Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2013 | 2/2013 | 3/2013 | 4/2013 | 5/2013 | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | 9/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA


NR 1 (496)  STYCZEŃ  2013


Podstawowe zasady bhp w magazynach – stan prawny
Barbara Krzyśków

W artykule omówiono obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach. Przedstawiono wymagania i zasady prewencji zmierzającej do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z pracą w magazynie. Przedstawiono również podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie zawarte w obowiązujących przepisach.

Skłonność pracowników i kadry zarządzającej do ponoszenia kosztów na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – badania ankietowe
Małgorzata Pęciłło, Zofia Pawłowska, Maria Antoniak, Andrzej Grabowski

Wartość bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy może być oceniana przede wszystkim na podstawie informacji o ekonomicznych skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą. W dążeniu do określenia, czy i jaką wartość przywiązują pracownicy oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przeprowadzono badanie ich skłonności do ponoszenia kosztów w tym zakresie. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego pn. „An Inquiry into Health and Safety At Work: a European Union Perspective” (HEALTHatWORK), realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum w ramach 7 Programu Ramowego UE.

Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG
Adam Pościk

W artykule omówiono najważniejsze zmiany do dyrektywy 89/686/EWG proponowane przez Komisję Europejską oraz możliwe konsekwencje wynikające z tych zmian dla producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej.

Okulografia w ocenie ergonomicznej stanowisk pracy – przykłady
Joanna Kamińska

W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania okulografii w ergonomii. Rejestrację okulograficzną pod względem oceny pola obserwacji stanowiska pracy przeprowadzono na stanowisku pracy motorniczego tramwaju oraz na stanowisku operatora wózka widłowego w magazynie. W celu oceny zmęczenia narządu wzroku pracowników biurowych przeprowadzona została rejestracja okulograficzna podczas wykonywania testów przed, i po zakończeniu pracy.

Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Agnieszka Wolska, Andrzej Najmiec

W artykule są przedstawione wybrane wyniki badań dotyczących skutków implementacji dyrektywy 90/270/EWG w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe w Polsce. W badaniach oceniono świadomość pracodawców i pracowników w zakresie wymagań dyrektywy i jej praktycznego przełożenia na występujące warunki pracy, skutki zdrowotne i rachunek ekonomiczny (koszty-korzyści). Dokonana ocena była również podstawą do określenia głównych nieprawidłowości praktycznego wdrożenia dyrektywy.

Matematyczne modelowanie i badania symulacyjne zachowania się ludzi podczas ewakuacji z budynków
Robert Kosiński, Andrzej Grabowski

W artykule przedstawiono problemy dotyczące przeprowadzania ewakuacji budynków w przypadkach zagrożenia wywołanego katastrofami budowlanymi, zamachami terrorystycznymi i wybuchami. Opisano metodę matematycznego modelowania procesów ewakuacji i komputerowych badań symulacyjnych. Prezentowany model matematyczny opiera się na równaniach Langevina, które są równaniami ruchu ewakuujących się ludzi. Równania te uzupełnione są o składnik social force, reprezentujący składową mentalną w ruchu ewakuowanych osób, determinowaną głównie przez poczucie poziomu zagrożenia w czasie ewakuacji. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ewakuacji wybranych pojedynczych pomieszczeń i dwóch budynków wielokondygnacyjnych, dla różnych poziomów zagrożenia, oraz przedyskutowano czynniki wpływające na czasy ewakuacji i umożliwiające zminimalizowanie liczby ewentualnych ofiar w ludziach.

Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych jako użyteczne narzędzie pracy dla służby bhp
Elżbieta Łastowiecka-Moras, Joanna Bugajska

W artykule przedstawiono Karty Charakterystyk Zagrożeń Zawodowych, których celem jest stworzenie spójnego opracowania zawierającego kompleksowe dane na temat zagrożeń zawodowych istniejących w poszczególnych zawodach. Informacje zawarte w Kartach mogą być wykorzystywane przez osoby kwalifikujące do szkół nauki zawodu, lekarzy medycyny pracy, lekarzy pierwszego kontaktu, pracowników bhp, doradców zawodowych, organizatorów przemysłu oraz inspektorów pracy.
Dotychczas na stronie internetowej CIOP-PIB zamieszczonych zostało 50 Kart Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, ale w związku z dużym zainteresowaniem Kartami, jako użytecznym narzędziem pracy, lista zawodów dla których powstały karty zostanie poszerzona o kolejne.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Styczeń 2013