu pracowników stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu. W niniejszym artykule przedstawiono trzy metody doboru ochronników słuchu (dokładną, HML i SNR) zdefiniowane w normach PN-EN 458 i PN-EN 24869-2 oraz aspekty dotyczące środowiska pracy oraz indywidualnych cech docelowego użytkownika wyselekcjonowanych ochronników słuchu. Ponadto przedstawione zostały przykłady doboru ochronników słuchu wymienionymi metodami przy wykorzystaniu nowego programu doboru ochronników słuchu DOBOS3.

Środki ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2001, str. 3-5

dr inż. Katarzyna Majchrzycka
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W artykule przedstawiono w sposób bardzo syntetyczny wymagania, kryteria ochronne oraz skuteczność środków ochrony układu oddechowego i kompletnych ochron. Opisano również przykładowe zestawy środków ochronnych przed szczególnie niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi. Wskazano na potrzebę opracowania ochron indywidualnych do celów ewakuacji dla dzieci i niemowląt.

Kombinezony ochronne. Szczelność warunkiem skuteczności ochrony
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/2001, str. 7-9
Właściwy sposób projektowania czyni z dobrego materiału skuteczny kombinezon ochronny. Szwy wewnętrzne, zewnętrzne lub wzmocnione - czyli sposób zaprojektowania - to czynniki, od których zależy funkcja ochronna jaką musi spełniać kombinezon. Optymalną ochronę gwarantują jedynie kombinezony, które w całości wykazują takie same właściwości bariery ochronnej, jak materiał, z którego są wykonane.

Dobór sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/2001, str. 21-24

dr inż. Krzysztof Baszczyński,
dr inż. Ryszard Korycki
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"Sprzęt uniemożliwiający rozpoczęcie spadania należy do kategorii środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Ideą jego stosowania jest uniemożliwienie osiągnięcia przez użytkownika strefy zagrożonej upadkiem z wysokości.
W skład każdego systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania wchodzą: punkt kotwiczenia, podzespół łączący i uprząż bezpieczeństwa.
W artykule omówiono ideę stosowania, podstawowe zasady doboru poszczególnychs składników oraz przykłady zastosowań."

Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/2001, str. 24-26

dr inż . Ewa Kotarbińska,
mgr. inż. Dariusz Puto
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Przedstawiono właściwości akustyczne i mechaniczne opracowanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy prototypu nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem. Omówiono zasadę działania oraz konstrukcję tych nauszników. Porównano wyniki badań własnych tłumienia dźwięku, poziomów krytycznych HML, siły docisku i ciśnienia poduszek uszczelniających opracowanego prototypu z danymi katalogowymi tych samych parametrów wzoru zagranicznego. Przedstawiono wyniki badań własnych procentowej zrozumiałości mowy w obu wymienionych wzorach nauszników z regulowanym tłumieniem.

Wodoodporne kremy ochronne
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2001, str. 28-30

dr inż. Jolanta Liwkowicz,
dr Krzysztof Benczek,
mgr. inż. Joanna Kurpiewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.

Bezwładne masy kotwiczące
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 3/2001, str. 21-22

dr inż. Krzysztof Baszczyński,
mgr. inż. Zygmunt Zrobek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


"Bezwładne masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokooeci. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. Na skuteczne powstrzymywanie spadania człowieka przez tego typu urządzenie kotwiczące ma wpływ zarówno tarcie `masy` o podłoże, jak i pochłanianie energii zachodzące wewnątrz jej konstrukcji."

Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program doboru środków ochrony indywidualnej DOBÓR
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 2/2001, str. 2-6

mgr. inż. Adam Pościk,
mgr. inż. Andrzej Biernacki
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Postępująca intensywność i wielorakość zagrożeń wymaga ciągłego doskonalenia techniki i organizacji pracy, w tym również bezpośredniej ochrony człowieka. W 1999 r. zanotowano ogółem 98 774 wypadków przy pracy, z czego 528 śmiertelnych, 1323 ciężkich. Ponieważ w Polsce środki ochrony indywidualnej są często traktowane jako jedyne zabezpieczenie, stworzenie narzędzia wspomagającego ich prawidłowy dobór, w postaci programu komputerowego, stanowi ważny element, istotny dla poprawy bezpieczeństwa pracy. (...)

Rękawice wielofunkcyjne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i wodą
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 7-8/2000, str. 30-35

dr inż. Wiesława Kamińska
mgr inż. Agnieszka Andrzejewska
Centralny Instytut Ochrony Pracy


W wielu gałęziach przemysłu warunki pracy należą do szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych. Zatrudnieni tam pracownicy narażeni są na działanie wielu różnych czynników zagrażających ich zdrowiu i życiu. Na działanie różnych zagrożeń narażone są w bardzo dużym stopniu ręce. Według statystyk urazy rąk i nadgarstków stanowią w krajach Europy 25-42% ogólnej liczby wypadków przy pracy. W większości przypadków czynniki szkodliwe działają łącznie np. czynniki mechaniczne, termiczne (niska lub wysoka temperatura) i woda.
Celowość stosowania ochron wielofunkcyjnych o kompleksowo rozbudowanych cechach ochronnych i użytkowych tam, gdzie zagrożenia występują łącznie, jest bezsporna. Przy takim założeniu bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniego współdziałania właściwości ochronnych przeciw poszczególnym czynnikom, aby np. bardzo dobre działanie przeciw jednemu czynnikowi nie pogarszało działania przeciw pozostałym. Sprawą o podstawowym znaczeniu jest również to, aby stosowane ochrony wielofunkcyjne charakteryzowały się wysokim komfortem użytkowania. Nawet najlepsze ochrony -jeżeli będą ciężkie i niewygodne oraz będą utrudniać pracę - nie spełnią swojej roli, ponieważ pracownicy będą unikać ich stosowania.
Właściwości ochronne i użytkowe rękawic oraz możliwości ich zastosowania praktycznego są określone w decydującej mierze rodzajem stosowanych materiałów i sposobem konstrukcji rękawic, który powinien zapewniać właściwą osłonę rąk pracownika stosownie do rodzaju czynnika zagrażającego i lokalizacji miejsca, na które on działa. (...)

Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 12/1999, str. 6-11

dr inż. Krzysztof Baszczyński
mgr inż. Mariusz Karlikowski
mgr inż. Zygmunt Zrobek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Postęp w dziedzinie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jaki dokonał się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, spowodował znaczne rozszerzenie asortymentu wyrobów należących do tej grupy środków ochrony indywidualnej. Wzrosła też ranga właściwego doboru poszczególnych składników sprzętu w celu stworzenia systemu ochronnego, odpowiedniego dla konkretnych zastosowań. Również w grupie wyrobów pełniących funkcję urządzeń kotwiczących można zauważyć coraz większą liczbę rozwiązań konstrukcyjnych, często o specjalistycznym przeznaczeniu. Sytuacja ta stworzyła potrzebę przedstawienia potencjalnym użytkownikom usystematyzowanej informacji na ich temat, obejmującej zarówno zakres, jak i metody stosowania.
Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości składają się z trzech głównych podsystemów pełniących odrębne lecz wzajemnie uzupełniające się role, tak aby łącznie zrealizowane były wszystkie wymagane funkcje systemu ochronnego. Podsystemami tymi są: uprząż (część systemu kontaktująca się bezpośrednio z ciałem użytkownika), podsystem łączący lub łącząco-amortyzujący oraz podsystem kotwiczący (urządzenie kotwiczące). Ten ostatni podsystem bezpośrednio współpracuje z konstrukcją stałą i zawiera punkt lub punkty kotwiczenia dla podsystemu łącząco-amortyzującego. Urządzenia kotwiczące ułatwiają, a często wręcz umożliwiają przyłączenie systemu ochronnego do konstrukcji stałej. Niektóre z nich posiadają liczne dodatkowe funkcje, np. umożliwiają przemieszczanie się pracownika na wysokości lub przyłączanie do elementów konstrukcji stałej, będących poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika. (...)

Rękawice antywibracyjne - ocena skuteczności i zasady doboru do stanowisk pracy
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 11/1999, str. 2-5

dr inż. Jolanta Koton
mgr inż. Janusz Szopa
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Drgania mechaniczne transmitowane do rąk operatorów z różnych narzędzi trzymanych w ręku lub prowadzonych rękami mogą doprowadzić do trwałych zmian chorobowych w organizmie, zwanych zespołem wibracyjnym. Badania epidemiologiczne wykazały ścisły związek przyczynowy między występowaniem u pracowników objawów zespołu wibracyjnego a warunkami pracy, dlatego zespół wibracyjny został uznany w wielu krajach, w tym również w Polsce, za chorobę zawodową. Według Analizy struktury i zapadalności na choroby zawodowe pracowników gospodarki narodowej w Polsce w 1998 roku, uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a opracowanej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi - w 1998 r. zespół wibracyjny stanowił 2,9% wszystkich rejestrowanych chorób zawodowych i znajdował się na liście tych chorób na 6 pozycji. Według tego samego źródła liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia drganiami mechanicznymi wynosiła w 1998 r. około 30 tyś. Mając na uwadze powszechność występowania nadmiernych drgań mechanicznych w środowisku pracy oraz wynikające z tego skutki, konieczne jest eliminowanie lub przynajmniej ograniczanie zagrożenia wynikającego z oddziaływania na pracowników drgań mechanicznych zarówno ze względów społecznych jak i ekonomicznych.
Jednym z możliwych sposobów ograniczania transmisji drgań z uchwytów czy rękojeści narzędzi wibracyjnych do rąk operatorów jest stosowanie materiałów tłumiących na pokrycia czy powłoki rękojeści narzędzi lub też używanie przy pracy z narzędziami rękawic antywibracyjnych.
Od dawna w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych prowadzone są prace nad skonstruowaniem rękawic antywibracyjnych, tj. takich, które tłumiłyby drgania generowane przez narzędzia w możliwie szerokim zakresie częstotliwości. W praktyce jednak do 1996 r. brak było jednoznacznej metody badań rękawic proponowanych do ochrony przed drganiami, a także kryteriów ich oceny. Dopiero w 1996 r. została ustanowiona norma EN ISO 10819, w której sprecyzowano wymagania, jakie powinny spełniać rękawice, aby można je było uznać za antywibracyjne oraz podano metodę ich badań i wymagania dotyczące stanowiska badawczego. Metodę badań rękawic i kryteria ich oceny opisano szczegółowo w Bezpieczeństwie Pracy. (...)

Nauszniki przeciwhałasowe Faser N1, Faser H1
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 10/1999, str. 13-14

mgr inż. Zbigniew Pusłowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Jednym z podstawowych szkodliwych czynników środowiska pracy jest hałas. Narażenie na hałas jest przyczyną głuchoty zawodowej, trwałego nie dającego się rehabilitować inwalidztwa. Głuchota zawodowa znajduje się na pierwszym miejscu na liście chorób zawodowych.
Najszybszym i najłatwiejszym oraz najczęstszym sposobem ograniczania szkodliwego działania hałasu jest stosowanie ochronników słuchu.
W wyniku współpracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych Faser S.A. w Tarnowskich Górach zaprojektowano, opracowano i wdrożono do produkcji nauszniki przeciwhałasowe FASER NI i FASER Hl*)
Nauszniki przeciwhałasowe FASER NI oraz FASER Hl spełniają wymagania dyrektywy europejskiej nr 89/689 EWG oraz polskich wersji norm europejskich PN-EN 352-1 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania oraz PN-EN 352-3 Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe mocowane są do hełmów ochronnych.

*) Są one wynikiem realizacji projektu celowego pt. „Indywidualne ochrony słuchu typu nausznikowego do stosowania w zróżnicowanych warunkach pracy" (nr 8T11E013 96C/3069). (...)

Ergonomia środków ochrony indywidualnej
"BEZPIECZEŃSTWO PRACY - nauka i praktyka" 5/1999, str. 23-25

mgr Anna Marszałek
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Normalizacja europejska dotycząca środków ochrony indywidualnej uzyskała duże znaczenie w 1989 r., gdy Kraje Członkowskie Rady Wspólnot Europejskich przyjęły Dyrektywę Rady, służącą ujednoliceniu praw związanych ze środkami ochron indywidualnych. Definiuje ona jedynie podstawowe wymagania dotyczące zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. Szczegółowe wymagania dla środków ochrony indywidualnej są wyspecyfikowane w zharmonizowanych normach europejskich, które stanowią podstawę dla norm krajowych i powinny być stosowane przy produkcji, testowaniu, certyfikacji i nadzorze rynkowym tych środków.
Jeszcze kilka lat temu niewiele norm Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), dotyczących środków ochrony indywidualnej, związanych było z ergonomią. Opisywały one jedynie jakość warunków bezpieczeństwa.
Tworzenie norm CEN zawierających ergonomiczne wymagania lub zalecenia jest najlepszą drogą do wprowadzenia ergonomicznej jakości środków ochrony indywidualnej polegającej na zapewnieniu wygody i bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny wykazywać zgodność z dyrektywą (89/686/EWG), posiadać znak bezpieczeństwa (CE) uzyskany na podstawie testowania zgodnie z normami CEN dotyczącymi tych środków. (...)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93