Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Monografie | Oferta | Interesujące odnośniki | Serwis nt. poważnych awarii przemysłowych | Projekty koordynowane

Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego- Projekty


Projekty realizowane


Materiały wspomagające stosowanie procedur przeciwdziałania poważnym awariom uwzględniających zmiany przepisów UE oraz materiały wspomagające zarządzanie  ryzykiem wystąpienia poważnych awarii w zakładach zagrażających poważną awarią przemysłową
Kierownik projektu:
dr Agnieszka Gajek
Okres realizacji:01.01.2011 - 31.12.2013


Ocena możliwości powstawania szczególnie niebezpiecznych substancji chemicznych w warunkach pożarowych scenariuszy poważnych awarii w obiektach magazynujących chemikalia
Kierownik projektu:
dr Agnieszka Gajek
Okres realizacji:01.01.2011 - 31.12.2013


Nowe systemy recepturowe do produkcji ogniobezpiecznej elastycznej pianki poliuretanowej
Kierownik projektu:
dr inż.W. Zatorski
Okres realizacji:01.01.2011 – 31.12.2013


Badanie, ocena i podstawy do ograniczenia zagrożenia  lotnymi frakcjami produktów destrukcji cieczy chłodząco- smarujących stosowanych do powierzchniowej obróbki metali
Kierownik projektu:
dr inż.W.Domański
Okres realizacji:01.01.2011 - 31.12.2013


Opracowanie metod i sposobów spełniających wymagania bezpieczeństwa chemicznego dla przechowywania towarów w magazynach, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach
Kierownik projektu:
dr inż.W.Domański
Okres realizacji:01.01.2011 - 31.12.2013


Ocena zagrożeń oraz identyfikacja niebezpiecznych substancji emitowanych w procesach otrzymywania wybranych tworzyw sztucznych i tkanin o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanocząstki
Kierownik projektu:
dr inż.W.Zatorski
Okres realizacji:01.01.2011 - 31.12.2013


Projekty zrealizowane

Analiza międzynarodowych aktów prawnych dotyczących zapobiegania dużym awariom procesowym, ocena aktualnej sytuacji w Kraju oraz opracowanie programu niezbędnych rozwiązań

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik

Zapobieganie wielkim awariom przemysłowym i ograniczanie ich skutków

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik


Opracowanie systemu notyfikacji substancji niebezpiecznych stosowanych w ilościach ponadprogowych oraz systemu notyfikacji obiektów niebezpiecznych, zgodnych z przepisami UE”.
Kierownik projektu: :
prof. dr hab. inż. Jerzy S.Michalik
Okres realizacji:09. 1998 – 03. 2001


Opracowanie materiałów i zaleceń wspomagających wykonywanie procedur zapobiegania poważnym awariom chemicznym. Przewidywanie możliwości powstawania i uwalniania nieoczekiwanych substancji niebezpiecznych w obiektach zagrażających poważnymi awariami przemysłowymi.
Kierownik projektu: :
prof. dr hab. inż. Jerzy S.Michalik
Okres realizacji:04. 2001 – 01. 2002


Opracowanie zasad i wytycznych dotyczących programu zapobiegania poważnym awariom w zakładach posiadających obiekty niebezpieczne, zintegrowanego z systemem zarządzania bezpieczeństwem.
Kierownik projektu: :
prof. dr hab. inż.J.S.Michalik
Okres realizacji:01. 2002 – 06. 2004


Opracowanie szczegółowych wytycznych sporządzania raportów bezpieczeństwa dla określonych grup instalacji procesowych.
Kierownik projektu: :
prof. dr hab. inż. Jerzy S.Michalik
Okres realizacji:01. 2002 – 12. 2004Ocena prawdopodobieństwa powstawania w warunkach awarii wybranych substancji rakotwórczych oraz substancji wysoce wybuchowych.
Kierownik projektu: :
prof. dr hab. inż. Jerzy S.Michalik
Okres realizacji:04. 2002 – 05. 2005Metodyka zintegrowanych ocen ryzyka poważnych awarii i zagrożeń terrorystycznych zakładów chemicznych.
Kierownik projektu: :
prof. dr hab. inż. Jerzy S.Michalik
Okres realizacji01. 2005 – 12. 2007


Określenie możliwości prognozowania ilości dioksyn i furanów powstających w trakcie awarii i pożarów.
Kierownik projektu: :
dr Agnieszka Gajek
Okres realizacji:01. 2006 – 05. 2007


Opracowanie obliczeniowej metody prognozowania powstawania PCDD/PCDF w sytuacjach awaryjnych z wykorzystaniem wielkości termodynamicznych charakte-ryzujących substraty i produkty reakcji chemicznych oraz przebieg reakcji tworzenia tych związków chemicznych.
Kierownik projektu::
dr Agnieszka Gajek
Okres realizacji:07. 2007 – 03. 2009


Opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zagrażających poważną awarią przemysłową, niebędących zakładami dużego lub zwiększonego ryzyka.
Kierownik projektu::
dr Agnieszka Gajek
Okres realizacji:01. 2008 – 12. 2010


Opracowanie programów zarządzania ryzykiem związanym z transportem drogowym niebezpiecznych chemikaliów.
Kierownik projektu::
prof. dr hab. inż. Jerzy S.Michalik
Okres realizacji:01. 2008 – 12. 2010


Procedury zapobiegania poważnym awariom oraz ograniczania ich skutków – opracowanie narzędzi wspomagających wykonywanie procedur oraz przygotowanie i ocenę wymaganych dokumentów.
Kierownik projektu::
prof. dr hab. inż. Jerzy S.Michalik
Okres realizacji:01. 2008 – 12. 2010


Opracowanie nowych tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności i zmniejszonej emisji toksycznych dymów w trakcie spalania do zastosowania w wyrobiskach górniczych. MNiSW, Program Wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy "
Kierownik projektu:
dr inż.Wojciech ZatorskiOpracowanie metod oceny ryzyka zawodowego wraz z identyfikacją substancji szkodliwych emitowanych w procesach syntezy i przetwórstwa aminoplastów, MNiSW, Program Wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy "
Kierownik projektu:
dr inż.Wojciech ZatorskiOcena skuteczności stosowania środków ochrony skóry w profilaktyce dermatoz zawodowych w przemyśle i sektorze usług
Kierownik projektu:
mgr inż.Joanna Kurpiewska
Okres realizacji: 01.01.2008  -  31.12.2010Ocena zagrożeń chemicznych w zakładach obuwniczych i kaletniczych oraz opracowanie zaleceń dla profilaktyki.
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Domański
Okres realizacji:01.01.2009-31.12.2010Środki ochrony skóry przed promieniowaniem UV i czynnikami chemicznymi występującymi w budownictwie drogowym.
Kierownik projektu:
dr Krzysztof M. Benczek


Opracowanie metod oceny ryzyka zawodowego wraz z identyfikacją substancji szkodliwych emitowanych w procesach przetwarzania żywic epoksydowych.
Kierownik projektu:
dr Krzysztof M. BenczekOpracowanie powłokowego środka ochrony skóry na bazie syntetycznych hydrokoloidów, zabezpieczającego przed działaniem rozpuszczalników organicznych, olejów, smarów, bezwodnych farb/lakierów.
Kierownik projektu:
mgr inż. Joanna Kurpiewska
Okres realizacji:01. 2005 - 12. 2007Opracowanie metod oceny zagrożeń chemicznych występujących podczas stosowania farb ekologicznych
Kierownik projektu:
dr Krzysztof M. Benczek
Okres realizacji:01. 01. 2007  -  31. 12. 2007Opracowanie podstaw systemu ustanawiania gazowych wzorców państwowych dla potrzeb oceny czystości powietrza na stanowiskach pracy w Polsce
Kierownik projektu:
dr Krzysztof M. Benczek
Okres realizacji:01. 01. 2007  -  31. 12. 2007Badanie skażeń aminami i związkami pochodnymi środowiska pracy ludności regionów rolniczych z zastosowaniem techniki mikroekstrakcji do fazy stałej.
Kierownik projektu:
dr inż. Wojciech Domański
Okres realizacji:01.01.2005-31.12.2007ELECTROPOL -ELECTRO-CONDUCTIVE POLYMER MATRIX COMPOSITES WITH IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES
Kierownik projektu:
dr inż.Wojciech Zatorski
Okres realizacji:31.07.2007- 31.10.2008Badanie możliwości zastosowania nanocząstek w syntezie i technologii sztywnych pianek poliuretanowych o zmniejszonej palności i bezpiecznych dla środowiska pracy
Kierownik projektu:
dr inż.Wojciech Zatorski
Okres realizacji:01.01.2005- 01.12.2007
 


Ocena emisji nitrozamin w wybranych procesach przerobu mieszanki gumowej oraz zużytych wyrobów gumowych.
Kierownik projektu:
dr inż. W. DomańskiOptymalizacja procesu otrzymywania ekologicznych pianek poliuretanowo-izocyjanurowych o obniżonej palności
Kierownik projektu:
dr inż.Wojciech Zatorski
Okres realizacji: 01.01.2001 - 30. 11.2002Opracowanie nowych ochron skóry rąk przed podrażnieniami w skutek działania wodnych roztworów kwasów i rozpuszczalników organicznych.
Kierownik projektu:
dr inż. Jolanta Liwkowicz
Okres realizacji: 01.01.2000 - 30.04.2001

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP