Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Monografie | Oferta | Interesujące odnośniki | Serwis nt. poważnych awarii przemysłowych | Projekty koordynowane

Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego- Aktualne publikacje

 • J.S. Michalik, A. Gajek L. Słomka: Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (1) – prognozy skutków. Bezpieczeństwo Pracy 3 474), 2011 r., s. 15-18
 • J.S. Michalik, A. Gajek, L. Słomka, P. Janik: Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce jako ważna przesłanka do programowania działań ratownictwa medycznego. [W]: Bezpieczeństwo w środowisku pracy. Postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy, s. 469-485. Redakcja naukowa: Jerzy Konieczny. Poznań – Łódź – Inowrocław 2011. (XVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa „Wypadki, awarie i katastrofy w środowisku pracy. Postępy prawno-organizacyjne, inżynierii bezpieczeństwa, medyczne i psychologiczne”, Inowrocław, 19 – 20 kwietnia 2011 r.). Wyd.: Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2011 r., stron 650
 • J.S. Michalik: Zagrożenia poważnymi awariami w zakładach stacjonarnych oraz w transporcie niebezpiecznych substancji chemicznych jako możliwe przyczyny sytuacji kryzysowych. [W:] Ochrona infrastruktury krytycznej, rozdz. Zagrożenia elementów kluczowych infrastruktury państwa – wybrane aspekty w kontekście zarządzania kryzysowego. Praca zbiorowa; redakcja naukowa: A. Tyburska. Wyd.: Wyższa Szkoła Policji, Szczytno, 2010 r., s. 125-141 (17 stron)
 • A. Gajek, J.S. Michalik: Prekursory oraz uprzywilejowane reakcje niekontrolowane mogące spowodować poważne awarie przemysłowe o największym ryzyku powstawania toksycznych PCDDs oraz PCDFs. Przemysł Chemiczny 89, 5, 2010 r., s. 747-752
 • A. Gajek, J.S. Michalik: Obliczeniowa metoda prognozowania i ocena możliwości powstawania PCDDs oraz PCDFs podczas pożarowego scenariusza poważnych awarii przemysłowych. Przemysł Chemiczny 89, 5, 2010 r., s. 742-746
 • J.S. Michalik: Major Industrial Accidents (Chapter 22), stron 21 (s. 449-469). [W:] Handbook of Occupational Safety and Health.Edited by Danuta Koradecka. Wyd. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York 2010 r., stron 634
 • A. Gajek, J.S. Michalik, P. Janik, D. Dziwulski, S. Zając, A. Adamczyk, S. Sakrajda, W. Rybacki: Zakłady niesevesowskie: struktura branżowa, występujące niebezpieczne substancje chemiczne oraz stan zarządzania ryzykiem poważnych awarii przemysłowych. Bezpieczeństwo Pracy 4 (463), 2010 r., s. 14-18
 • A. Gajek, J.S. Michalik, H. Rutkowska, P. Janik, D. Dziwulski, S. Zając: Zasady kwalifikacji zakładów niesevesowskich zagrażających poważną awarią przemysłową stosowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Straż Pożarną. Bezpieczeństwo Pracy 3 (462), 2010 r., s. 12-16
 • W. Zatorski, L. Zapór, E. Jankowska, „Wybrane zagadnienia toksyczności nanocząstek wykorzystywanych w produkcji nanokompozytów polimerowych” – wykład plenarny, XIV Seminarium, “KOMPOZYTY 2011 - Teoria i praktyka”, marzec 2010.
 • W. Zatorski, L. Zapór, E. Jankowska, „Wybrane zagadnienia toksyczności nanocząstek wykorzystywanych w produkcji nanokompozytów polimerowych”, Kompozyty 10: 1 (2010) 3-10
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J. „Środki ochrony skóry – definicje, rodzaje, zastosowanie, ocena ryzyka zawodowego i obowiązujące w Polsce regulacje prawne” Bezpieczeństwo Pracy, 2010, 6(445), s. 23 -25
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J. „Środki ochrony skóry – wymagania, dobór, znakowanie, aplikacja i program ochrony skóry” Bezpieczeństwo Pracy, 2010, 7/8(466-467), s. 32 – 34
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J. „Chronić skórę rąk” Elastomery, 2010, 6(85), s. 23 – 28
 • Padlewska K. *, Perkowska A.*, Kurpiewska J., Liwkowicz J. *Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie .CIOP-PIB
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., „CZYNNIKI SZKODLIWE – Jak chronić skórę dłoni” Przyjaciel przy pracy, 2011, 2, s. 20 – 23
 • Zb. Makles, W. Domański „Gospodarka odpadami chemicznymi w laboratoriach”. CIOP-PIB. Wyd. Higiena i Bezpieczeństwo Pracy w laboratoriach. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów medycznych, chemicznych, mikrobiologicznych. Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa, kwiecień 2010
 • Zb. Makles, W. Domański „Zagrożenia chemiczne i biologiczne w sortowniach odpadów komunalnych”. Bezp. Pracy 3, 22- 25, 2010
 • Zb. Makles, M. Szewczyńska „Zasoby piśmiennicze jako źródło zagrożeń chemicznych”. Bezp. Pracy 7-8, 38-42, 2010.
 • Zb. Makles, W. Domański. „Palenie tytoniu. Czynne i bierne zagrożenia chemiczne”.Bezp. Pracy, 2010,12, 11-15.,
 • W. Domański, Zb. Makles. „Zagrożenia czynnikami chemicznymi na niektórych stanowiskach pracy przemysłu obuwniczego”. Bezp. Pracy 1, 18-21, 2011.
 • Domański W., Piotrowski T.: Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące atmosfer wybuchowych w miejscu pracy. Założenia do projektu wzoru „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem” Zagrożenia wybuchowe pyłów w obiektach produkcyjnych i magazynowych. Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Rosnówek k/Poznania, 1-2 grudnia 2010.
 • Domański W., Makles Zbb. (2010): Zagrożenia chemiczne i biologiczne – sortowanie odpadów komunalnych (1). Bezpieczeństwo Pracy, 3(462), 22-25.
 • Pułkowski M., Domański W. (2010): Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach - podstawowe obowiązki uczestników przewozu. Bezpieczeństwo Pracy, 2010, 9(468), 9-13
 • Domański W., Makles Zb. (2010): Palenie tytoniu – czynne i bierne zagrożenia chemiczne. Bezpieczeństwo Pracy, 12(471), 11-15
 • 220. Domański W.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas eksploatacji cieczy chłodząco-smarujących sporządzanych na bazie olejów mineralnych. Międzynarodowe Forum „Oleje i smary dla przemysłu 2010” 6-7 październik 2010, Wieliczka
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Domański W.: Niebezpieczne substancje chemiczne w przemyśle tekstylno-odzieżowym – ocena ryzyka zawodowego. Sympozjum pt.: „Chemiczne szkodliwości zawodowe środowiskowe”, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych. Łódź, 7-8 grudnia 2010
 • Domański W. Klasyfikacja, oznakowanie i opakowanie substancji i mieszanin według rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady, środkiem do bezpiecznego magazynowania towarów niebezpiecznych. Seminarium "Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów", Szkoła Aspirantów Państwowej Starzy Pożarnej w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Redakcja "Towary Niebezpieczne" Kraków, 12 kwietnia 2011.
 • J.S. Michalik, A. Gajek, K. Grzegorczyk, S. Gredecki, M. Piękniewski, L. Słomka, P. Janik, D. Dziwulski, S. Zając: Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy 10 (457), 2009 r., s. 14-17
 • J.S. Michalik, A. Gajek, K. Grzegorczyk, S. Gredecki, M. Piękniewski, L. Słomka, P. Janik, D. Dziwulski, S. Zając: Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy 9 (456), 2009 r., s. 6-9
 • J.S. Michalik, A. Gajek, Z. Grabarczyk, A.S. Markowski, K. Kosmowski, M. Borysiewicz, T. Piotrowski. Przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami oraz atmosferami wybuchowymi w Polsce. Chemia Przemysłowa, BMP, 3 / 2009 (Nr 419), s. 26-30
 • J.S. Michalik, A. Gajek: Aktualne prace badawczo-rozwojowe o strategicznym znaczeniu dla przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami oraz atmosferami wybuchowymi. [W:] Zarządzanie Bezpieczeństwem w Sektorze Publicznym i Biznesie. Praca zbiorowa; redakcja naukowa: T. Białas, M. Grzybowski, J. Tomaszewski. Wyd.: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im.E. Kwiatkowskiego. Gdynia, 2009, s. 103-121
 • J.S. Michalik, M.J. Borysiewicz: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (2) -zintegrowany system zarządzania ryzykiem. Bezpieczeństwo Pracy 2 (449), 2009 r., s. 10-13
 • J.S. Michalik, M.J. Borysiewicz: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (1) - metody oceny podatności na zagrożenia. Bezpieczeństwo Pracy 1 (448), 2009 r., s. 2-5
 • A. Gajek, J.S. Michalik: Ocena zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii przez zakłady -niesevesowskie - Chemia Przemysłowa, BMP, 5 / 2008 (Nr 395), s. 40-45
 • J.S. Michalik: Wdrażanie postanowień rozporządzenia REACH. Bezpieczeństwo Pracy 6 (441), 2008 r., s. 10-13
 • J.S. Michalik: Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz. 2) -zagadnienia badawcze. Magazyn Ex nr 1 / 2008 (9), s. 19-27
 • Gajek, J.S. Michalik: Metoda oceny ryzyka powstawania polichlorowanych dioksyn i furanów w warunkach poważnej awarii. [W:] Administracja Bezpieczeństwa Chemicznego. Analiza zagrożeń, ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne Praca zbiorowa; redakcja: Jerzy Konieczny. Inowrocław - Poznań - Warszawa, 2008. (XIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa - Monitoring, ratownictwo, toksykologia w systemie bezpieczeństwa chemicznego - Inowrocław, 22 - 23 kwietnia 2008 r.). Wyd.: Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, s. 70-78
 • J.S. Michalik, M.J. Borysiewicz: Zagrożenia terrorystyczne. Metody i narzędzia ochrony instalacji chemicznych. Chemia Przemysłowa, BMP, 2 / 2008 (Nr 377), s. 42-46
 • M.J. Borysiewicz, J.S. Michalik: Metody przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom poważnymi awariami instalacji chemicznych. Konferencja naukowa -Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Kazimierz Dolny, 27 – 28 marca 2008 r. Praca zbiorowa; redakcja: Marek Lisiecki. Wyd.: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa, 2008 r., s. 115-134; wydanie II rozszerzone: s. 423-442
 • J.S. Michalik, A. Gajek: Zagrożenie zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy 3 (438), 2008 r., s. 8-12
 • J.S. Michalik: Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz. 1) -zagadnienia prawne. Magazyn Ex nr 4/2007 (8), s. 41-48
 • A. Gajek, J.S. Michalik: Możliwości prognozowania ilości polichlorowanych dioksyn i furanów powstających w trakcie poważnych awarii. Chemia Przemysłowa, BMP, 5 / 2007 (Nr 361), s. 29-31
 • J.S. Michalik: Legislation and research questions concerning the safety management in the context of major accident control. [W:] Functional Safety Management in Critical Systems (Chapter 1). Wyd.: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007 r., s. 11-32
 • M.J. Borysiewicz, J.S. Michalik: Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania. Bezpieczeństwo Pracy 10 (433), 2007 r., s. 8-11
 • J.S. Michalik: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych jako istotny czynnik poprawy bezpieczeństwa cywilnego w Polsce. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Wyzwania Bezpieczeństwa Cywilnego XXI wieku -inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki- Warszawa, 31 maja -1 czerwca 2007 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego; Fundacja Edukacji i Techniki Ratownictwa EDURA.; redakcja: B. Kosowski, A. Włodarski. Wyd.: EDURA, Warszawa, 2007 r., s. 119-128
 • J.S. Michalik Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce – stan aktualny. Bezpieczeństwo Pracy 5 (428), 2007 r., s. 14-18
 • J.S. Michalik: Zmiany krajowych przepisów dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową. Bezpieczeństwo Pracy 10 (421), 2006 r., s. 9-11
 • J.S. Michalik: Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Bezpieczeństwo Pracy 9 (420), 2006 r., s. 16-19
 • J.S. Michalik: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów -główne postanowienia i procedury oraz oczekiwane skutki. Bezpieczeństwo Pracy 6 (417), 2006 r., s. 16-19
 • J.S. Michalik: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów – przyczyny i przesłanki. Bezpieczeństwo Pracy 5 (416), 2006 r., s. 12-15
 • J.S. Michalik: REACH- nowe zasady postępowania w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych. Chemia Przemysłowa, BMP, 2 / 2006 (Nr 310), s. 29-31
 • J.S. Michalik: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym. Chemia Przemysłowa, BMP, 3 / 2005 (Nr 285), s. 39-42
 • J.S. Michalik: Ochrona przed wybuchami w środowisku pracy. Implementacja przepisów dyrektyw ATEX do polskiego prawodawstwa. Promotor 7-8 / 05, s. 34-38
 • J.S. Michalik: Wprowadzenie. W monografii -Dyrektywa Seveso II. Stan prawny 2004 r.- Wyd.: CIOP- PIB, Warszawa, 2004 r., s. 5-18
 • A. Gajek, J.S. Michalik: Substancje niebezpieczne. Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom. Część I: Chemia Przemysłowa, BMP, 5 / 2004 (Nr 264), s. 34-35; Część II: Chemia Przemysłowa, BMP, 6 / 2004 (Nr 265), s. 50-51; Część III: Chemia Przemysłowa, BMP, 1 / 2005 (Nr 275), s. 34-36
 • J.S. Michalik: Uzupełnienia i zmiany Dyrektywy Seveso II. Bezpieczeństwo Pracy 9 (398), 2004 r., s. 8-11
 • J.S. Michalik: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinie. Teil 2. Notfallvorsorge Nr. 3, 2004 r., s. 6-9
 • J.S. Michalik: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinie. Teil 1. Notfallvorsorge Nr. 2, 2004 r., s. 12-14
 • J.S. Michalik: Development of tools supporting the implementation of the Seveso II Directive requirements in Poland. 11-th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries -Loss Prevention 2004. Praha, 31 maja -3 czerwca 2004 r. Proceedings of the Symposium (Full Texts). Wyd.: PCHE - PetroChemEng, Praha, 2004 r., volume D, s. 4345-4351
 • J.S. Michalik, W. Domański: Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Bezpieczeństwo Pracy 2 (391), 2004 r., s. 22-25
 • J.S. Michalik: Szczególne aspekty przeciwdziałania poważnym awariom w siłach zbrojnych - wątpliwości. Myśl Wojskowa 6, 2003 r., s. 86-96
 • J.S. Michalik: Ocena zagrożeń awariami chemicznymi w Polsce. Rynek Chemiczny 9, 2003 r., s. 26-28
 • J.S. Michalik: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym ; nowe regulacje prawne (2). Bezpieczeństwo Pracy, 9(386) 2003, s. 2
 • J.S. Michalik: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – nowe regulacje prawne (1).Bezpieczeństwo Pracy, 7-8(384-385) 2003 s. 5-7
 • J.S. Michalik: Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Bezpieczeństwo Pracy, 6(383) 2003 s. 8
 • J.S. Michalik,  A. Gajek: Przewidywanie powstawania  w trakcie awarii niebezpiecznych substancji chemicznych, nieobecnych w warunkach normalnych. Bezpieczeństwo Pracy, 11(376), 2002, s. 15
 • J.S. Michalik, A. Gajek: Substancje niebezpieczne powstające podczas poważnych awarii przemysłowych. Bezpieczeństwo Pracy, 10(375), 2002, s.14
 • J.S. Michalik: System  przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - przepisy szczegółowe. Bezpieczeństwo Pracy, 9(374), 2002, s.22
 • J.S. Michalik: Reagowanie na poważne awarie przemysłowe i zapobieganie im. Ochrona  Przeciwpożarowa, 1(366), 2002,  s. 18
 • J.S. Michalik: Prognozowanie zagrożeń chemicznych i radiologicznych. Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu - przygotowanie powiatu na wypadek sytuacji kryzysowych". Częstochowa, 9−11; 10 kwietnia 2002 ,Praca zbiorowa  "Zarządzanie  bezpieczeństwem na poziomie lokalnym". Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Fundacja  Edukacja i Technika Ratownictwa . Wyd.: EDURA, Warszawa,  2002,  s. 111-125
 • J.S. Michalik: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne. Bezpieczeństwo Pracy, 2(367), 2002,  s. 16-19
 • J.S. Michalik: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (3). Bezpieczeństwo Pracy, 1(366), 2002, s. 11-16
 • J.S. Michalik: Systemowe przeciwdziałanie poważnym awariom chemicznym. Rynek Chemiczny 12, 2001, s. 20-23
 • J.S. Michalik: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w  Polsce (1). Bezpieczeństwo Pracy, 11(364), 2001, s. 14
 • J.S. Michalik: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi. Nowe przepisy polskie. X Sympozjum "Bezpieczeństwo procesów przemysłowych". Łódź, 23 - 24 października 2001, Praca zbiorowa "Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym". Wyd.: Politechnika Łódzka, Łódź, 2001, s. 9-25
 • J.S. Michalik: Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Wyniki Programu Wieloletniego (1998 -2001). Bezpieczeństwo Pracy, 10(363), 2001, s. 2
 • J.S. Michalik: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym. Nowe polskie przepisy. Bezpieczeństwo Pracy, 9(363), 2001, s. 7
 • J.S. Michalik, D.T. Kijeńska: Zasady i podstawy identyfikacji obiektów zagrażających poważną przemysłową awarią chemiczną. I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków". Warszawa, 13 marca 2001, Wyd.: CIOP, 2001, s. 35-58
 • J.S. Michalik: Procedury przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - regulacje Unii Europejskiej i nowe przepisy krajowe. I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków". Warszawa, 13 marca 2001, Wyd.: CIOP, 2001, s.  9-34
 • J.S. Michalik: Wykonywanie przepisów Dyrektywy Seveso oraz zagrożenia poważnymi awariami w państwach UE. Bezpieczeństwo Pracy, 10(351), 2000, s. 13
 • J.S. Michalik: Ocena zagrożeń poważnymi awariami chemicznymi w Polsce w świetle kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II. Bezpieczeństwo Pracy 7-8 (348-349), 2000, s. 14
 • J.S. Michalik: Zagrożenia wielkimi i lokalnymi awariami przemysłowymi w Polsce. Bezpieczeństwo Pracy 6(347), 2000, s. 12
 • Domański W.: Zagrożenia N-nitrozoaminami na stanowiskach wulkanizacji ciągłej. Kauczuki naturalne i syntetyczne dot. 6 do Tworzywa sztuczne i Chemia.. , 2009, nr 5 (48), s. 9-11
 • Domański W., Makles Z.: Gospodarka odpadami chemicznymi w laboratoriach. Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego, (W: Verlag Dashöfer) , Warszawa, 2009
 • Domański W., Makles Z.: Gazy techniczne w pracy laboratoryjnej.Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego, Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W. Makles Z.: Substancje pożarowo - i wybuchowo niebezpieczne w laboratoriach. Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobiologicznego, Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. III. Przyjaciel przy Pracy, 2009, nr 1, s. 20-21
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 4, s. 19-22
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. IV. Przyjaciel przy Pracy, 2009, nr 2, s. 27-29
 • E. Jankowska, W. Zatorski: Nanoparticles emitted in the process of NanofilŽ5 blending, (W: Aerosol Conference 2009Abstract T011A09) , Karlsruhe, 2009
 • E. Jankowska, W. Zatorski: Emission of Nanosize Particles in the Process of Nanoclay Blending, The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, ICQNM 2009, February 1-7 Cancun, Mexico., , Cancun, Mexico, 2009
 • Z K. Brzozowski, S. Staszczak, P. Kozioł, W. Zatorski and D. Bogdał: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF NOVEL FIRE SAFE EPOXY RESINS. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY, Vol.3, 2009, nr 4, s.
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych -ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72. Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, nr 1/51, s. 70-72
 • Benczek K.: Poprawa bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008
 • Domański W.: Zagrożenia atmosfery w przemyśle gumowy. Tworzywa Sztuczne i Chemia. 4(41). Dodatek: Kauczuki Naturalne i Syntetyczne., 2008, nr 5, s. 12-15
 • Domański W.: Butyloamina - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2008, nr 55, s. 5
 • Domański W.: Metyloamina - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2008, nr 55, s. 41.
 • Domański W.: Trimetyloamina - metoda oznaczania. PiMOŚP, 2008, nr (1), s. 65
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. I. Przyjaciel przy Pracy, 2008, nr 11, s. 16-17
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J: Hydrożele jako składniki hydrofilowych środków ochrony skóry. Chemik, 2008, nr 2, s. 78-80
 • Makles Zb., Domański W: Ślady pestycydów -niebezpieczne dla człowieka i środowiska. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 1, s. 5-9
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. II. Przyjaciel przy Pracy, 2008, nr 12, s. 20-21.
 • Makles Zb., Domański W.: Gospodarka odpadami chemicznymi w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 7-8, s. 42-45
 • Makles Zb., Domański W.: Odory w środowisku pracy rolnika-hodowcy. Źródła, zagrożenia, usuwanie. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 2, s. 10-13
 • W. Zatorski, Z. Brzozowski,: Fizyko-chemiczne aspekty palności poliuretanów, INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH, 20-22 listopad, , Ciechocinek, 2008
 • W. Zatorski, Z. K. Brzozowski, A. Kolbrecki: New developments in chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams. Polymer Degradation and Stability, 2008, nr 93, s. 2071-2076
 • Z. Brzozowski, W. Zatorski: Możliwości zastosowania izocyjanianów i poliuretanów jako zamienników żywic formaldehydowych, INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH, 20-22listopad, , Ciechocinek, 2008
 • Domański W.: Metody oceny i zapobiegania ryzyku wystąpienia pożaru i wybuchu, materiały szkoleniowe, "Ryzyko zawodowe związane z występowaniem czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy" CIOP-PIB, Warszawa. , 2007, nr , s.
 • Domański W.: Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy. Przemysł Chemiczny, 2007, nr 86(7), s. 579-582
 • Domański W., Makles Zb: Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych atmosferą wybuchową. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 6, s. 7-11
 • E. Jankowska, W. Zatorski, M. Pośniak: Emission of nanoparticles in the process of developing new polymers, EuroNaOSH, , Finland, 2007
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J: Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry. , 2007, nr , s.
 • W. Zatorski, Z.K. Brzozowski, K. Kaczorek: New development in chemical modification of fire safe rigid PU foams, 11th European Meeting on Fire Retardant Polymers UK 3-6 July 2007, FRPM 07., , Bolton, Manchester, 2007
 • W. Zatorski, Z.K. Brzozowski. K. Kaczorek: New developments In Chemical modification of fire safe rigid polyurethanes foams. The 7th International Conference Advanced Polymers Via Macromolecular Engineering, APME 2007, December 15 -20, , Miami, 2007
 • Z. K. Brzozowski, Ł. Hadam, W. Zatorski, S. Staszczak, S. Rupiński, D. Bogdan: Fireproof, solid state epoxy resins. Polimery, 2007, nr 1,52, s. 29-33
 • J. Surgiewicz, W. Domański.: Narażenie na związki metali w przemysłowych procesach galwanicznych.. Medycyna Pracy, 2006, nr 57(2), s. 123-131
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M: Skin protection measures - prevention in occupational dermatitis. http://www.cdc.gov/niosh/topics/skin/OEESC2/AbPost072Kurpiewska.html (dokument elektroniczny), 2006, nr , s.
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M., Łopacka B.: Środki ochrony skóry. Przegląd Dermatologiczny, 2006, nr 2, s. 259-263
 • Surgiewicz J., Domański W.: Narażenie na związki metali w przemysłowych procesach galwanicznych. Medycyna Pracy, 2006, nr 57 (2), s. 123- 132
 • Z. K. Brzozowski, W. Zatorski: Ogniobezpieczne poliuretany-referat plenarny na zaproszenie, Konferencja: Nowe kierunki rozwoju poliuretanów,, , Rydzyna, 2006
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym.ISBN 978-83-7373-015-1, , warszawa, 2005
 • Domański W.: Materiały szkoleniowe "Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas transportu drogowego pojazdami-Transport materiałów niebezpiecznych", CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W., Surgiewicz J.: Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach. Zalecenia. CIOP-PIB, Warszawa , ISBN 83-7373-067-2.. , 2005, nr , s.
 • Michalik J., Domański W., Gajek A., Łużny E., Grobelki A., Lewandowski A., Kawa W.: Program zapobiegania awariom oraz system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zagrożonych zagrażających poważną awarią przemysłową. Wytyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • W. Domański, Z. Makles: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek Zagrożeń betonu i tworzyw sztucznych. , 2005, nr 3(404), s. 20
 • W. Zatorski: World market of polyurethane.. Reporter Chemiczny, 2005, nr , s.
 • W. Zatorski: Polish market of polyurethane. Reporter Chemiczny, 2005, nr 6, s.
 • W. Zatorski, Z.K. Brzozowski: Production of PUR and PUR-PIR foams with red phosphorus as a flame retardant. POLIMERY, 2005, nr 9, s. 50
 • W. Zatorski, Z.K. Brzozowski: New achievements in the chemical modifications of rigid polyurethane foams, 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED POLYMERS VIA MACROMOLECULAR ENGINEERING,, , Istanbul, Turkey, 2005
 • W. Zatorski, Z.K. Brzozowski: New achievements in the chemical modifications of rigid polyurethane foams, 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED POLYMERS VIA MACROMOLECULAR ENGINEERING, , Istanbul, Turkey, 2005
 • Z.K Brzozowski, W. Zatorski: New achievements in the chemical modifications of fire safe rigid polyurethane foams, International Conference On Innovative Materials and Technologies for Surface Transport. INMAT, 2005, nr , s.
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne na stanowiskach pracy podczas produkcji i przetwarzania mieszanek gumowych. Elastomery, 2004, nr 8 (3), s. 25-32
 • E. Kozieł, W. Domański, M. Pośniak: Occupational Exposure to Sulfur and Nitrogen Organic Compounds in Polish Rubber industry, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety ProfessionalsGeorgia World Congress Center) , Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • J. Kurpiewska, J. Liwkowicz, K. Benczek: Środki ochrony skory. Zastosowanie, wymagania, certyfikacja. Przemysł Chemiczny, 2004, nr 83/11, s. 1-2
 • K. Benczek: Czynniki chemiczne w środowisku pracy, (W: Seminarium BHP PTPiREE) , Szklarska Poręba, 24-27 maj, 2004
 • K. Benczek, M. Gliński: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach, (W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie) , Zakopane-Koscielisko 2-4 czerwca, 2004
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M.: Środki ochrony skóry. Zastosowanie, wymagania,certyfikacja. Przemysł Chemiczny, 2004, nr 83(11), s. 538-539
 • W. Domański, E. Kozieł: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas produkcji wyrobów gumowych. Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2004, nr 5 (18), s. 6
 • W. Zatorski: Chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: European Aerozol Conference) , Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • W. Zatorski: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004) , Warszawa, 25-27.02, 2004
 • W. Zatorski: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004) , Paryż, Francja, 4-9 lipiec 2004, 2004
 • W. Zatorski, Z. Brzozowski: Synthesis of PUR-PIR foams with bromine and red phosphorus flame retardants, (W: III Polish-Ukrainian Conference nt.Polymers of Special Applications Politechnika Radomska) , Radom 15-18 czerwca, 2004
 • Wojciech Domański: Dianowe żywice epoksydowe- zagrożenia czynnikami chemicznymi. Bezpieczeństwo Pracy, 2004, nr 9(398), s. 16
 • S. Rupiński, Z. K. Brzozowski, K. Skwara, W. Zatorski: Modyfikaty skrobi o dużej lepkości. PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 2003, nr 8, s. 9-2
 • W. Domański: Zagrożenia nitrozoaminami na stanowiskach pracy w przemyśle gumowym. Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 4(381), s. 20
 • W. Domański: Narażenie na pary rozpuszczalników podczas procesów uszlachetniania skór "craft". Bezpieczeństwo Pracy, 2003, nr 1(378), s. 27
 • W. Domański: Selection of Capillary Columns for Separation of N-Nitrosamines in Mixtures by Gas Chromatography. Chemia Analityczna, 2003, nr 48, s. s. 203-209
 • Zatorski, Z.K. Brzozowski, K. Łebek, S. Rupiński: Synthesis of PUR and PUR-PIR foams with bromine flame retardant. Polish Journal of Chemical Technology, 2003, nr 9, s.
 • J. Kurpiewska, J. Liwkowicz, K.Benczek: Ochrona skóry rąk. Inspektor Pracy, 2002, nr 7-8, s. 13-16
 • J. Kurpiewska, K. Benczek: Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 12(377), s. 21
 • J.S. Michalik, W. Domański: Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, CIOP, Warszawa, 2002
 • K. Benczek, M. Gliński: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, Pod red.: E. Kowala) Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • W. Domański: N-Nitrozodietyloamina i N-nitrozodimetylo-amina - metoda oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, nr 4/34, s. 115
 • Z. K. Brzozowski, D. Kijeńska, W. Zatorski: New achievements in fire-safe polyurethane foams. Designed Monomers & Polymers, 2002, nr 2-3, s. 183-193
 • D. Kijeńska, W. Zatorski: Królowa izolacji. Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, nr 5, s.
 • Domański W., Makles Z: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 3, s. 20-23.
 • G. Bartkowiak, M. Jędrzejewska, J. Liwkowicz, K. Majchrzycka, G. Owczarek, K. Robakowski, Z. Zrobek: Środki ochrony indywidualnej. Wyd. 3 poprawione, (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 16) , Warszawa, 2001
 • J. Liwkowicz, K. Benczek, J. Kurpiewska: Wodoodporne kremy ochronne. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • J. Liwkowicz, K. Benczek, J. Kurpiewska: Ochrona skóry rąk przed substancjami szkodliwymi. Przegląd Lekarski, 2001, nr supl. 5, s.
 • J. S. Michalik, D. T. Kijeńska, A. Gajek: Wykonywanie procedury zgłoszenia zakładów o zwiększonym oraz o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej. Poradnik, CIOP, Warszawa, 2001
 • K. Benczek, J. Kurpiewska, J. Wojtuński: Stanowisko do badania aparatów do pomiarów zanieczyszczeń chemicznych powietrza. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2001, nr 2, s.
 • W. Domański: Substancje rakotwórcze w przemyśle gumowym. Elastomery, 2001, nr 1, s.
 • W. Domański: Zagrożenia chemiczne w garbarniach, CIOP, Warszawa, 2001
 • W. Zatorski, Z. Brzozowski: Tworzywa spienione. Plastics Review, 2001, nr 2(24), s. 69-73
 • Z. Brzozowski, D. Kijeńska, W. Zatorski: Palność polimerów. Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, nr 8, s.
 • Z. Brzozowski, D. Kijeńska, W. Zatorski: Badanie palności tworzyw sztucznych. Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, nr 10, s.
 • Z. K. Brzozowski, D. Kijeńska, W. Zatorski: Palność polimerów cz.2 Sposoby zmniejszania palności tworzyw sztucznych. Plastics Reviev, 2001, nr 9, s.
 • J.S. Michalik: Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska – przepisy projektowane (1). Bezpieczeństwo Pracy 12 (341), 1999 r., s. 12-16

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP