Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Obowiązki ogólne | Zagospodarowanie terenu budowy | Maszyny i urządzenia | Ochrona zdrowia | Ryzyko zawodowe | Posiłki i napoje profilaktyczne | Wypadki przy pracy | Choroby zawodowe | Szkolenia | Środki ochrony indywidualnej | Odzież i obuwie robocze | Służba BHP | Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp | Wymagania przeciwpożarowe

Odzież i obuwie robocze

  • dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie (art. 2377 § 1 k.p.)
  • dostarczona odzież i obuwie robocze mają spełniać wymagania określone w PN
  • pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy
  • rodzaje odzieży i obuwia roboczego, przewidywane okresy ich użytkowania pracodawca ustala w porozumieniu z pracownikami wybranymi przez załogę
  • odzież i obuwie robocze są własnością pracodawcy
  • pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowana odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe
  • pracodawca jest obowiązany zapewnić pranie, konserwację, odpylanie i odkażanie odzieży i obuwia roboczego; czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP