Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty

Program Wieloletni (b. SPR-1) pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" nr zadania badawczego 03.7.21 pt. "Ocena właściwości akustycznych ochronników słuchu dla przemysłowych hałasów impulsowych"
Celem niniejszego zadania badawczego jest podjęcie próby określenia, które parametry ochronników słuchu - istniejące w dostępnych danych katalogowych albo wyznaczone jako parametry nowe - mogą reprezentować własności ochronnika słuchu przy ochronie przed hałasem impulsowym. Ważność tego problemu wynika z faktu, że liczne obserwacje lat wcześniejszych wskazują na to, że hałasy impulsowe lub hałasy impulsowe występujące na tle hałasu ciągłego są szczególnie niebezpiecznym źródłem ubytków słuchu u pracowników. Problem znalezienia sposobu na właściwy dobór ochronników słuchu pod kątem ochrony przed hałasem impulsowym nie został w pełni rozwiązany i szereg ośrodków badawczych interesuje się tym zagadnieniem.

Program Wieloletni (b. SPR-1) pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" nr zadania badawczego 03.8.14 pt. "Skuteczność zabezpieczeń przed hałasem infradźwiękowym w warunkach przemysłowych"
Przedmiotem pracy jest zbadanie własności elementów zabezpieczeń akustycznych takich jak: ściany kabin i obudów, elementy akustycznych ekranów przemysłowych, w celu poprawy ich skuteczności w zakresie ochrony przed hałasem infradźwiękowym oraz opracowanie metod pomiaru i oceny hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy.

Program Wieloletni (b. SPR-1) pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" nr zadania badawczego 03.7.20 pt. "Badania właściwości ochronnych i użytkowych nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu i sposobu eksploatacji"
Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu na właściwości ochronne wybranych wzorów niezależnych nauszników przeciwhałasowych następujących czynników: - Czasu i sposobu użytkowania, - Czasu oddziaływania naturalnych czynników klimatycznych (temperatura powietrza, opady deszczu i śniegu, oddziaływanie promieni słonecznych, itp.), - Czasu składowania w prawidłowych warunkach, zgodnych z zaleceniami producenta. Przedmiotem badań są cztery wzory niezależnych nauszników przeciwhałasowych - dwa krajowe i dwa zagraniczne o porównywalnych właściwościach ochronnych. Czas trwania badań przewidziano na trzy lata. Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych - na wytypowanych stanowiskach pracy w czterech zakładach przemysłowych.

Program Wieloletni (b. SPR-1) pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" nr zadania badawczego 03.8.15 pt. "Komputerowe metody doboru ochronników słuchu po wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy"
Celem projektu jest opracowanie nowoczesnego programu komputerowego doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na stanowisku pracy, zgodnego z wymaganiami aktualnych norm krajowych (zharmonizowanych z normami europejskimi)i europejskich. Program doboru ochronników słuchu umożliwia obliczanie poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu trzema różnymi metodami. W zależności od rodzaju danych wejściowych, którymi użytkownik programu dysponuje, tzn. danych pomiarowych hałasu na stanowisku pracy oraz danych katalogowych ochronnika słuchu (tłumienia dźwięku, parametrów ochronnych H, M, L, SNR), dokonywany jest wybór metody doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas.

SPR-1 pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy" nr zadania badawczego 03.9.18 pt. "Opracowanie nowych rozwiązań ochronników słuchu"
Celem zadania badawczego było opracowanie modeli nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem spełniających wymagania Dyrektywy Europejskiej 89/686/EWG dotyczącej Środków Ochrony Indywidualnej oraz projektu normy europejskiej pr EN 352-4 "Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs" określającej wymagania bezpieczeństwa i metody badań nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem. W ramach niniejszego projektu przeanalizowano wymagania ogólne dotyczące ochronników słuchu zawarte w Dyrektywie Europejskiej 89/686/EWG, oraz wymagania szczegółowe zawarte w projekcie normy prEN 352-4. Dokonano analizy właściwości akustycznych oraz działania układów akustycznych wybranych, nowoczesnych, istniejących na rynku nauszników z regulowanym tłumieniem. Wyniki analizy stanowiły podstawę opracowania układu elektronicznego i konstrukcji modelu nausznika z regulowanym tłumieniem. W kolejnych etapach pracy zaprojektowano i wykonano trzy wersje układu elektronicznego z automatyczną regulacją wzmocnienia. Opracowany układ elektroniczny wmontowano w czasze tłumiące klasycznych niezależnych nauszników przeciwhałasowych FASER N1. Prototyp opracowanego nausznika przeciwhałasowego z regulowanym tłumieniem został zaprezentowany na 49 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS EUREKA 2000" w Brukseli, na których został nagrodzony Srebrnym Medalem oraz prestiżowym medalem Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Nauki "Eureka International".

Program Wieloletni pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – etap I" nr zadania badawczego 3.S.04 pt „Opracowanie procedur wyznaczania poziomu mocy akustycznej technologicznych źródeł ultradźwiękowych w przestrzeni otwartej”
Celem zadania jest opracowanie procedur wyznaczania poziomu mocy akustycznej technologicznych źródeł ultradźwiękowych w przestrzeni otwartej.

Program Wieloletni pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – etap I" nr zadania badawczego 4.S.01 pt „Opracowanie metod oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas operatorów infolinii”
Celem zadania jest ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas w środowisku pracy pracowników infolinii oraz opracowanie zaleceń do profilaktyki technicznej i organizacyjnej ograniczenia hałasu na tych stanowiskach pracy.

Program Wieloletni pn."Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – etap I"  nr zadania badawczego 4.S.02 pt „Opracowanie stanowiska pomiarowego do badań hałasu ultradźwiękowego z zastosowaniem źródła emitującego hałas ultradźwiękowy o stabilnej i dużej mocy akustycznej”
Celem projektu jest opracowanie stanowiska pomiarowego do badań hałasu ultradźwiękowego wyposażonego w źródło emitujące hałas ultradźwiękowy o stabilnej (nie zmieniającej się w czasie) i dużej mocy akustycznej.

Program Wieloletni pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – etap I" nr zadania badawczego 4.S.04 pt „Ocena narażenia na hałas szkolny i opracowanie zasad profilaktyki”
Celem projektu jest ocena stanu narażenia na hałas nauczycieli szkół podstawowych (z wyłączeniem szkół muzycznych) i opracowanie zasad profilaktyki zagrożeń. Badania obejmują: pomiary hałasu na zewnątrz i wewnątrz obiektów szkolnych w celu obiektywnej oceny warunków akustycznych w pomieszczeniach szkolnych i zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy nauczycieli oraz badania ankietowe nauczycieli w celu subiektywnej oceny warunków akustycznych i zagrożenia hałasem oraz jego wpływu na zdrowie i samopoczucie.

Program Wieloletni pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – etap I" nr zadania badawczego 2.R.14 pt „Badania wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze człowieka realizującego prace wymagające koncentracji uwagi”
Celem projektu jest określenie wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze człowieka wykonującego prace wymagające koncentracji uwagi oraz określenie dla tego typu prac wartości dopuszczalnych hałasu ultradźwiękowego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP