Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Obowiązki ogólne | Zagospodarowanie terenu budowy | Maszyny i urządzenia | Ochrona zdrowia | Ryzyko zawodowe | Posiłki i napoje profilaktyczne | Wypadki przy pracy | Choroby zawodowe | Szkolenia | Środki ochrony indywidualnej | Odzież i obuwie robocze | Służba BHP | Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp | Wymagania przeciwpożarowe

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp

 • prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy (po uprzednim zawiadomieniu o tym przełożonego (art. 210 § 1 K.p.)):
  • w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo
  • gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom
 • prawo pracownika do przerwania pracy i oddalenia się w miejsce bezpieczne, zgodnie z instrukcjami pracodawcy, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia (art. 2092 K.p.)
 • prawo pracownika oddalenia się z miejsca zagrożenia (po uprzednim zawiadomieniu przełożonego (art. 210 § 2 K.p.)):
  • jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia
 • odpowiedzialność pracodawcy:
  • wykroczeniowa (art. 283 K.p.)
  • karna  (art. 220 i 221 K.k.)
  • cywilna (np. art. 415 K.c.)

Rodzaje odpowiedzialności pracodawcy
 • odpowiedzialność wykroczeniowa (art. 283 k.p.)
  • kto podlega odpowiedzialności:
   • kto będąc odpowiedzialnym za stan bhp  w zakładzie pracy albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub zasad bhp
   • kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników
   • kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje sie pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania BHP, pozytywnie zaopiniowane przez uprawnionych rzeczoznawców),
   • kto wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności
   • kto wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej , które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności
   • kto wbrew obowiązkowi stosuje:
    • materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych
    • substancje i preparaty chemiczne nie oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację
    • niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne nie posiadające kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem
   • kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taka chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób  
   • kto nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu inspektora pracy
   • kto utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań
  • rodzaj kary : grzywna
 • odpowiedzialność karna (art.220 k.k., art. 221 k.k.)
  • 1) kto podlega odpowiedzialności:
   • kto będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 220 k.k.)
   • rodzaj kary :
    - jeśli sprawca działał umyślnie:
        - kara pozbawienia wolności do lat 3,
    - jeśli sprawca działał nieumyślnie:
        - grzywna,
        - kara ograniczenia wolności
        - kara pozbawienia wolności do roku
    nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo
  • 2) kto podlega odpowiedzialności:
   • kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia  wymaganej dokumentacji (art. 221 k.k.)
   • rodzaj kary:
     - grzywna do 180 stawek dziennych albo
     - kara ograniczenia wolności
 • odpowiedzialność cywilna ( art. 415 k. c., art. 429 k. c., art. 430 k. c., art. 435 k. c. )
  W sytuacji, gdy otrzymane na podstawie „ustawy wypadkowej”  świadczenia nie wyrównują w pełni szkody będącej następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – poszkodowany pracownik lub w przypadku śmierci pracownika – jego rodzina – mogą dochodzić od pracodawcy odszkodowania wyrównawczego na drodze powództwa cywilnego.
  • Rodzaje cywilnej odpowiedzialności pracodawcy:
   • odpowiedzialność za własne czyny (art. 415 k.c.)
   • odpowiedzialnośc za cudze czyny (art. 429 k.c.)
   • odpowiedzialnośc za podwładnego (art.430 k.c.)
   • odpowiedzialnośc za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem przedsiębiorstwa i użyciem elementarnych sił przyrody (art. 435 k.c.)
  • Rodzaje świadczeń odszkodowawczych (art. 444 k.c., art. 445 § 1k.c., art. 446 k.c., art. 447 k.c.):
   • zwrot kosztów leczenia
   • wypłacenie sumy potrzebnej do przygotowania się poszkodowanego do wykonywania inego zawodu
   • renta
   • renta „rodzinna”
   • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
   • zwrot kosztów pogrzebu
   • jednorazowe odszkodowanie

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP