Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2005 | 2/2005 | 3/2005 | 4/2005 | 5/2005 | 6/2005 | 7-8/2005 | 9/2005 | 10/2005 | 11/2005 | 12/2005

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 10 (420) PAŹDZIERNIK 2005


Ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas na wybranych stanowiskach pracy w kopalniach surowców mineralnych
Jacek Engel, Krzysztof Kosała

W zakładach kopalni odkrywkowych występuje wiele źródeł hałasu związanych z eksploatacją surowca. W artykule pokazano wybrane badania akustyczne hałasu ciągłego emitowanego przez maszyny i urządzenia w trzech zakładach. Przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy przy najbardziej hałaśliwych urządzeniach w zakładach odkrywkowych, czyli kruszarkach.

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - stan prawny
Agnieszka Wolska

Chociaż zgodnie z zapisem ustawy o normalizacji stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, to istnieje wiele takich przypadków, kiedy wymagania norm są obligatoryjne. Ma to miejsce, gdy Polskie Normy powołane są w przepisach prawnych, np. w rozporządzeniach. W świetle zapisów rozporządzenia o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wymagania normy PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach są dla pracodawcy wymaganiami obligatoryjnymi. W artykule omówiono akty prawne, z których wynika obowiązek pracodawcy do zapewnienia oświetlenia stanowisk pracy o parametrach zgodnych z normami oświetleniowymi.

Produkcja okuć budowlanych i galanterii metalowej - analiza zagrożeń
Ewa Gawęda, Dorota Kondej

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące szkodliwych czynników środowiska pracy występujących przy produkcji różnego rodzaju okuć budowlanych i meblowych oraz galanterii metalowej. Scharakteryzowano zakłady produkujące akcesoria metalowe oraz asortyment wytwarzanych wyrobów. Opisano etapy procesu produkcyjnego. Przedstawiono zagrożenia czynnikami chemicznymi i fizycznymi oraz możliwe skutki zdrowotne

Ocena komfortu użytkowania i wpływu na sprawność psychofizyczną człowieka wybranych środków ochrony układu oddechowego
Agnieszka Brochocka, Anna Łuczak

W artykule przedstawiono ocenę komfortu użytkowania sprzętu izolującego oraz wpływ jego stosowania na sprawność psychofizyczną człowieka. Opracowano metodykę badań eksploatacyjnych, uzupełniając procedurę i sposób oceny o elementy związane ze szczególnie uciążliwymi warunkami pracy w izolującym sprzęcie ochrony układu oddechowego. Dodatkowo badania te wzbogacono o pomiar temperatury pod częścią twarzową sprzętu. Badania prowadzono w warunkach klimatu normalnego oraz w podwyższonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza.
Ponadto zaproponowana została metoda do oceny sprzętu ochrony układu oddechowego z punktu widzenia wielkości obciążenia psychicznego wynikającego z jego stosowania. Metoda ta umożliwia pomiar cech i sprawności człowieka, które są istotne ze względu na bezpieczeństwo wykonywania pracy w zawodach szczególnie niebezpiecznych, na stanowiskach, gdzie stosowany jest sprzęt ochrony układu oddechowego. Pomiar ten dokonywany jest metodą subiektywną i obiektywną, na podstawie wyników testów psychologicznych mających sprawdzone własności psychometryczne i normy testowe.

Witryna Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS - nowa wersja
Barbara Szczepanowska

Portale i witryny internetowe instytucji i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy stanowią obecnie jedno z najważniejszych źródeł informacji z tej dziedziny. W artykule przedstawiono nową wersję witryny internetowej Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS przy Międzynarodowym Biurze Pracy ILO, szczególnie w aspekcie udostępnienia w jej ramach po raz pierwszy w formie bezpłatnej dwóch źródeł informacji: bibliograficznej bazy danych CISDOC oraz wydawnictwa "The ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety". Oba te produkty były dotychczas udostępniane w formie drukowanej, na dyskach CD. oraz poprzez strony internetowe w formie odpłatnej zarówno przez ILO-CIS, jak i przez inne instytucje.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP