Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2005 | 2/2005 | 3/2005 | 4/2005 | 5/2005 | 6/2005 | 7-8/2005 | 9/2005 | 10/2005 | 11/2005 | 12/2005

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (408 - 409) LIPIEC - SIERPIEŃ 2005


System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2)
Andrzej Biernacki, Huber Karski

System oceny ryzyka zawodowego IRYS, udostępniony na stronach internetowych Instytutu, jest prezentowany w cyklu artykułów. W tym artykule autorzy przedstawiają moduł systemu, wspomagający przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym wysokiego napięcia.

Ochrona przed hałasem - znowelizowane prawo ochrony środowiska
Aleksander Lipiński

Artykuł stanowi uaktualnioną wersję referatu przedstawionego 21 kwietnia 2005 r. podczas II Konferencji Naukowej Hałas w Środowisku, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Autor omawia znowelizowaną w maju 2005 r. ustawę: Prawo ochrony środowiska pod kątem ochrony przed hałasem.

Nowa statystyczna karta wypadku przy pracy
Radosław Bojanowski

W artykule omówiono nowe rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

Spotkanie inauguracyjne Europejskiej Platformy Technologicznej Bezpieczeństwo w Przemyśle. Gdańsk, 30 czerwca 2005
Jowita M. Trzepiecińska

30 czerwca 2005 roku w Gdańsku, przy okazji konferencji ESREL odbyło się spotkanie inauguracyjne Europejskiej Platformy Technologicznej Industrial Safety. Uczestniczyło w nim ponad 100 naukowców i przedstawicieli europejskich przedsiębiorstw.

Ocena ryzyka zawodowego - narażenie na czynniki chemiczne (1)
Małgorzata Pośniak

W artykule przedstawiono zaproponowane przez Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work of European Commission Employment and Social Affairs zasady oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki chemiczne w środowisku pracy, dla których nie ma ustalonych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń. Podstawą tej oceny są zagrożenia dla zdrowia powodowane przez czynniki chemiczne, ich zdolność przedostawania się do powietrza na stanowiskach pracy oraz używana ilość.

Czynniki biologiczne w środowisku pracy - nowe przepisy
Lidia Zapór

W artykule przedstawiono nowe obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia wdrażające do prawa polskiego postanowienia Dyrektywy 2000/54/WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.

Społeczne koszty wypadków przy pracy w Polsce
Jan Rzepecki

W artykule przedstawiono zasady obliczania społecznych kosztów wypadków przy pracy według metody opracowanej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym. Na podstawie wyników badań kosztów wypadków ponoszonych przez przedsiębiorstwa, poszkodowanych w wypadkach i ich rodziny oraz kosztów leczenia oszacowano społeczne koszty wypadków przy pracy zaistniałe w Polsce w 2002 r.

Ochrony rąk stosowane podczas prac wykonywanych nożami ręcznymi
Agnieszka Andrzejewska, Katarzyna Szczecińska

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące stosowania ochron rąk przy pracach, podczas wykonywania których występuje ryzyko ukłuć i przecięć nożami ręcznymi. Omówiono rodzaje stosowanych ochron rąk, tj. rękawic ochronnych i ochron ramion, z wyszczególnieniem różnych ich typów i konstrukcji. Przedstawiono podstawowe informacje przydatne przy doborze, jak również stosowaniu ochron rąk przeznaczonych do prac nożami ręcznymi.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP