Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2005 | 2/2005 | 3/2005 | 4/2005 | 5/2005 | 6/2005 | 7-8/2005 | 9/2005 | 10/2005 | 11/2005 | 12/2005

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2 (403) LUTY 2005


Nanomateriały - nowe możliwości, nowe zagrożenia
Zbigniew Makles

Nanotechnologia - interdyscyplinarna dziedzina wiedzy jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się technologią, która pozwala sięgać po same elementarne cząsteczki materii - atomy i budować z nich urządzenia, maszyny i różne materiały. Niedawno odkryte nanocząsteczki materii zbudowanej z węgla - fulereny i nanorurki oraz podobne do nich wielkością cząsteczki metali i ich tlenków zaczynają odgrywać w gospodarce ogromną rolę, która w perspektywie czasu może doprowadzić do poważnych zmian w życiu człowieka. W artykule zebrano wybrane informacje o nowych nanomateriałach, ich wykorzystaniu oraz zagrożeniach, które ze sobą niosą w tym zakresie.

Uczenie się w przedsiębiorstwie - warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy
Małgorzata Milczarek, Magdalena Warszawska-Makuch

Obecnie uznaje się, iż uczenie się powinno być systematycznie stosowaną praktyką w każdym przedsiębiorstwie. Powinno być ono traktowane jako jeden z aspektów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, integralnie związany z eliminowaniem ryzyka zawodowego. W artykule przedstawiona została teoretyczna koncepcja uczenia się w organizacji oraz przykład jej zastosowania w praktyce.

Możliwości zastosowania dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego z układem aktywnym
Paweł Górski

Sygnały dźwiękowe nadawane przez znajdujący się w ruchu pojazd uprzywilejowany to istotna grupa sygnałów ostrzegawczych. Spełnienie roli informacyjnej sygnału wymaga odpowiedniej słyszalności i rozpoznawalności, co w warunkach ruchu drogowego możliwe jest jedynie przez emitowanie sygnału o odpowiednio wysokim poziomie ciśnienia akustycznego. Niestety, dźwięk sygnalizatora ostrzegawczego we wnętrzu pojazdu uprzywilejowanego odbierany jest jako hałas. Sytuacja ta powoduje konieczność zmniejszenia poziomu ciśnienia akustycznego sygnału ostrzegawczego mierzonego w kabinie pojazdu, przy zachowaniu jego wartości informacyjnej na zewnątrz pojazdu. W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania tak postawionego problemu przez zastosowanie w sygnalizatorze ostrzegawczym układu aktywnej redukcji hałasu.

Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Andrzej Biernacki

System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS, udostępniony na stronach internetowych Instytutu, wspomaga identyfikację zagrożeń zawodowych oraz przeprowadzanie właściwej oceny ryzyka zawodowego związanego z ich występowaniem w środowisku pracy. Narzędzie to jest przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania przez przedsiębiorstwa, głównie małe i średnie. Jako przykład funkcjonowania systemu, w artykule zaprezentowano metodykę zaimplementowaną dla czynników chemicznych i mechanicznych.

Wiedeński System Testów w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych
Anna Łuczak

W artykule przedstawiono i opisano testy psychologiczne, pochodzące z Wiedeńskiego Systemu Testów, które w wyniku analizy walidacyjnej zostały uznane za trafne i rzetelne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Testy te mierzą zdolności i sprawności, które uprzednio zostały uznane za niezbędne do bezpiecznego wykonywania prac należących do tej kategorii. Są to następujące testy psychologiczne: Standardowe matryce progresywne SPM, Test wykrywania sygnałów - SIGNAL, Test koordynacji rąk - 2 HAND, Test wydajności pracy - ALS oraz Test ciągłości uwagi - DAUF. Dotychczas CIOP-PIB wydał dwa podręczniki do testów SPM, SIGNAL i 2 HAND, zaś podręcznik do dwóch pozostałych testów jest w opracowaniu.

Organizacja zasobów informacyjnych - tradycyjnych i elektronicznych w Bibliotece Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
Iwona Ruszecka

Rosnące wymagania odnośnie do zakresu i aktualności informacji powodują, że tradycyjne narzędzia dostępu do niej nie wystarczają. W artykule omówiono wprowadzanie do Biblioteki CIOP-PIB systemu bibliotecznego ALEPH (Automated Library Expanable Program), który ułatwia uzyskiwanie szybkiej, aktualnej i trafnej informacji faktograficznej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP