Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Dziale | Skład osobowy | Współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi | Projekty międzynarodowe | Instytuty zagraniczne | Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB

Dział Współpracy  Międzynarodowej - Współpraca z  instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi

Instytut współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi, działającymi w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia:

 • International Group of Directors of Ocupational Safety and Health Research Institutes (Międzynarodowa Grupa Dyrektorów Instytutów Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia), tzw. Grupy Sheffield, powstała w 1989 r. z inicjatywy HSE/HSL (Health and Safety Executive/Health and Safety Laboratory, Wielka Brytania)., w ramach której  Instytut od wielu lat stale współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady.

 • PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health sieć Instytutów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w krajach Unii Europejskiej. Celem działania PEROSH jest współpraca i koordynacja badań poszczególnych instytutów dla osiągnięcia zdrowszego, dłuższego i bardziej produktywnego życia zawodowego pracowników. PEROSH współpracuje także z organami Unii Europejskiej oraz władzami poszczególnych krajów w celu wspierania opracowywania i realizacji polityki UE oraz polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2008 r. PEROSH realizuje także wspólne projekty badawcze w dziedzinach będących w obszarze wspólnych zainteresowań.

 • European Technology Platform on Industrial Safety - ETPIS (Europejska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo w Przemyśle). Polskim odpowiednikiem ETPIS jest Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle (PPT BPP). Zakres jej działalności obejmuje dwa podstawowe obszary:
  • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych w przemyśle,
  • bezpieczeństwo środowiskowe, w tym zapobieganie poważnym awariom przemysłowym z konsekwencjami dla ludności i środowiska

   Od 2006 r. CIOP-PIB pełni rolę Branżowego Punktu Kontaktowego przy Polskiej Platformie Technologicznej.

 • EURopean Occupational Safety and Health NETwork) - EUROSHNET (Europejska sieć specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy), założona w 2001 r. Jej działalność koncentruje się na tematyce normalizacji, badań i certyfikacji. W ramach sieci Instytut współkoordynuje funkcjonowanie grupy dyskusyjnej dotyczącej badań i oceny zgodności wyrobów stosowanych w procesach pracy

 • Międzynarodowe Biuro Pracy (International Labour Office) - pełniąc rolę Polskiego Krajowego Centrum Informacji CIS działającego w sieci 140 Centrów CIS w ponad 100 krajach

 • Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – jako Krajowy Punkt Centralny Agencji (Focal Point)

 • Instytutem Ochrony Zdrowia i Konsumenta (Institute for Health and Consumer Protection - IHCP), wchodzącym w skład Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej Joint Research Centre - JRC)  - w ramach umowy podpisanej dnia 29 czerwca 2009 r.

  Misją JRC jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla koncepcji, rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki Unii Europejskiej. W ramach prowadzonych usług dla Komisji Europejskiej, JRC działa jako centrum informacji w zakresie nauki i techniki dla Unii, służy wspólnym interesom Państw Członkowskich, a zarazem jest niezależna od interesów jednostkowych, prywatnych czy krajowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP