Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2013 | 2/2013 | 3/2013 | 4/2013 | 5/2013 | 6/2013 | 7/2013 | 8/2013 | 9/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA


NR 5(500)  MAJ  2013
 


Rękawice dla pracowników służb medycznych – medyczne czy ochronne?
Rafał Hrynyk, Agnieszka Stefko

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rękawic ochronnych, należących do środków ochrony indywidualnej oraz rękawic medycznych stosowanych jako tzw. wyrób podwójnego użycia. Omówiono aktualnie wymagania w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów, w tym normatywnych dla obydwu typów rękawic przeznaczonych do stosowania przez pracowników służb medycznych, w tym ratownictwa medycznego. W artykule opisano podstawowe zagrożenia wynikające z niewłaściwej oceny zużycia rękawic oraz zaprezentowano aktualne rozwiązania umożliwiające sygnalizację uszkodzenia rękawic podczas ich stosowania.

Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego
Tomasz Strawiński

Właściwości ochronne elektroizolacyjnych rękawic i obuwia uzyskane w procesie ich wytwarzania nie są trwałe. Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych w obecności napięcia wymaga okresowej kontroli tych właściwości. Kontrole te powinny obejmować wykonanie badań elektrycznych przez kompetentne laboratorium badawcze. Częstość tych kontroli powinna zostać określona na podstawie wymagań normatywnych, wymagań producenta oraz oceny ryzyka na stanowiskach pracy wymagających stosowania elektroizolacyjnych środków ochrony indywidualnej.

Subiektywna ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego
Edward Kowal, Marek Rybakowski, Grzegorz Dudarski

Niezależnie od wielu szczegółowych uwarunkowań i wymagań w odniesieniu do kształtowania stanowisk pracy kierowców zawodowych – głównie ciężkich samochodów dostawczych typu ciągnik siodłowy z naczepą – kierowcy odczuwają zróżnicowane i znaczne dolegliwości w związku z wykonywaną pracą – prowadzące często do choroby zawodowej. Dolegliwości te wynikają najczęściej z wymuszonej pozycji ciała oraz czasu pracy. Celem przedstawionych w artykule wyników badań jest ocena ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy zawodowego oraz analiza świadomości kierowców dotyczącej czynników i następstw wpływających na choroby ich grupy zawodowej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród kierowców przedsiębiorstw transportowych, w których wykorzystywano różne marki pojazdów i typy naczep. Badaniami objęto 104 kierowców zawodowych.

Interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu
Paweł Górski

Z analizy danych GUS z 2011 roku prawie 53% wszystkich osobozagrożeń związanych ze środowiskiem pracy związanych było z hałasem, a ponad 199 tys. osób pracowało w obecności hałasu przekraczającego dopuszczalne wartości NDN. Także prowadzone badania wykazały, że z powodu niedostatecznej wiedzy o sposobie użytkowania ochronników słuchu ich rzeczywista skuteczność w warunkach użytkowania może być, nawet o kilkanaście decybeli niższa, niż tłumienie dźwięku deklarowane przez producenta tych ochronników. Wzrastająca świadomość społeczna związana ze skutkami oddziaływania hałasu na organizm człowieka oraz jego powszechne występowanie spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na łatwo dostępną wiedzę dotyczącą metod ograniczania hałasu. Mając na uwadze to zapotrzebowanie w CIOP-PIB opracowano projekt systemu szkoleniowego do efektywnej nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu. Zawiera on między innymi multimedialny poradnik na temat środków ochrony indywidualnej słuchu uzupełniony filmami instruktażowymi, szkoleniowe ochronniki słuchu, materiały do ćwiczeń z zakresu prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu, a także oprogramowanie umożliwiające na bieżąco ocenę działań osoby szkolonej.

Zagrożenie emisją czynników chłodniczych stosowanych w technice okrętowej
Włodzimierz Rosochacki, Bogusław Zakrzewski

W artykule omówiono problematykę zagrożenia emisją czynników chłodniczych stosowanych w okrętowych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Dla typowych czynników wskazano zagrożenia oraz konsekwencje ich uwolnień. Przedstawiono przykładowe wyniki badań emisji w odniesieniu do eksploatacji urządzeń chłodniczych funkcjonujących na jednostkach pływających. Dokonano przykładowej oceny negatywnych skutków emisji czynników chłodniczych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Maj 2013