Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pola elektromagnetyczne - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Seminaria, konferencje, materiały


Pola elektromagnetyczne - nowości wydawnicze CIOP-PIB

ZESPÓŁ CHOREGO BUDYNKU. OCENA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY
- red. Elżbieta Jankowska, Małgorzata PośniakZespół chorego budynku przejawia się m.in. zmęczeniem, uczuciem duszności, bólami i zawrotami głowy, drażliwością, obniżeniem zdolności koncentracji, podrażnieniem błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych i zmianami skórnymi. Dolegliwości te wiążą się z długotrwałym przebywaniem w pomieszczeniach, zwłaszcza biurowych, o niewłaściwych parametrach środowiska. W monografii przedstawiono opracowane w CIOP-PIB zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych (parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, elektryczności statycznej i oświetlenia). Książka jest adresowana przede wszystkim do projektantów budynków i pomieszczeń pracy, pracowników służb nadzoru i kontroli warunków pracy oraz wszystkich zainteresowanych poprawą warunków pracy i prozdrowotnymi rozwiązaniami w budownictwie.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 160
ISBN: 978-83-7373-023-6
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2009
Status: dostepny

ZAGROŻENIA ELEKTROSTATYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
- Zygmunt J. Grabarczyk, Agnieszka KurczewskaW monografii zawarto wiedzę niezbędna do zrozumienia zjawisk elektrostatycznych i mechanizmów inicjowania przez nie niebezpiecznych zapłonów, umożliwiającą przewidywanie tych zjawisk i skuteczne zapobieganie im. Przedstawiono mechanizmy powstawania, kumulacji i zaniku nadmiarowego ładunku elektrycznego, zagadnienie wyładowań elektrostatycznych rozważanych w aspekcie zapłonu atmosfer palnych oraz zasady i metody zapobiegania im.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 156
ISBN: 978-83-7373-051-9
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

ZAGROŻENIA WYPADKOWE ZWIĄZANE Z WYBRANYMI ZASTOSOWANIAMI PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - SŁUŻBA ZDROWIA. TELEKOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM FAL RADIOWYCH
- J. Karpowicz, K. Gryz, M. Sosnowska-MachW publikacji zaprezentowano podstawową wiedzę na temat pola elektromagnetycznego występującego w środowisku pracy, w zakresie obejmującym: zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, które mogą wystąpić podczas obsługi wybranych urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, oddziaływanie pól elektromagnetycznych na pracowników lub na infrastrukturę techniczną środowiska pracy, które może prowadzić do inicjowania wydarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych, postanowienia przepisów dotyczące zasad BHP oraz obowiązków i odpowiedzialności w tym zakresie, metody oceny ryzyka zawodowego oraz metody ograniczania ekspozycji i prewencji wypadkowej przez eliminowanie i ograniczanie występowania w środowisku pracy sytuacji sprzyjających ich powstawaniu.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 103
ISBN: 978-83-7373-046-5
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH I NIEPRZEMYSŁOWYCH
- J. Karpowicz, K. GryzW monografii scharakteryzowano pola elektromagnetyczne, ich oddziaływanie na ludzi oraz zasady badania i oceny poziomu ekspozycji pracowników i ludności. Omówiono aktualne wymagania krajowe i europejskie odnośnie do kryteriów oceny ekspozycji pracowników obsługujących źródła pól elektromagnetycznych. Scharakteryzowano warunki ekspozycji pra- cowników w pomieszczeniach biurowych na podstawie reprezentatywnych wyników badań oraz najnowszych doniesień literaturowych. Zaprezento- wano również warunki ekspozycji przy obsłudze nieprzemysłowych urządzeń elektrycznych, takich jak: narzędzia elektryczne i urządzenia powszechnego użytku, systemy łączności i sterowania bezprzewodowego krótkiego zasięgu, systemy przeciwkradzieżowe i kontroli dostępu. Zaprezentowano zalecenia profilaktyczne kształtowania parametrów pól elektro- magnetycznych w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych oraz ograniczania poziomu ekspozycji przebywających tam ludzi. Szczególną uwagę zwrócono na urządzenia biurowe emitujące pola elektromagnetyczne w obrębie stanowiska pracy oraz instalację elektryczną budynku i urządzenia znajdujące się poza stanowiskiem pracy.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 120
ISBN: 978-83-7373-032-8
Cena: 15,00 zł
Rok wydania: 2007
Status: dostepny

BIOELEKTROMAGNETYZM – teoria i praktyka
-W książce przedstawiono wyniki badań na temat interakcji pola elektromagnetycznego i środowiska materii ożywionej, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. Teorii tych oddziaływań poświęcone są trzy pierwsze rozdziały dotyczące ich skutków biomedycznych. Praktykę pokazują następne rozdziały (4-7), w których przedstawiono metody badania skutków działania pola elektromagnetycznego na człowieka. Dwa kolejne rozdziały (8 i 9) prezentują zagadnienia bardzo praktyczne, a mianowicie zajmują się analizą i projektowaniem urządzeń elektromedycznych poprzez wprowadzanie technik informatycznych. W rozdziale 10 przedstawiono teorię pola elektromagnetycznego w układach mikromagne- tycznych. Rozdziały 11 i 12 są powiązane z historią - w pierwszym z nich pokazano rozwój teorii fizycznych na temat promieniowania elektro- magnetycznego, a drugi prezentuje bardzo zajmującą polemikę, jaka wywiązała się w I połowie XX wieku pomiędzy prof. Ignacym Mościckim, wybitnym polskim chemikiem i politykiem, a Albertem Einsteinem.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 140
ISBN: 83-7373-112-1
Rok wydania: 2006
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

IMPLANTY KARDIOLOGICZNE W POLU ELEKTROMAGNETYCZNYM ŚRODOWISKA PRACY. Poradnik dla lekarzy elektrofizjologów i pacjentów
- A. Krawczyk, A. Pławiak-MownaPoradnik jest poświęcony problematyce odporności elektronicznej aparatury medycznej wszczepianej w organizm ludzki, w tym przede wszystkim implantowanych urządzeń wspomagających tworzenie i przewodzenie bodźców elektrycznych serca: kardiostymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, na działanie pola elektromagnetycznego generowanego przez wybrane urządzenia występujące w środowisku pracy: anteny stacji bazowych systemu telefonii komórkowej, linie przesyłowe, zgrzewarki dielektryczne oraz nadajniki radiowe i telewizyjne.

ELEKTROMAGNETYCZNE TECHNIKI W OCHRONIE ZDROWIA
- red. A. Krawczyk, A. DurajW książce przedstawiono problematykę związków między elektromagnetyzmem a szeroko pojętą ochroną zdrowia. Zaprezentowano badania nad pozytywnym wykorzystaniem energii pola elektromagnetycznego w leczeniu i diagnozowaniu chorób, przedstawiając m.in. zagadnienia: wykorzystania pola elektromagnetycznego w diagnostyce medycznej, intensywności pola elektromagnetycznego w otoczeniu inkubatora dla noworodków, analizy komputerowej sygnałów elektrokardiograficznych w specjalnych przypadkach diagnostyki pacjentów z wszczepionym stymulatorem, zastosowania technik komputerowych do symulacji radioterapii, wpływu pola elektromagnetycznego na kardiostymulatory – z uwzględnieniem coraz częściej wszczepianych kardiowerterów defibrylatorów, wpływu pola elektromagnetycznego na układ nerwowy owadów, efektów stymulacji tkanki kostnej, jako struktury mikromagnetycznej, naprężeniami mechanicznymi. Pokazano ochronę zdrowia w kontekście zagrożenia hałasem generowanym przez transformatory, a także sposoby eliminowania czy choćby ograniczenia tego typu hałasu.

OŚWIETLENIE STANOWISK PRACY
- A. Wolska, A. PawlakW monografii przedstawiono podstawy prawne dotyczące zapewnienia odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy, podstawową wiedzę na temat związków między widzeniem a oświetleniem oraz parametrów oświetlenia wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy (natężenia oświetlenia oraz jego równomierności, olśnienia, zarówno bezpośredniego, jak i odbiciowego, a także migotania światła i efektów stroboskopowych), wskazano sposoby prawidłowego oświetlania stanowisk pracy stałych i ruchomych wraz z informacjami o źródłach światła i oprawach stosowanych do celów oświetleniowych. Przedstawiono także sposób podejścia do problemów związanych z nieodpowiednim oświetleniem oraz działania zmierzające do poprawy tego stanu, a tym samym do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tym czynnikiem.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP