Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Budownictwo | Gazownictwo | Gospodarka morska i śródlądowa | Górnictwo | Hutnictwo | Kultura i oświata | Obsługa maszyn | Obróbka metali | Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna | Przedsiębiorstwa komunalne | Przemysł chemiczny | Przemysł spożywczy i gastronomiczny | Przemysł drzewny i papierniczy | Służba zdrowia | Rolnictwo | Służby mundurowe i specjalne | Transport drogowy | Inne


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

Ustawy

 • Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523 ze zm. (6)
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

 • Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59
  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 65 poz. 553
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 50/07

    - Dz.U. 2009 nr 85 poz. 716
  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1076
  Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

    - Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1600
  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

    - Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2012 nr 82 poz. 460
  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uwaga: art. 1 pkt 14 i 18 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2012 r., art. 1 pkt 3 w zakresie art. 86b i art. 1 pkt 11 w zakresie art. 92b ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

    - Dz.U. 2012 nr 150 poz. 908
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2012 nr 159 poz. 951
  Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.


 • Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1700 ze zm. (2)
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dz.U. 2003 nr 83 poz. 760
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
    ze zm.
    - Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750
  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

    - Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1085
  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1278
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

    - Dz.U. 2010 nr 113 poz. 745
  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw.

    - Dz.U. 2011 nr 22 poz. 114
  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Rozporządzenia

 • Dz.U. 2012 nr 112 poz. 666
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1514
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1453
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1150
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

 • Dz.U. 2011 nr 20 poz. 108
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej

 • Dz.U. 2011 nr 20 poz. 106
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

 • Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1257
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

 • Dz.U. 2010 nr 147 poz. 989
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

 • Dz.U. 2010 nr 145 poz. 978
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej.

 • Dz.U. 2010 nr 145 poz. 979
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Dz.U. 2010 nr 142 poz. 957
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej

 • Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 121 poz. 836
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
  (Data uchylenia: 2010-10-31)
  Dz. U. 2003 nr 107 poz. 1004
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.(Data uchylenia: 2010-10-31)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

 • Dz.U. 2010 nr 88 poz. 577
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1412
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych

 • Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1405
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

 • Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1082
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1321
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dz.U. 2009 nr 131 poz. 1081
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1473
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej

 • Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1115
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1997 nr 145 poz. 979
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dz.U. 2008 nr 122 poz. 786
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1138
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1340
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 182 poz. 1341
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Dz.U. 2006 nr 176 poz. 1303
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego

 • Dz. U. 2004 nr 138 poz. 1468
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 128 poz. 728
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


 • Dz. U. 2004 nr 108 poz. 1148
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1008
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


 • Dz. U. 2004 nr 66 poz. 604
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 101 poz. 676
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Wywiadu


 • Dz. U. 2003 nr 219 poz. 2155 ze zm. (1)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1707
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.
    ze zm.
    - Dz.U. 2005 nr 4 poz. 20
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

    - Dz.U. 2010 nr 171 poz. 1156
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

    - Dz.U. 2012 nr 13 poz. 72
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej


 • Dz. U. 2003 nr 160 poz. 1560
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    ze zm.
    - Dz.U. 2011 nr 103 poz. 593
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


 • Dz.U. 2003 nr 62 poz. 566
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 93 poz. 765
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej


 • Dz. U. 1992 nr 29 poz. 129
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej.
    ze zm.
    - Dz.U. 1992 nr 77 poz. 393
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej.

    - Dz.U. 1993 nr 127 poz. 589
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

    - Dz.U. 2011 nr 13 poz. 66
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa i Straży Granicznej


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP