Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | WYDARZENIA I FOTOGRAFIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA | S P R A W Y B I E Ż Ą C E | DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA | K O N T A K T | Ciekawe i przydatne linki BeHaPe | ZARZĄD STOWARZYSZENIA | H i s t o r i a | I N F O R M A C J A | HUMOR Spojrzenie z dystansu na bhp

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA:

(kliknij poniżej)

DEKLARACJA

wstąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.


Zgłaszam chęć wstąpienia do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości - aktualnie 48 złotych/rocznie na konto :

83 1020 1097 0000 7602 0086 7614
PKO BP XXVI O/Warszawa
Stowarzyszenie Absolwentów Studów Podyplomowych CIOP


(Termin wpłat składek członkowskich upływa z dniem 31 maja danego roku)

D E K L A R A C J A    P R Z Y S T Ą P I E N I A
Wypełnij deklarację i wyslij pocztą na adres:
Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16,  
z dopiskiem "Deklaracja Stowarzyszenia"


(najlepiej wysłać deklarację jednoczenie z dowodem wpłaty skadki rocznej)
Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP