Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2013 | 2/2013 | 3/2013 | 4/2013 | 5/2013 | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | 9/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6(501)  CZERWIEC  2013
 


Wyniki badań zmniejszenia natężenia głosu nauczycieli oraz zmniejszenia hałasu tła akustycznego w salach lekcyjnych po wykonaniu adaptacji akustycznej
Witold Mikulski, Izabela Jakubowska

Właściwości akustyczne pomieszczeń do komunikacji werbalnej charakteryzuje się parametrami czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy. Z punktu widzenia nauczyciela istotne jest także, jakie musi być jego natężenie głosu, aby zapewnić akceptowalny poziom komunikacji. W pomieszczeniach o krótszym czasie pogłosu zmniejsza się hałas tła akustycznego, co pozwala nauczycielowi zmniejszyć natężenie głosu, bez pogorszenia jakości komunikacji werbalnej. Wynika to z faktu, że mówiący podświadomie i bezwiednie, reguluje natężenie głosu w taki sposób, aby było ono wyższe o kilkanaście decybeli od poziomu dźwięku A tła akustycznego (tzw. efekt Lombarda).
W artykule przedstawiono wyniki badań, które umożliwiają określenie gęstości rozkładów poziomu dźwięku A podczas lekcji, z których wyznaczono poziom mowy głosu nauczycieli oraz poziom tła akustycznego.

Propozycje zabezpieczeń przeciwhałasowych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych
Krzysztof Kosała, Wiktor M. Zawieska

Eksploatacja odkrywkowych kopalni surowców skalnych niesie ze sobą zagrożenia natury wibroakustycznej zarówno dla pracowników kopalń, jak i mieszkańców okolicznych zabudowań. Hałas, będący jednym z najczęściej występujących czynników ryzyka w środowisku pracy, jest zagrożeniem dla środowiska zewnętrznego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy prace wydobywcze są prowadzone w pobliżu infrastruktury mieszkalnej.
Branża wydobywcza jest związana z wieloma hałaśliwymi czynnościami. M.in. są to: odwierty, prace strzałowe, zgniatanie skał oraz transport surowców wydobytych z kopalni. Operatorzy maszyn górniczych (w tym transportowych), a także serwisujący je specjaliści oraz pracownicy dozoru technicznego są również narażeni na hałas. Jego poziomy przekraczające dopuszczalne normy są często przyczyny chorób zawodowych, zaburzeń mowy oraz wypadków przy pracy.

Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych
Szymon Ordysiński

Statystyczna analiza danych dotyczących wypadków przy pracy umożliwia odpowiednie ukierunkowanie i sformułowanie działań prewencyjnych, poprzez rozpoznanie najbardziej zagrożonych rodzajów prac oraz przebiegu najczęściej występujących wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono wyniki analiz przebiegu najczęściej występujących wypadków przy pracy w grupie zawodowej ślusarzy, która charakteryzuje się najwyższą wypadkowością, oraz zawodów pokrewnych.

Zagrożenia mikrobiologiczne na stanowiskach pracy w archiwach i bibliotekach
Justyna Skóra, Beata Gutarowska, Katarzyna Pietrzak

Ocena zanieczyszczenia drobnoustrojami w archiwach i bibliotekach jest niezbędna w profilaktyce zagrożeń mikrobiologicznych dla trwałości zbiorów oraz zdrowia pracowników.
Celem badań było określenie poziomu i rodzaju zanieczyszczenia mikrobiologicznego w wybranych pomieszczeniach archiwalnych i bibliotecznych. Ponadto dokonano klasyfikacji grzybów ze względu na potencjalną szkodliwość dla pracowników. Przeprowadzone badania ilościowe wykazały zróżnicowaną liczbę drobnoustrojów w powietrzu archiwów i bibliotek w zależności od specyfiki pomieszczenia i rodzaju przechowywanych zbiorów.
Zanieczyszczenie bakteryjne było na niskim poziomie, natomiast stwierdzono podwyższony stopień zanieczyszczenia grzybami.
Częstości izolacji poszczególnych szczepów pozwoliła wytypować mikroorganizmy reprezentatywne dla archiwów i bibliotek: Cladosporium (C. herbarum, C. macrocarpum), Penicillium (P. carneum P. crustosum), Rhizopus nigricans, Aspergillus versicolor, Bacillus pumilus, Micrococcus spp., Staphylococcus lentus. Stwierdzono występowanie grzybów o wysokim wskaźniku zagrożenia – BSL-2: Aspergillus flavus, Aspergillus terreus oraz Paecilomyces variotii.

Ocena wpływu wilgotności powietrza na utrzymywanie stanu naelektryzowania przez tkaniny przeznaczone na odzież ochronną
Jan Maria Kowalski, Anna Mazik, Małgorzata Wróblewska, Grzegorz Brodowski

W artykule opisano wyniki badań wpływu wilgotności powietrza oraz zawartości wody w wybranych materiałach włókienniczych na parametry elektryczne (rezystancja, rezystywność i przenikalność elektryczna oraz czas relaksacji ładunku elektrostatycznego) charakteryzujące ich zdolność do utrzymywania stanu naelektryzowania, w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną. Wykazano, że podstawowy asortyment wyrobów tekstylnych stosowanych w odzieży ochronnej (flanela, drelich, wełna, tkanina z włókna poliestrowego) w rezultacie ich kondycjonowania w temperaturze 23 °C oraz przy wilgotności względnej powietrza zmienianej w przedziale (25-80)% osiąga stan równowagi z zaabsorbowaną wodą w czasie nie dłuższym niż 10 h. Maksymalna zmiana (wzrost) rezystywności badanych materiałów przy przejściu od stanu suchego do stanu równowagi w powietrzu o wilgotności 50% wynosi do 2 rzędów wielkości oraz w powietrzu o wilgotności 80% - do 5 rzędów wielkości.
Stwierdzono, że jako minimalny czas - klimatyzacji / kondycjonowania określonego typu materiałów włókienniczych można skrócić do 12 h, w przeciwieństwie do 48 h wymaganych w wielu normach (np. PN-EN 1149-1).
Znajomość zakresu wpływu wilgotności powietrza na zmianę rezystywności materiału włókienniczego umożliwia dostosowanie kryteriów oceny odpowiednich właściwości wyrobu do stosunkowo łatwo osiągalnych w praktyce warunków klimatycznych [t = (23±2) °C; κ = (50±5)%] i wyklucza potrzebę prowadzenia badań przy bardzo niskiej wilgotności powietrza (12%).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Czerwiec 2013