Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Sprzęt ochrony oczu i twarzy | Zasady doboru ochron spawalniczych | Sprzęt stosowany podczas spawania gazowego, lutospawania oraz cięcia tlenem | Sprzęt stosowany podczas spawania łukiem elektrycznym lub elektrożłobieniu, cięciu tlenem lub strumieniem plazmy | Automatyczne filtry spawalnicze

Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem powstającym podczas spawania

Do ochrony oczu i twarzy przed niebezpiecznymi czynnikami powstającymi podczas spawania:
 • promieniowaniem optycznym,
 • gorącymi i zimnymi odpryskami metalu i żużlu,
 • dymami spawalniczymi (pyłami i gazami)

stosuje się sprzęt ochrony oczu i twarzy, w niektórych przypadkach połączony ze sprzętem ochrony układu oddechowego.

Ochronę  oczu przed promieniowaniem spawalniczym zapewniają filtry montowane w przyłbicach, tarczach, goglach lub osłonach twarzy.

Wskazówki dotyczące doboru i użytkowania filtrów spawalniczych

Filtr spawalniczy jest podstawą zabezpieczenia oczu spawacza.

Na wybór oznaczenia filtru ochronnego, odpowiedniego do spawania lub technik pokrewnych, mają wpływ następujące czynniki:
 • Dla spawania gazowego i technik pokrewnych, takich jak lutospawanie i cięcie strumieniem plazmy, doboru filtra  dokonuje się w zależności od natężenia przepływu acetylenu przez palniki;
 • Dla spawania łukiem elektrycznym, żłobienia elektropowietrznego i cięcia strumieniem plazmy zasadniczym czynnikiem branym pod uwagę przy dokonywaniu właściwego doboru jest natężenie prądu.

W przypadku spawania łukowego brane są także pod uwagę rodzaj łuku i rodzaj metalu rodzimego. Inne czynniki mają również istotne znaczenie, trudno jest jednak ocenić ich wpływ. Są nimi w szczególności:
 • Ustawienie operatora względem płomienia lub łuku. Na przykład w zależności od tego, czy operator pochyla się nad przedmiotem spawanym, czy przyjmuje pozycję z wyciągniętymi rękoma, może być konieczna zmiana, o co najmniej jedno oznaczenie filtru;
 • Lokalne oświetlenie;
 • Czynnik ludzki.

Poniżej podano tylko te oznaczenia filtrów, które potwierdzone w praktyce okazały się odpowiednie do ochrony osobistej operatorów o normalnym wzroku, wykonujących prace określonego typu.

Wartości w tabelach 1 i 2 są odpowiednie dla uśrednionych warunków pracy, w których odległość oczu spawacza od jeziorka spawalniczego wynosi około 50 cm, a średnie natężenie oświetlenia wynosi w przybliżeniu 100 lx.

Oznaczenia filtrów stosowane przy spawaniu gazowym i lutospawaniu

Tab.1 Oznaczenia stosowane przy spawaniu gazowym i lutospawaniu [1]

Czynność

q 70

70 < q 200

200 < q 800

q > 800

Spawanie i lutospawanie

4

5

6

7

UWAGA     q oznacza natężenie przepływu acetylenu w litrach na godzinę.
a       W zależności od warunków stosowania może być użyte kolejno większe lub mniejsze oznaczenie.

Oznaczenia filtrów stosowane przy cięciu tlenem

Tab. 2 Oznaczenia stosowane przy cięciu tlenem [1]

Czynność

900 q 2000

2000 < q 4000

4000 < q 8000

Cięcie tlenem

5

6

7

UWAGA     q oznacza natężenie przepływu tlenu w litrach na godzinę.
a       W zależności od warunków stosowania może być użyte kolejno większe lub mniejsze oznaczenie.

Oznaczenia stosowane przy cięciu strumieniem plazmy

Oznaczenia stosowane przy cięciu strumieniem plazmy wzdłuż linii na przecinanym przedmiocie podane są w tabeli 3.

Oznaczenia filtrów stosowane przy spawaniu łukiem elektrycznym lub żłobieniu elektropowietrznym

Użyto następujących skrótów:

 • Spawanie elektrodą otuloną wchodzi w skład MMA (ręczne spawanie elektryczne metalu);
 • Symbol MAG odpowiada spawaniu elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego chemicznie;
 • Symbol TIG odpowiada spawaniu elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego;
 • Symbol MIG odpowiada spawaniu elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego;
 • Żłobienie elektropowietrzne odpowiada użyciu elektrody węglowej i sprężonego powietrza stosowanego do wydmuchiwania stopionego metalu.

Oznaczenia filtrów używanych przez pomocników spawaczy

Konieczna jest ochrona pomocników spawaczy i innych osób znajdujących się w pobliżu miejsc, w których wykonywane są operacje spawalnicze. Do tego celu zaleca się stosować filtry o oznaczeniach od 1,2 do 4. Jednakże, jeżeli poziomy ryzyka tego wymagają, zaleca się stosować filtry o wyższych oznaczeniach. Jeżeli pomocnik spawacza jest w tej samej odległości, co spawacz, obaj powinni stosować filtry o tych samych oznaczeniach.

Literatura
1. PN-EN 169

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP