Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2005 | 2/2005 | 3/2005 | 4/2005 | 5/2005 | 6/2005 | 7-8/2005 | 9/2005 | 10/2005 | 11/2005 | 12/2005

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (407) CZERWIEC 2005


Medyczne aspekty hałasu w środowisku pracy
Jan Grzesik

Zainteresowanie problemem hałasu wynika przede wszystkim ze znajomości konsekwencji jego oddziaływania na człowieka. W grę wchodzi uszkodzenie słuchu oraz ogólne zaburzenia zdrowia. WHO, a także instytucje Unii Europejskiej dostrzegają w hałasie jeden z głównych problemów zdrowia publicznego i środowiskowego. Największą grupę osób narażonych na uszkodzenie słuchu stanowią osoby pracujące. W artykule omówiono ekonomiczne aspekty rejestrowanych przypadków zawodowego uszkodzenia słuchu oraz udział pracodawcy w postępowaniu diagnostyczno-orzeczniczym. Zwrócono również uwagę na nieporównywalność danych statystycznych pochodzących z różnych krajów i przyczyny tego zjawiska.

Dobór warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych - wytyczne dla projektantów
Anna Kaczmarska, Zbigniew Engel, Jan Sikora

Hałas niskoczęstotliwościowy jest zwykle bardzo słabo redukowany przez typowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w zakresie niskich częstotliwości oraz zalecenia dla projektantów dotyczące prawidłowego doboru warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w tym zakresie.

Prawne aspekty telepracy
Barbara Krzyśków

Telepraca jest formą organizacji pracy, która coraz chętniej jest stosowana w stosunkach pracy zarówno przez pracodawców jak i pracowników. Powoduje to, że coraz częściej podejmowane są dyskusje na temat konieczności wprowadzenia zmian w prawie dostosowujących je do tej formy pracy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy jest potrzebne już w chwili obecnej wprowadzenie zmian w prawie, czy też do prawidłowej organizacji telepracy wystarczy odpowiednie wykorzystanie już obowiązujących przepisów.

Drobnodyspersyjne cząstki metali - ocena narażenia zawodowego
Ewa Gawęda, Dorota Kondej

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące występowania drobnodyspersyjnych cząstek metali w powietrzu na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy z udziałem metali i ich związków. Podano przykłady procesów, w których cząstki wytwarzane są w sposób celowy oraz niepożądany. Poruszono problemy związane z przeprowadzeniem oceny narażenia zawodowego (pobieranie próbek, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń).

Telefonia bezprzewodowa w naszym życiu
Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz

W artykule przedstawiono zagrożenia elektromagnetyczne związane z użytkowaniem telefonii bezprzewodowej. Omówiono oddziaływanie telefonii bezprzewodowej na ludzi i infrastrukturę techniczną. Scharakteryzowano czynniki wpływające na poziom zagrożeń związany z użytkowaniem telefonów oraz sposoby ich oceny, a także europejskie i krajowe uregulowania prawne w tym zakresie.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP