Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Obowiązki ogólne | Zagospodarowanie terenu budowy | Maszyny i urządzenia | Ochrona zdrowia | Ryzyko zawodowe | Posiłki i napoje profilaktyczne | Wypadki przy pracy | Choroby zawodowe | Szkolenia | Środki ochrony indywidualnej | Odzież i obuwie robocze | Służba BHP | Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp | Wymagania przeciwpożarowe

Wypadki przy pracy

 • Definicja: za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą
  (art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu   wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.)
 • Postępowanie w razie wypadku (art. 234 § 1 k.p.; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Dz. U. nr 105 poz. 870) :
  • 1) podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
  • 2) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
  • 3) zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku
  • 4) zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom
 • Kogo zawiadomić: właściwego inspektora pracy i prokuratora – o śmiertelnym, ciężkim lub  zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy (art. 234 § 2 k.p.)
 • Wymagana dokumentacja:
  • protokół powypadkowy
  • rejestr wypadków
   (art. 234 § 3 k.p.; ww. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy)
  • statystyczna karta wypadku
   (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, (Dz. U. nr 14, poz. 80)
  • karta wypadku przy pracy dla pracowników nie etatowych, zatrudnionych na umowę-zlecenie
   (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dz. U. Nr 236, poz. 1992)

  • Zaświadczenie o stanie zdrowia poszkodowanego - druk N9
  • Wniosek do ZUS o odszkodowanie

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
(rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy)
 • I. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku  pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający :
  • dopuszczenie do tego miejsca osób nie powołanych;
  • uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem pozostały wstrzymane
  • dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności)
 • II. Kto ustala okoliczności i przyczyny wypadku:
  • zespół powypadkowy, który u pracodawców, u których nie działa społeczna inspekcja pracy oraz służba BHP, mogą tworzyć:
   • pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy
   • pracodawca lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę albo specjalista spoza zakładu pracy oraz przedstawiciel pracowników przeszkolony w zakresie BHP
 • III. Obowiązki zespołu powypadkowego:
  • 1)  dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, innych urządzeń technicznych, urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku
  • 2)  sporządzenie szkicu lub wykonanie fotografii miejsca wypadku - jeśli jest to konieczne
  • 3)  wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala
  • 4)  zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku
  • 5)  zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku
  • 6)  zebranie innych dowodów dotyczących wypadku
  • 7)  dokonanie kwalifikacji prawnej wypadku
  • 8)  określenie wniosków i środków profilaktycznych
  • 9)  sporządzenie protokołu powypadkowego
   • po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku
   • nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku
  • 10) zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem, pouczenie poszkodowanego o przysługującym mu prawie do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole
 • IV. Zatwierdzenie i doręczenie protokołu powypadkowego
  • Pracodawca zatwierdza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia
  • Pracodawca zwraca nie zatwierdzony protokół, jeżeli do treści protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego pracownika albo protokół nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu
  • Pracodawca zatwierdza protokół i niezwłocznie doręcza go:
   • poszkodowanemu lub członkom rodziny zmarłego pracownika
   • właściwemu inspektorowi pracy – gdy protokół dotyczy wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego
  • Pracodawca przechowuje przez 10 lat protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową.
 • Pracodawca prowadzi rejestr wypadków, który powinien zawierać:
  • imię i nazwisko poszkodowanego
  • miejsce i datę wypadku
  • informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego
  • datę sporządzenia protokołu powypadkowego
  • stwierdzenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy
  • datę przekazania  wniosku do ZUS
  • liczbę dni niezdolności do pracy
  • inne informacje, niebędące danymi osobowymi, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe, w tym wnioski i zalecenia profilaktyczne zespołu powypadkowego
 • Statystyczna karta wypadku
  • Statystyczną kartę wypadku przy pracy sporządza się (w 2 egzemplarzach) na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.
  • Jeden egzemplarz statystycznej karty wypadku przy pracy, z wyjątkiem jej części II (uzupełniającej), pracodawca przekazuje do urzędu statystycznego właściwego dla województwa, na którego terenie znajduje się siedziba pracodawcy, w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy.
  • Wypełnioną część II statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu powypadkowego.
  • Drugi egzemplarz statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przechowuje przez 10 lat.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP